Public
Authored by tracynguyenonepiece

Uống nhiều nước suốt cả ngày cho da đẹp hơn

Uống nhiều nước suốt cả ngày cho da đẹp hơn
Nên bắt đầu ngày mới bằng việc chuẩn bị 2 chai nước loại 2 lít và uống hết trong ngày. Ngoài ra, nên hạn chế uống trà, cà phê vì không tốt cho da. Nếu đã uống cà phê, nên uống thêm một ly nước sau đó để cân bằng và bù nước cho cơ thể.

Edited
61 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment