Public
Authored by Kim Trọng Phát

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DĨ AN BÌNH DƯƠNG

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DĨ AN BÌNH DƯƠNG

20121121-01

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp, xin giấy phép xây dựng dĩ an bình dương (theo mẫu đối với từng trường hợp , từng loại công trình)
 • Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo cách thức của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; giấy uỷ quyền, đối với trường hợp đc chủ mang công trình uỷ quyền thực hiện sửa chữa, cải tạo; quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cấp mang thẩm quyền đối với công trình ngầm đô thị; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tiền thúc đẩy môi trường hoặc bảo đảm bảo vệ môi trường theo quy luật của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • 2 bộ bản vẽ bề ngoài do tổ chức, cá nhân với đủ trường hợp năng lực thực hiện cùng với đã đc chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo luật chơi . Mỗi bộ gồm:
 1. Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất, bản vẽ bình đồ (đối mang công trình theo tuyến), sơ đồ đấu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của công trình (giao thông, thoát nước);
 2. Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của công trình;
 3. Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, những bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái chịu lực);
 4. Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt so với công trình thuộc danh mục yêu cầu bắt buộc thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;
 • so với điều kiện sửa chữa, cải tạo thì phải sở hữu những bản vẽ về vị trí, hạng mục buộc phải cải tạo, trường hợp với tác động đến kết cấu công trình thì cần có báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá tiền lớn nhất kết cấu cũ tương tác đến các hạng mục cải tạo và những biện pháp gia cố xác định đủ trường hợp để sửa chữa, cải tạo, kèm theo ảnh chụp hiện trạng công trình xin phép cải tạo và công trình lân cận.
 • so với trường hợp lắp đặt thiết bị hoặc kết cấu khác vào công trình đã xây dựng, nhưng không thuộc có của chủ đầu tư thì buộc phải với bản sao với chứng thực Hợp đồng có chủ có công trình.
 • Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản hài lòng đầu tư của cơ quan sở hữu thẩm quyền, ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước theo luật chơi .

Tìm hiểu thêm: https://lab.louiz.org/snippets/2046

Lưu ý: tham khảo thêm Thông tư số 10/2012, các điều 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Cơ quan thực hiện thủ tục

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại & thu hồi giấy phép xây dựng dĩ an bình dương quy luật tại Điều 14 Nghị định 64/CP như sau

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng dĩ an bình dương so với các công trình xây dựng cấp đặc biệt , cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hoá, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên những tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo bí quyết thức của UBND cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác vì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại & nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã đc Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính bởi mình quản lý, trừ các đối tượng quy luật tại khoản 1 Điều này.
 • Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn đã với quy hoạch xây dựng đc duyệt & tại các khu vực theo cách thức của UBND cấp huyện khi xây dựng nên sở hữu giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.
 • Tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức, năng lực quản lý, UBND cấp tỉnh với thể ủy quyền cho Ban quản lý những khu công nghiệp, Ban quản lý các khu đô thị mới cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc khu công nghiệp cùng với khu đô thị mới, trừ những công trình nêu tại khoản 1 Điều này.
 • Công trình vì cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó điều chỉnh, gia hạn, cấp lại & thu hồi giấy phép xây dựng bởi vì mình cấp.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng bởi vì cấp dưới cấp không đúng quy luật.

thời điểm thực hiện

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép xây dựng buộc phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian quy luật dưới đây:

 • đối với điều kiện cấp giấy phép xây dựng mới, bao gồm cả giấy phép xây dựng tạm, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời, thời gian không quá 20 ngày nấu việc đối với công trình; 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn, nói từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
 • đối với trường hợp cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xây dựng: không quá 10 ngày làm việc.

điều kiện đến hạn theo luật chơi tại Điểm a, b Khoản này, cơ mà bắt buộc phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng cần thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý bởi , đồng thời báo cáo cấp mang thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét & chỉ đạo thực hiện, mà ko đc quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn theo luật chơi tại Điểm a, b Khoản này.

Tham khảo thêm các bài viết khác:

https://medium.com/@kimtrongphatfurniture

https://www.behance.net/kimtrongphat

https://www.flickr.com/people/kimtrongphat/

https://www.deviantart.com/kimtrongphat

Edited
HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DĨ AN BÌNH DƯƠNG 90 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment