11-es2015.js.map 83.7 KB
Newer Older
bationo's avatar
bationo committed
1
{"version":3,"sources":["./node_modules/@ionic/core/dist/esm/ion-datetime_3.entry.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAA6G;AAChD;AACyD;AACyD;AACtG;AACV;AACwD;AAC3E;;AAE5C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,cAAc;AACpC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH;AACA;AACA;AACA,iBAAiB,mBAAmB;AACpC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,eAAe;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,QAAQ;AAC3B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,QAAQ;AAC3B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,QAAQ;AAC3B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,QAAQ;AAC3B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,QAAQ;AAC3B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,gBAAgB,EAAE,gBAAgB,EAAE,cAAc,EAAE,eAAe,EAAE,iBAAiB;AAC5G;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,EAAE,SAAS,EAAE,SAAS,EAAE,SAAS,EAAE,aAAa,EAAE,MAAM,EAAE,SAAS,EAAE,UAAU,EAAE,uBAAuB,EAAE,SAAS,EAAE;AACnJ,2BAA2B,EAAE,MAAM,EAAE,SAAS,EAAE,UAAU,EAAE,uBAAuB,EAAE,SAAS,EAAE;AAChG;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB,OAAO;AACxB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kEAAkE,kBAAkB;AACpF,iEAAiE,WAAW;AAC5E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yCAAyC,QAAQ;AACjD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL,GAAG;AACH;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,oBAAoB,GAAG,sBAAsB,GAAG,sBAAsB;AAC3F;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B,KAAK;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B,KAAK;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG,4BAA4B;AAC/B,GAAG,6BAA6B;AAChC,GAAG,2BAA2B;AAC9B,GAAG,4BAA4B;AAC/B,GAAG,0BAA0B;AAC7B,GAAG,0BAA0B;AAC7B,GAAG,2BAA2B;AAC9B,GAAG,yBAAyB;AAC5B,GAAG,0BAA0B;AAC7B,GAAG,0BAA0B;AAC7B,GAAG,4BAA4B;AAC/B,GAAG,4BAA4B;AAC/B,GAAG,0BAA0B;AAC7B,GAAG,wBAAwB;AAC3B,GAAG,yBAAyB;AAC5B,GAAG,yBAAyB;AAC5B,GAAG,2BAA2B;AAC9B,GAAG,2BAA2B;AAC9B,GAAG,yBAAyB;AAC5B,GAAG,yBAAyB;AAC5B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,8BAA8B,kCAAkC,iCAAiC,+BAA+B,qCAAqC,oBAAoB,aAAa,kBAAkB,eAAe,iBAAiB,4CAA4C,uBAAuB,mBAAmB,gBAAgB,UAAU,+FAA+F,MAAM,mBAAmB,oBAAoB,2CAA2C,0CAA0C,uCAAuC,uCAAuC,gBAAgB,gBAAgB,6BAA6B,+BAA+B,0BAA0B,YAAY,oBAAoB,0BAA0B,oBAAoB,OAAO,OAAO,MAAM,cAAc,eAAe,aAAa,gBAAgB,kBAAkB,WAAW,YAAY,SAAS,uBAAuB,eAAe,wBAAwB,qBAAqB,gBAAgB,aAAa,iDAAiD,WAAW,YAAY,QAAQ,yBAAyB,SAAS,eAAe,oBAAoB,kBAAkB,mBAAmB,oBAAoB,uBAAuB,wBAAwB,oBAAoB,sBAAsB,uBAAuB,mBAAmB,oBAAoB,cAAc,WAAW,OAAO,mBAAmB,cAAc,iBAAiB,iEAAiE,cAAc,MAAM,uDAAuD,mBAAmB,mBAAmB,sBAAsB,qBAAqB;;AAE/tD,6BAA6B,kCAAkC,iCAAiC,+BAA+B,qCAAqC,oBAAoB,aAAa,kBAAkB,eAAe,iBAAiB,4CAA4C,uBAAuB,mBAAmB,gBAAgB,UAAU,+FAA+F,MAAM,mBAAmB,oBAAoB,2CAA2C,0CAA0C,uCAAuC,uCAAuC,gBAAgB,gBAAgB,6BAA6B,+BAA+B,0BAA0B,YAAY,oBAAoB,0BAA0B,oBAAoB,OAAO,OAAO,MAAM,cAAc,eAAe,aAAa,gBAAgB,kBAAkB,WAAW,YAAY,SAAS,uBAAuB,eAAe,wBAAwB,qBAAqB,gBAAgB,aAAa,iDAAiD,WAAW,YAAY,QAAQ,yBAAyB,SAAS,eAAe,oBAAoB,kBAAkB,mBAAmB,oBAAoB,uBAAuB,wBAAwB,oBAAoB,sBAAsB,uBAAuB,mBAAmB,oBAAoB,cAAc,WAAW,OAAO,mBAAmB,cAAc,iBAAiB,iEAAiE,cAAc,MAAM,qFAAqF,mBAAmB,gBAAgB,sBAAsB,qBAAqB;;AAEzvD;AACA;AACA,IAAI,4DAAgB;AACpB,qBAAqB,4DAAW;AAChC,qBAAqB,4DAAW;AAChC,oBAAoB,4DAAW;AAC/B,mBAAmB,4DAAW;AAC9B,oBAAoB,4DAAW;AAC/B,6BAA6B,cAAc;AAC3C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB,uDAAgB;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL,IAAI,8DAAgB;AACpB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB,mEAAU;AAC3B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uDAAuD,OAAO,wBAAwB,kCAAkC;AACxH;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0CAA0C,EAAE,oBAAoB,EAAE;AAClE;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,EAAE;AACtC;AACA;AACA,kCAAkC,EAAE;AACpC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,OAAO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,oBAAoB;AACvC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iDAAiD,8DAAK;AACtD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,iEAAiE;AAC5E,iBAAiB,mEAAU;AAC3B;AACA,kBAAkB,8DAAa;AAC/B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,IAAI,8DAAiB;AACrB,YAAY,4DAAC,CAAC,oDAAI,GAAG,uFAAuF,WAAW;AACvH;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,4DAAW;AAC9B,OAAO,EAAE,EAAE,4DAAC,SAAS,iDAAiD,iBAAiB,4DAAC,YAAY,2HAA2H;AAC/N;AACA,YAAY,QAAQ,4DAAU,OAAO;AACrC,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA,IAAI;AACJ;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB,oBAAoB;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2DAA2D,WAAW;AACtE;AACA;AACA;AACA;AACA,gCAAgC,qBAAqB;AACrD,2DAA2D,WAAW;AACtE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,gEAAe;AACvC,4BAA4B,gEAAe;AAC3C,2BAA2B,gEAAe;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,gEAAe;AACvC,4BAA4B,gEAAe;AAC3C,2BAA2B,gEAAe;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,2CAA2C,kBAAkB,qBAAqB,iBAAiB,aAAa,kBAAkB,kBAAkB,kBAAkB,kCAAkC,mCAAmC,OAAO,MAAM,cAAc,kBAAkB,WAAW,YAAY,aAAa,4CAA4C,eAAe,yBAAyB,sBAAsB,qBAAqB,iBAAiB,aAAa,6DAA6D,WAAW,YAAY,QAAQ,oCAAoC,aAAa,kCAAkC,mCAAmC,OAAO,QAAQ,SAAS,iBAAiB,kBAAkB,gBAAgB,mBAAmB,4CAA4C,oCAAoC,oBAAoB,aAAa,kBAAkB,0BAA0B,sBAAsB,mBAAmB,2BAA2B,2BAA2B,qBAAqB,6BAA6B,6BAA6B,iCAAiC,iCAAiC,iCAAiC,6BAA6B,eAAe,gBAAgB,WAAW,+FAA+F,kCAAkC,kBAAkB,mBAAmB,0BAA0B,yBAAyB,wBAAwB,wBAAwB,kCAAkC,WAAW,uBAAuB,eAAe,UAAU,iCAAiC,SAAS,oBAAoB,+EAA+E,aAAa,kCAAkC,oBAAoB,aAAa,kBAAkB,qBAAqB,uBAAuB,6CAA6C,eAAe,cAAc,gBAAgB,oFAAoF,aAAa,oBAAoB,qBAAqB,+CAA+C,uBAAuB,yGAAyG,eAAe,qDAAqD,yDAAyD,kCAAkC,oBAAoB,aAAa,YAAY,+CAA+C,yCAAyC,WAAW,OAAO,eAAe,qFAAqF,gBAAgB,qDAAqD,mBAAmB,iBAAiB,gFAAgF,cAAc,eAAe,aAAa,gBAAgB,iBAAiB,kBAAkB,cAAc,iBAAiB,YAAY,uBAAuB,wCAAwC,eAAe,+FAA+F,gFAAgF,mBAAmB,oBAAoB,0BAA0B,yBAAyB,wBAAwB,wBAAwB,kCAAkC,aAAa,2BAA2B,mBAAmB,0CAA0C,OAAO,MAAM,4CAA4C,oCAAoC,cAAc,kBAAkB,WAAW,YAAY,4CAA4C,wNAAwN,uLAAuL,WAAW,uNAAuN,WAAW,YAAY,QAAQ,0CAA0C,OAAO,UAAU,4CAA4C,oCAAoC,cAAc,kBAAkB,WAAW,aAAa,yCAAyC,wNAAwN,oLAAoL,WAAW,uNAAuN,WAAW,YAAY,QAAQ;;AAEpsK,yCAAyC,kBAAkB,qBAAqB,iBAAiB,aAAa,kBAAkB,kBAAkB,kBAAkB,kCAAkC,mCAAmC,OAAO,MAAM,cAAc,kBAAkB,WAAW,YAAY,aAAa,4CAA4C,eAAe,yBAAyB,sBAAsB,qBAAqB,iBAAiB,aAAa,2DAA2D,WAAW,YAAY,QAAQ,mCAAmC,aAAa,iCAAiC,mCAAmC,OAAO,QAAQ,SAAS,iBAAiB,kBAAkB,gBAAgB,mBAAmB,4CAA4C,oCAAoC,oBAAoB,aAAa,kBAAkB,0BAA0B,sBAAsB,mBAAmB,2BAA2B,2BAA2B,qBAAqB,6BAA6B,6BAA6B,iCAAiC,iCAAiC,iCAAiC,6BAA6B,eAAe,gBAAgB,WAAW,+FAA+F,iCAAiC,kBAAkB,mBAAmB,0BAA0B,yBAAyB,wBAAwB,wBAAwB,iCAAiC,WAAW,uBAAuB,eAAe,UAAU,gCAAgC,SAAS,oBAAoB,6EAA6E,aAAa,iCAAiC,oBAAoB,aAAa,kBAAkB,qBAAqB,uBAAuB,6CAA6C,eAAe,cAAc,gBAAgB,kFAAkF,aAAa,oBAAoB,oBAAoB,+CAA+C,0BAA0B,qHAAqH,eAAe,qDAAqD,yDAAyD,iCAAiC,oBAAoB,aAAa,kBAAkB,yBAAyB,YAAY,8EAA8E,cAAc,eAAe,aAAa,gBAAgB,mBAAmB,oBAAoB,cAAc,iBAAiB,YAAY,uBAAuB,wCAAwC,eAAe,gBAAgB,yBAAyB,wBAAwB,gBAAgB,+FAA+F,8EAA8E,mBAAmB,oBAAoB,4BAA4B,2BAA2B,0BAA0B,0BAA0B,iCAAiC,aAAa,2BAA2B,mBAAmB,yCAAyC,OAAO,MAAM,4CAA4C,oCAAoC,kBAAkB,WAAW,YAAY,8HAA8H,8KAA8K,6IAA6I,WAAW,iNAAiN,WAAW,YAAY,QAAQ,yCAAyC,OAAO,UAAU,4CAA4C,oCAAoC,kBAAkB,WAAW,aAAa,2HAA2H,8KAA8K,0IAA0I,WAAW,iNAAiN,WAAW,YAAY,QAAQ;;AAEj+J;AACA;AACA,IAAI,4DAAgB;AACpB,sBAAsB,4DAAW;AACjC,uBAAuB,4DAAW;AAClC,uBAAuB,4DAAW;AAClC,sBAAsB,4DAAW;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,uDAAQ;AACtC;AACA;AACA;AACA,UAAU,+DAAQ;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,IAAI,+DAAc;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,UAAU,+DAAO;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,+DAAO;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,+DAAW;AACtB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,+DAAW;AACtB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,QAAQ,+DAAQ;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,+DAAQ;AAChC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,iBAAiB,mEAAU;AAC3B,YAAY,4DAAC,CAAC,oDAAI,GAAG,6DAA6D;AAClF;AACA,mBAAmB,KAAK,UAAU,EAAE,4DAAW;AAC/C,mBAAmB,0BAA0B;AAC7C,OAAO,4FAA4F,EAAE,4DAAC,kBAAkB,6DAA6D,GAAG,4DAAC,SAAS,gBAAgB,GAAG,4DAAC,SAAS,8DAA8D,EAAE,4DAAC,SAAS,0BAA0B,yBAAyB,4DAAC,SAAS,+BAA+B,EAAE,4DAAC,YAAY,4EAA4E,eAAe,4DAAC,SAAS,0BAA0B,EAAE,4DAAC,SAAS,kCAAkC,2CAA2C,4DAAC,uBAAuB,SAAS,IAAI,4DAAC,SAAS,kCAAkC,KAAK,4DAAC,SAAS,gBAAgB;AAC5tB;AACA,YAAY,QAAQ,4DAAU,OAAO;AACrC;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,YAAY;AACnC;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,iDAAiD,EAAE,4DAAW;AACtF;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,wCAAwC,oBAAoB,aAAa,kBAAkB,WAAW,OAAO,qBAAqB,uBAAuB,YAAY,+BAA+B,uBAAuB,gBAAgB,aAAa,kBAAkB,WAAW,OAAO,eAAe,YAAY,OAAO,MAAM,cAAc,kBAAkB,WAAW,SAAS,kBAAkB,uBAAuB,mBAAmB,eAAe,gBAAgB,sBAAsB,2DAA2D,WAAW,YAAY,QAAQ,gCAAgC,oBAAoB,qBAAqB,UAAU,kBAAkB,oBAAoB,2BAA2B,mBAAmB,kBAAkB,yBAAyB,qCAAqC,aAAa,eAAe,kBAAkB,WAAW,OAAO,eAAe,mBAAmB,eAAe,kBAAkB,WAAW,OAAO,iBAAiB,mBAAmB,YAAY,iBAAiB,kBAAkB,cAAc,iBAAiB,oCAAoC,4BAA4B,+FAA+F,YAAY,mBAAmB,oBAAoB,0BAA0B,yBAAyB,wBAAwB,wBAAwB,2CAA2C,SAAS,oCAAoC,4BAA4B,cAAc,eAAe,iBAAiB,oBAAoB,YAAY,eAAe,gBAAgB,cAAc,iBAAiB,cAAc,eAAe,aAAa,gBAAgB,uCAAuC,+BAA+B,YAAY,oCAAoC,4BAA4B,4CAA4C,oCAAoC,uBAAuB,cAAc,eAAe,iBAAiB,mCAAmC,2BAA2B,oBAAoB,2DAA2D,oDAAoD,4CAA4C;;AAEpsE,uCAAuC,oBAAoB,aAAa,kBAAkB,WAAW,OAAO,qBAAqB,uBAAuB,YAAY,+BAA+B,uBAAuB,gBAAgB,aAAa,kBAAkB,WAAW,OAAO,eAAe,YAAY,OAAO,MAAM,cAAc,kBAAkB,WAAW,SAAS,kBAAkB,uBAAuB,mBAAmB,eAAe,gBAAgB,sBAAsB,2DAA2D,WAAW,YAAY,QAAQ,gCAAgC,oBAAoB,qBAAqB,UAAU,kBAAkB,oBAAoB,2BAA2B,mBAAmB,kBAAkB,yBAAyB,qCAAqC,aAAa,eAAe,kBAAkB,WAAW,OAAO,eAAe,mBAAmB,eAAe,kBAAkB,WAAW,OAAO,iBAAiB,mBAAmB,YAAY,iBAAiB,kBAAkB,cAAc,iBAAiB,oCAAoC,4BAA4B,+FAA+F,YAAY,mBAAmB,oBAAoB,0BAA0B,yBAAyB,wBAAwB,wBAAwB,2CAA2C,SAAS,oCAAoC,4BAA4B,cAAc,eAAe,iBAAiB,oBAAoB,YAAY,cAAc,eAAe,aAAa,gBAAgB,eAAe,gBAAgB,cAAc,iBAAiB,YAAY,4CAA4C,oCAAoC,uBAAuB,cAAc,eAAe,iBAAiB,mCAAmC,2BAA2B,oBAAoB,8DAA8D,wCAAwC;;AAExgE;AACA;AACA,IAAI,4DAAgB;AACpB,8BAA8B,4DAAW;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB,mEAAU;AAC3B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,wGAA6B;AACvD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,oBAAoB;AAC/B;AACA;AACA,8BAA8B,iBAAiB;AAC/C;AACA,mBAAmB,qBAAqB;AACxC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,QAAQ;AACzC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,WAAW,KAAK,WAAW;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,MAAM,6DAAsB;AAC5B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,QAAQ,6DAAkB;AAC1B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,IAAI,6DAAoB;AACxB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,oBAAoB;AACvC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,8DAAK;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,oBAAoB;AACvC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,8DAAK;AAC/B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB,mEAAU;AAC3B,YAAY,4DAAC,CAAC,oDAAI,GAAG;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA,OAAO;AACP;AACA,OAAO,EAAE,iBAAiB,4DAAC,SAAS,iCAAiC,yBAAyB,EAAE,gBAAgB,4DAAC,SAAS,+BAA+B,6BAA6B,+BAA+B,gCAAgC,4DAAC,UAAU,yBAAyB,0DAA0D,sBAAsB,4BAA4B,4DAAC,SAAS,iCAAiC,yBAAyB,EAAE;AAC3c;AACA,YAAY,QAAQ,4DAAU,OAAO;AACrC,yBAAyB;AACzB;AACA,IAAI;AACJ;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEgG","file":"11-es2015.js","sourcesContent":["import { r as registerInstance, e as createEvent, h, H as Host, i as getElement } from './index-7a8b7a1c.js';\nimport { b as getIonMode } from './ionic-global-63a97a32.js';\nimport { a as addEventListener, j as clamp, h as findItemLabel, e as renderHiddenInput } from './helpers-dd7e4b7b.js';\nimport { p as pickerController, B as BACKDROP, i as isCancel, e as prepareOverlay, d as present, f as dismiss, g as eventMethod, s as safeCall } from './overlays-28c23c35.js';\nimport { h as hostContext, g as getClassMap } from './theme-ff3fc52f.js';\nimport { c as createAnimation } from './animation-096c6391.js';\nimport { b as hapticSelectionChanged, h as hapticSelectionEnd, a as hapticSelectionStart } from './haptic-27b3f981.js';\nimport './hardware-back-button-4a6b37fb.js';\n\n/**\n * Gets a date value given a format\n * Defaults to the current date if\n * no date given\n */\nconst getDateValue = (date, format) => {\n const getValue = getValueFromFormat(date, format);\n if (getValue !== undefined) {\n  if (format === FORMAT_A || format === FORMAT_a) {\n   date.ampm = getValue;\n  }\n  return getValue;\n }\n const defaultDate = parseDate(new Date().toISOString());\n return getValueFromFormat(defaultDate, format);\n};\nconst renderDatetime = (template, value, locale) => {\n if (value === undefined) {\n  return undefined;\n }\n const tokens = [];\n let hasText = false;\n FORMAT_KEYS.forEach((format, index) => {\n  if (template.indexOf(format.f) > -1) {\n   const token = '{' + index + '}';\n   const text = renderTextFormat(format.f, value[format.k], value, locale);\n   if (!hasText && text !== undefined && value[format.k] != null) {\n    hasText = true;\n   }\n   tokens.push(token, text || '');\n   template = template.replace(format.f, token);\n  }\n });\n if (!hasText) {\n  return undefined;\n }\n for (let i = 0; i < tokens.length; i += 2) {\n  template = template.replace(tokens[i], tokens[i + 1]);\n }\n return template;\n};\nconst renderTextFormat = (format, value, date, locale) => {\n if ((format === FORMAT_DDDD || format === FORMAT_DDD)) {\n  try {\n   value = (new Date(date.year, date.month - 1, date.day)).getDay();\n   if (format === FORMAT_DDDD) {\n    return (locale.dayNames ? locale.dayNames : DAY_NAMES)[value];\n   }\n   return (locale.dayShortNames ? locale.dayShortNames : DAY_SHORT_NAMES)[value];\n  }\n  catch (e) {\n   // ignore\n  }\n  return undefined;\n }\n if (format === FORMAT_A) {\n  return date !== undefined && date.hour !== undefined\n   ? (date.hour < 12 ? 'AM' : 'PM')\n   : value ? value.toUpperCase() : '';\n }\n if (format === FORMAT_a) {\n  return date !== undefined && date.hour !== undefined\n   ? (date.hour < 12 ? 'am' : 'pm')\n   : value || '';\n }\n if (value == null) {\n  return '';\n }\n if (format === FORMAT_YY || format === FORMAT_MM ||\n  format === FORMAT_DD || format === FORMAT_HH ||\n  format === FORMAT_mm || format === FORMAT_ss) {\n  return twoDigit(value);\n }\n if (format === FORMAT_YYYY) {\n  return fourDigit(value);\n }\n if (format === FORMAT_MMMM) {\n  return (locale.monthNames ? locale.monthNames : MONTH_NAMES)[value - 1];\n }\n if (format === FORMAT_MMM) {\n  return (locale.monthShortNames ? locale.monthShortNames : MONTH_SHORT_NAMES)[value - 1];\n }\n if (format === FORMAT_hh || format === FORMAT_h) {\n  if (value === 0) {\n   return '12';\n  }\n  if (value > 12) {\n   value -= 12;\n  }\n  if (format === FORMAT_hh && value < 10) {\n   return ('0' + value);\n  }\n }\n return value.toString();\n};\nconst dateValueRange = (format, min, max) => {\n const opts = [];\n if (format === FORMAT_YYYY || format === FORMAT_YY) {\n  // year\n  if (max.year === undefined || min.year === undefined) {\n   throw new Error('min and max year is undefined');\n  }\n  for (let i = max.year; i >= min.year; i--) {\n   opts.push(i);\n  }\n }\n else if (format === FORMAT_MMMM || format === FORMAT_MMM ||\n  format === FORMAT_MM || format === FORMAT_M ||\n  format === FORMAT_hh || format === FORMAT_h) {\n  // month or 12-hour\n  for (let i = 1; i < 13; i++) {\n   opts.push(i);\n  }\n }\n else if (format === FORMAT_DDDD || format === FORMAT_DDD ||\n  format === FORMAT_DD || format === FORMAT_D) {\n  // day\n  for (let i = 1; i < 32; i++) {\n   opts.push(i);\n  }\n }\n else if (format === FORMAT_HH || format === FORMAT_H) {\n  // 24-hour\n  for (let i = 0; i < 24; i++) {\n   opts.push(i);\n  }\n }\n else if (format === FORMAT_mm || format === FORMAT_m) {\n  // minutes\n  for (let i = 0; i < 60; i++) {\n   opts.push(i);\n  }\n }\n else if (format === FORMAT_ss || format === FORMAT_s) {\n  // seconds\n  for (let i = 0; i < 60; i++) {\n   opts.push(i);\n  }\n }\n else if (format === FORMAT_A || format === FORMAT_a) {\n  // AM/PM\n  opts.push('am', 'pm');\n }\n return opts;\n};\nconst dateSortValue = (year, month, day, hour = 0, minute = 0) => {\n return parseInt(`1${fourDigit(year)}${twoDigit(month)}${twoDigit(day)}${twoDigit(hour)}${twoDigit(minute)}`, 10);\n};\nconst dateDataSortValue = (data) => {\n return dateSortValue(data.year, data.month, data.day, data.hour, data.minute);\n};\nconst daysInMonth = (month, year) => {\n return (month === 4 || month === 6 || month === 9 || month === 11) ? 30 : (month === 2) ? isLeapYear(year) ? 29 : 28 : 31;\n};\nconst isLeapYear = (year) => {\n return (year % 4 === 0 && year % 100 !== 0) || (year % 400 === 0);\n};\nconst ISO_8601_REGEXP = /^(\\d{4}|[+\\-]\\d{6})(?:-(\\d{2})(?:-(\\d{2}))?)?(?:T(\\d{2}):(\\d{2})(?::(\\d{2})(?:\\.(\\d{3}))?)?(?:(Z)|([+\\-])(\\d{2})(?::(\\d{2}))?)?)?$/;\nconst TIME_REGEXP = /^((\\d{2}):(\\d{2})(?::(\\d{2})(?:\\.(\\d{3}))?)?(?:(Z)|([+\\-])(\\d{2})(?::(\\d{2}))?)?)?$/;\nconst parseDate = (val) => {\n // manually parse IS0 cuz Date.parse cannot be trusted\n // ISO 8601 format: 1994-12-15T13:47:20Z\n let parse = null;\n if (val != null && val !== '') {\n  // try parsing for just time first, HH:MM\n  parse = TIME_REGEXP.exec(val);\n  if (parse) {\n   // adjust the array so it fits nicely with the datetime parse\n   parse.unshift(undefined, undefined);\n   parse[2] = parse[3] = undefined;\n  }\n  else {\n   // try parsing for full ISO datetime\n   parse = ISO_8601_REGEXP.exec(val);\n  }\n }\n if (parse === null) {\n  // wasn't able to parse the ISO datetime\n  return undefined;\n }\n // ensure all the parse values exist with at least 0\n for (let i = 1; i < 8; i++) {\n  parse[i] = parse[i] !== undefined ? parseInt(parse[i], 10) : undefined;\n }\n let tzOffset = 0;\n if (parse[9] && parse[10]) {\n  // hours\n  tzOffset = parseInt(parse[10], 10) * 60;\n  if (parse[11]) {\n   // minutes\n   tzOffset += parseInt(parse[11], 10);\n  }\n  if (parse[9] === '-') {\n   // + or -\n   tzOffset *= -1;\n  }\n }\n return {\n  year: parse[1],\n  month: parse[2],\n  day: parse[3],\n  hour: parse[4],\n  minute: parse[5],\n  second: parse[6],\n  millisecond: parse[7],\n  tzOffset,\n };\n};\n/**\n * Converts a valid UTC datetime string to JS Date time object.\n * By default uses the users local timezone, but an optional\n * timezone can be provided.\n * Note: This is not meant for time strings\n * such as \"01:47\"\n */\nconst getDateTime = (dateString = '', timeZone = '') => {\n /**\n  * If user passed in undefined\n  * or null, convert it to the\n  * empty string since the rest\n  * of this functions expects\n  * a string\n  */\n if (dateString === undefined || dateString === null) {\n  dateString = '';\n }\n /**\n  * Ensures that YYYY-MM-DD, YYYY-MM,\n  * YYYY-DD, YYYY, etc does not get affected\n  * by timezones and stays on the day/month\n  * that the user provided\n  */\n if (dateString.length === 10 ||\n  dateString.length === 7 ||\n  dateString.length === 4) {\n  dateString += ' ';\n }\n const date = (typeof dateString === 'string' && dateString.length > 0) ? new Date(dateString) : new Date();\n const localDateTime = new Date(Date.UTC(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), date.getHours(), date.getMinutes(), date.getSeconds(), date.getMilliseconds()));\n if (timeZone && timeZone.length > 0) {\n  return new Date(date.getTime() - getTimezoneOffset(localDateTime, timeZone));\n }\n return localDateTime;\n};\nconst getTimezoneOffset = (localDate, timeZone) => {\n const utcDateTime = new Date(localDate.toLocaleString('en-US', { timeZone: 'utc' }));\n const tzDateTime = new Date(localDate.toLocaleString('en-US', { timeZone }));\n return utcDateTime.getTime() - tzDateTime.getTime();\n};\nconst updateDate = (existingData, newData, displayTimezone) => {\n if (!newData || typeof newData === 'string') {\n  const dateTime = getDateTime(newData, displayTimezone);\n  if (!Number.isNaN(dateTime.getTime())) {\n   newData = dateTime.toISOString();\n  }\n }\n if (newData && newData !== '') {\n  if (typeof newData === 'string') {\n   // new date is a string, and hopefully in the ISO format\n   // convert it to our DatetimeData if a valid ISO\n   newData = parseDate(newData);\n   if (newData) {\n    // successfully parsed the ISO string to our DatetimeData\n    Object.assign(existingData, newData);\n    return true;\n   }\n  }\n  else if ((newData.year || newData.hour || newData.month || newData.day || newData.minute || newData.second)) {\n   // newData is from the datetime picker's selected values\n   // update the existing datetimeValue with the new values\n   if (newData.ampm !== undefined && newData.hour !== undefined) {\n    // change the value of the hour based on whether or not it is am or pm\n    // if the meridiem is pm and equal to 12, it remains 12\n    // otherwise we add 12 to the hour value\n    // if the meridiem is am and equal to 12, we change it to 0\n    // otherwise we use its current hour value\n    // for example: 8 pm becomes 20, 12 am becomes 0, 4 am becomes 4\n    newData.hour.value = (newData.ampm.value === 'pm')\n     ? (newData.hour.value === 12 ? 12 : newData.hour.value + 12)\n     : (newData.hour.value === 12 ? 0 : newData.hour.value);\n   }\n   // merge new values from the picker's selection\n   // to the existing DatetimeData values\n   for (const key of Object.keys(newData)) {\n    existingData[key] = newData[key].value;\n   }\n   return true;\n  }\n  else if (newData.ampm) {\n   // Even though in the picker column hour values are between 1 and 12, the hour value is actually normalized\n   // to [0, 23] interval. Because of this when changing between AM and PM we have to update the hour so it points\n   // to the correct HH hour\n   newData.hour = {\n    value: newData.hour\n     ? newData.hour.value\n     : (newData.ampm.value === 'pm'\n      ? (existingData.hour < 12 ? existingData.hour + 12 : existingData.hour)\n      : (existingData.hour >= 12 ? existingData.hour - 12 : existingData.hour))\n   };\n   existingData['hour'] = newData['hour'].value;\n   existingData['ampm'] = newData['ampm'].value;\n   return true;\n  }\n  // eww, invalid data\n  console.warn(`Error parsing date: \"${newData}\". Please provide a valid ISO 8601 datetime format: https://www.w3.org/TR/NOTE-datetime`);\n }\n else {\n  // blank data, clear everything out\n  for (const k in existingData) {\n   if (existingData.hasOwnProperty(k)) {\n    delete existingData[k];\n   }\n  }\n }\n return false;\n};\nconst parseTemplate = (template) => {\n const formats = [];\n template = template.replace(/[^\\w\\s]/gi, ' ');\n FORMAT_KEYS.forEach(format => {\n  if (format.f.length > 1 && template.indexOf(format.f) > -1 && template.indexOf(format.f + format.f.charAt(0)) < 0) {\n   template = template.replace(format.f, ' ' + format.f + ' ');\n  }\n });\n const words = template.split(' ').filter(w => w.length > 0);\n words.forEach((word, i) => {\n  FORMAT_KEYS.forEach(format => {\n   if (word === format.f) {\n    if (word === FORMAT_A || word === FORMAT_a) {\n     // this format is an am/pm format, so it's an \"a\" or \"A\"\n     if ((formats.indexOf(FORMAT_h) < 0 && formats.indexOf(FORMAT_hh) < 0) ||\n      VALID_AMPM_PREFIX.indexOf(words[i - 1]) === -1) {\n      // template does not already have a 12-hour format\n      // or this am/pm format doesn't have a hour, minute, or second format immediately before it\n      // so do not treat this word \"a\" or \"A\" as the am/pm format\n      return;\n     }\n    }\n    formats.push(word);\n   }\n  });\n });\n return formats;\n};\nconst getValueFromFormat = (date, format) => {\n if (format === FORMAT_A || format === FORMAT_a) {\n  return (date.hour < 12 ? 'am' : 'pm');\n }\n if (format === FORMAT_hh || format === FORMAT_h) {\n  return (date.hour > 12 ? date.hour - 12 : (date.hour === 0 ? 12 : date.hour));\n }\n return date[convertFormatToKey(format)];\n};\nconst convertFormatToKey = (format) => {\n for (const k in FORMAT_KEYS) {\n  if (FORMAT_KEYS[k].f === format) {\n   return FORMAT_KEYS[k].k;\n  }\n }\n return undefined;\n};\nconst convertDataToISO = (data) => {\n // https://www.w3.org/TR/NOTE-datetime\n let rtn = '';\n if (data.year !== undefined) {\n  // YYYY\n  rtn = fourDigit(data.year);\n  if (data.month !== undefined) {\n   // YYYY-MM\n   rtn += '-' + twoDigit(data.month);\n   if (data.day !== undefined) {\n    // YYYY-MM-DD\n    rtn += '-' + twoDigit(data.day);\n    if (data.hour !== undefined) {\n     // YYYY-MM-DDTHH:mm:SS\n     rtn += `T${twoDigit(data.hour)}:${twoDigit(data.minute)}:${twoDigit(data.second)}`;\n     if (data.millisecond > 0) {\n      // YYYY-MM-DDTHH:mm:SS.SSS\n      rtn += '.' + threeDigit(data.millisecond);\n     }\n     if (data.tzOffset === undefined) {\n      // YYYY-MM-DDTHH:mm:SSZ\n      rtn += 'Z';\n     }\n     else {\n      // YYYY-MM-DDTHH:mm:SS+/-HH:mm\n      rtn += (data.tzOffset > 0 ? '+' : '-') + twoDigit(Math.floor(Math.abs(data.tzOffset / 60))) + ':' + twoDigit(data.tzOffset % 60);\n     }\n    }\n   }\n  }\n }\n else if (data.hour !== undefined) {\n  // HH:mm\n  rtn = twoDigit(data.hour) + ':' + twoDigit(data.minute);\n  if (data.second !== undefined) {\n   // HH:mm:SS\n   rtn += ':' + twoDigit(data.second);\n   if (data.millisecond !== undefined) {\n    // HH:mm:SS.SSS\n    rtn += '.' + threeDigit(data.millisecond);\n   }\n  }\n }\n return rtn;\n};\n/**\n * Use to convert a string of comma separated strings or\n * an array of strings, and clean up any user input\n */\nconst convertToArrayOfStrings = (input, type) => {\n if (input == null) {\n  return undefined;\n }\n if (typeof input === 'string') {\n  // convert the string to an array of strings\n  // auto remove any [] characters\n  input = input.replace(/\\[|\\]/g, '').split(',');\n }\n let values;\n if (Array.isArray(input)) {\n  // trim up each string value\n  values = input.map(val => val.toString().trim());\n }\n if (values === undefined || values.length === 0) {\n  console.warn(`Invalid \"${type}Names\". Must be an array of strings, or a comma separated string.`);\n }\n return values;\n};\n/**\n * Use to convert a string of comma separated numbers or\n * an array of numbers, and clean up any user input\n */\nconst convertToArrayOfNumbers = (input, type) => {\n if (typeof input === 'string') {\n  // convert the string to an array of strings\n  // auto remove any whitespace and [] characters\n  input = input.replace(/\\[|\\]|\\s/g, '').split(',');\n }\n let values;\n if (Array.isArray(input)) {\n  // ensure each value is an actual number in the returned array\n  values = input\n   .map((num) => parseInt(num, 10))\n   .filter(isFinite);\n }\n else {\n  values = [input];\n }\n if (values.length === 0) {\n  console.warn(`Invalid \"${type}Values\". Must be an array of numbers, or a comma separated string of numbers.`);\n }\n return values;\n};\nconst twoDigit = (val) => {\n return ('0' + (val !== undefined ? Math.abs(val) : '0')).slice(-2);\n};\nconst threeDigit = (val) => {\n return ('00' + (val !== undefined ? Math.abs(val) : '0')).slice(-3);\n};\nconst fourDigit = (val) => {\n return ('000' + (val !== undefined ? Math.abs(val) : '0')).slice(-4);\n};\nconst FORMAT_YYYY = 'YYYY';\nconst FORMAT_YY = 'YY';\nconst FORMAT_MMMM = 'MMMM';\nconst FORMAT_MMM = 'MMM';\nconst FORMAT_MM = 'MM';\nconst FORMAT_M = 'M';\nconst FORMAT_DDDD = 'DDDD';\nconst FORMAT_DDD = 'DDD';\nconst FORMAT_DD = 'DD';\nconst FORMAT_D = 'D';\nconst FORMAT_HH = 'HH';\nconst FORMAT_H = 'H';\nconst FORMAT_hh = 'hh';\nconst FORMAT_h = 'h';\nconst FORMAT_mm = 'mm';\nconst FORMAT_m = 'm';\nconst FORMAT_ss = 'ss';\nconst FORMAT_s = 's';\nconst FORMAT_A = 'A';\nconst FORMAT_a = 'a';\nconst FORMAT_KEYS = [\n { f: FORMAT_YYYY, k: 'year' },\n { f: FORMAT_MMMM, k: 'month' },\n { f: FORMAT_DDDD, k: 'day' },\n { f: FORMAT_MMM, k: 'month' },\n { f: FORMAT_DDD, k: 'day' },\n { f: FORMAT_YY, k: 'year' },\n { f: FORMAT_MM, k: 'month' },\n { f: FORMAT_DD, k: 'day' },\n { f: FORMAT_HH, k: 'hour' },\n { f: FORMAT_hh, k: 'hour' },\n { f: FORMAT_mm, k: 'minute' },\n { f: FORMAT_ss, k: 'second' },\n { f: FORMAT_M, k: 'month' },\n { f: FORMAT_D, k: 'day' },\n { f: FORMAT_H, k: 'hour' },\n { f: FORMAT_h, k: 'hour' },\n { f: FORMAT_m, k: 'minute' },\n { f: FORMAT_s, k: 'second' },\n { f: FORMAT_A, k: 'ampm' },\n { f: FORMAT_a, k: 'ampm' },\n];\nconst DAY_NAMES = [\n 'Sunday',\n 'Monday',\n 'Tuesday',\n 'Wednesday',\n 'Thursday',\n 'Friday',\n 'Saturday',\n];\nconst DAY_SHORT_NAMES = [\n 'Sun',\n 'Mon',\n 'Tue',\n 'Wed',\n 'Thu',\n 'Fri',\n 'Sat',\n];\nconst MONTH_NAMES = [\n 'January',\n 'February',\n 'March',\n 'April',\n 'May',\n 'June',\n 'July',\n 'August',\n 'September',\n 'October',\n 'November',\n 'December',\n];\nconst MONTH_SHORT_NAMES = [\n 'Jan',\n 'Feb',\n 'Mar',\n 'Apr',\n 'May',\n 'Jun',\n 'Jul',\n 'Aug',\n 'Sep',\n 'Oct',\n 'Nov',\n 'Dec',\n];\nconst VALID_AMPM_PREFIX = [\n FORMAT_hh, FORMAT_h, FORMAT_mm, FORMAT_m, FORMAT_ss, FORMAT_s\n];\n\nconst datetimeIosCss = \":host{padding-left:var(--padding-start);padding-right:var(--padding-end);padding-top:var(--padding-top);padding-bottom:var(--padding-bottom);display:-ms-flexbox;display:flex;position:relative;min-width:16px;min-height:1.2em;font-family:var(--ion-font-family, inherit);text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden;z-index:2}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){:host{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:var(--padding-start);padding-inline-start:var(--padding-start);-webkit-padding-end:var(--padding-end);padding-inline-end:var(--padding-end)}}:host(.in-item){position:static}:host(.datetime-placeholder){color:var(--placeholder-color)}:host(.datetime-disabled){opacity:0.3;pointer-events:none}:host(.datetime-readonly){pointer-events:none}button{left:0;top:0;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;position:absolute;width:100%;height:100%;border:0;background:transparent;cursor:pointer;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none;outline:none}[dir=rtl] button,:host-context([dir=rtl]) button{left:unset;right:unset;right:0}button::-moz-focus-inner{border:0}.datetime-text{font-family:inherit;font-size:inherit;font-style:inherit;font-weight:inherit;letter-spacing:inherit;text-decoration:inherit;text-indent:inherit;text-overflow:inherit;text-transform:inherit;text-align:inherit;white-space:inherit;color:inherit;-ms-flex:1;flex:1;min-height:inherit;direction:ltr;overflow:inherit}[dir=rtl] .datetime-text,:host-context([dir=rtl]) .datetime-text{direction:rtl}:host{--placeholder-color:var(--ion-color-step-400, #999999);--padding-top:10px;--padding-end:10px;--padding-bottom:10px;--padding-start:20px}\";\n\nconst datetimeMdCss = \":host{padding-left:var(--padding-start);padding-right:var(--padding-end);padding-top:var(--padding-top);padding-bottom:var(--padding-bottom);display:-ms-flexbox;display:flex;position:relative;min-width:16px;min-height:1.2em;font-family:var(--ion-font-family, inherit);text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden;z-index:2}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){:host{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:var(--padding-start);padding-inline-start:var(--padding-start);-webkit-padding-end:var(--padding-end);padding-inline-end:var(--padding-end)}}:host(.in-item){position:static}:host(.datetime-placeholder){color:var(--placeholder-color)}:host(.datetime-disabled){opacity:0.3;pointer-events:none}:host(.datetime-readonly){pointer-events:none}button{left:0;top:0;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;position:absolute;width:100%;height:100%;border:0;background:transparent;cursor:pointer;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none;outline:none}[dir=rtl] button,:host-context([dir=rtl]) button{left:unset;right:unset;right:0}button::-moz-focus-inner{border:0}.datetime-text{font-family:inherit;font-size:inherit;font-style:inherit;font-weight:inherit;letter-spacing:inherit;text-decoration:inherit;text-indent:inherit;text-overflow:inherit;text-transform:inherit;text-align:inherit;white-space:inherit;color:inherit;-ms-flex:1;flex:1;min-height:inherit;direction:ltr;overflow:inherit}[dir=rtl] .datetime-text,:host-context([dir=rtl]) .datetime-text{direction:rtl}:host{--placeholder-color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));--padding-top:10px;--padding-end:0;--padding-bottom:11px;--padding-start:16px}\";\n\nconst Datetime = class {\n constructor(hostRef) {\n  registerInstance(this, hostRef);\n  this.ionCancel = createEvent(this, \"ionCancel\", 7);\n  this.ionChange = createEvent(this, \"ionChange\", 7);\n  this.ionFocus = createEvent(this, \"ionFocus\", 7);\n  this.ionBlur = createEvent(this, \"ionBlur\", 7);\n  this.ionStyle = createEvent(this, \"ionStyle\", 7);\n  this.inputId = `ion-dt-${datetimeIds++}`;\n  this.locale = {};\n  this.datetimeMin = {};\n  this.datetimeMax = {};\n  this.datetimeValue = {};\n  this.isExpanded = false;\n  /**\n   * The name of the control, which is submitted with the form data.\n   */\n  this.name = this.inputId;\n  /**\n   * If `true`, the user cannot interact with the datetime.\n   */\n  this.disabled = false;\n  /**\n   * If `true`, the datetime appears normal but is not interactive.\n   */\n  this.readonly = false;\n  /**\n   * The display format of the date and time as text that shows\n   * within the item. When the `pickerFormat` input is not used, then the\n   * `displayFormat` is used for both display the formatted text, and determining\n   * the datetime picker's columns. See the `pickerFormat` input description for\n   * more info. Defaults to `MMM D, YYYY`.\n   */\n  this.displayFormat = 'MMM D, YYYY';\n  /**\n   * The text to display on the picker's cancel button.\n   */\n  this.cancelText = 'Cancel';\n  /**\n   * The text to display on the picker's \"Done\" button.\n   */\n  this.doneText = 'Done';\n  this.onClick = () => {\n   this.setFocus();\n   this.open();\n  };\n  this.onFocus = () => {\n   this.ionFocus.emit();\n  };\n  this.onBlur = () => {\n   this.ionBlur.emit();\n  };\n }\n disabledChanged() {\n  this.emitStyle();\n }\n /**\n  * Update the datetime value when the value changes\n  */\n valueChanged() {\n  this.updateDatetimeValue(this.value);\n  this.emitStyle();\n  this.ionChange.emit({\n   value: this.value\n  });\n }\n componentWillLoad() {\n  // first see if locale names were provided in the inputs\n  // then check to see if they're in the config\n  // if neither were provided then it will use default English names\n  this.locale = {\n   // this.locale[type] = convertToArrayOfStrings((this[type] ? this[type] : this.config.get(type), type);\n   monthNames: convertToArrayOfStrings(this.monthNames, 'monthNames'),\n   monthShortNames: convertToArrayOfStrings(this.monthShortNames, 'monthShortNames'),\n   dayNames: convertToArrayOfStrings(this.dayNames, 'dayNames'),\n   dayShortNames: convertToArrayOfStrings(this.dayShortNames, 'dayShortNames')\n  };\n  this.updateDatetimeValue(this.value);\n  this.emitStyle();\n }\n /**\n  * Opens the datetime overlay.\n  */\n async open() {\n  if (this.disabled || this.isExpanded) {\n   return;\n  }\n  const pickerOptions = this.generatePickerOptions();\n  const picker = await pickerController.create(pickerOptions);\n  this.isExpanded = true;\n  picker.onDidDismiss().then(() => {\n   this.isExpanded = false;\n   this.setFocus();\n  });\n  addEventListener(picker, 'ionPickerColChange', async (event) => {\n   const data = event.detail;\n   const colSelectedIndex = data.selectedIndex;\n   const colOptions = data.options;\n   const changeData = {};\n   changeData[data.name] = {\n    value: colOptions[colSelectedIndex].value\n   };\n   if (data.name !== 'ampm' && this.datetimeValue.ampm !== undefined) {\n    changeData['ampm'] = {\n     value: this.datetimeValue.ampm\n    };\n   }\n   this.updateDatetimeValue(changeData);\n   picker.columns = this.generateColumns();\n  });\n  await picker.present();\n }\n emitStyle() {\n  this.ionStyle.emit({\n   'interactive': true,\n   'datetime': true,\n   'has-placeholder': this.placeholder != null,\n   'has-value': this.hasValue(),\n   'interactive-disabled': this.disabled,\n  });\n }\n updateDatetimeValue(value) {\n  updateDate(this.datetimeValue, value, this.displayTimezone);\n }\n generatePickerOptions() {\n  const mode = getIonMode(this);\n  this.locale = {\n   monthNames: convertToArrayOfStrings(this.monthNames, 'monthNames'),\n   monthShortNames: convertToArrayOfStrings(this.monthShortNames, 'monthShortNames'),\n   dayNames: convertToArrayOfStrings(this.dayNames, 'dayNames'),\n   dayShortNames: convertToArrayOfStrings(this.dayShortNames, 'dayShortNames')\n  };\n  const pickerOptions = Object.assign(Object.assign({ mode }, this.pickerOptions), { columns: this.generateColumns() });\n  // If the user has not passed in picker buttons,\n  // add a cancel and ok button to the picker\n  const buttons = pickerOptions.buttons;\n  if (!buttons || buttons.length === 0) {\n   pickerOptions.buttons = [\n    {\n     text: this.cancelText,\n     role: 'cancel',\n     handler: () => {\n      this.updateDatetimeValue(this.value);\n      this.ionCancel.emit();\n     }\n    },\n    {\n     text: this.doneText,\n     handler: (data) => {\n      this.updateDatetimeValue(data);\n      /**\n       * Prevent convertDataToISO from doing any\n       * kind of transformation based on timezone\n       * This cancels out any change it attempts to make\n       *\n       * Important: Take the timezone offset based on\n       * the date that is currently selected, otherwise\n       * there can be 1 hr difference when dealing w/ DST\n       */\n      const date = new Date(convertDataToISO(this.datetimeValue));\n      // If a custom display timezone is provided, use that tzOffset value instead\n      this.datetimeValue.tzOffset = (this.displayTimezone !== undefined && this.displayTimezone.length > 0)\n       ? ((getTimezoneOffset(date, this.displayTimezone)) / 1000 / 60) * -1\n       : date.getTimezoneOffset() * -1;\n      this.value = convertDataToISO(this.datetimeValue);\n     }\n    }\n   ];\n  }\n  return pickerOptions;\n }\n generateColumns() {\n  // if a picker format wasn't provided, then fallback\n  // to use the display format\n  let template = this.pickerFormat || this.displayFormat || DEFAULT_FORMAT;\n  if (template.length === 0) {\n   return [];\n  }\n  // make sure we've got up to date sizing information\n  this.calcMinMax();\n  // does not support selecting by day name\n  // automatically remove any day name formats\n  template = template.replace('DDDD', '{~}').replace('DDD', '{~}');\n  if (template.indexOf('D') === -1) {\n   // there is not a day in the template\n   // replace the day name with a numeric one if it exists\n   template = template.replace('{~}', 'D');\n  }\n  // make sure no day name replacer is left in the string\n  template = template.replace(/{~}/g, '');\n  // parse apart the given template into an array of \"formats\"\n  const columns = parseTemplate(template).map((format) => {\n   // loop through each format in the template\n   // create a new picker column to build up with data\n   const key = convertFormatToKey(format);\n   let values;\n   // check if they have exact values to use for this date part\n   // otherwise use the default date part values\n   const self = this;\n   values = self[key + 'Values']\n    ? convertToArrayOfNumbers(self[key + 'Values'], key)\n    : dateValueRange(format, this.datetimeMin, this.datetimeMax);\n   const colOptions = values.map(val => {\n    return {\n     value: val,\n     text: renderTextFormat(format, val, undefined, this.locale),\n    };\n   });\n   // cool, we've loaded up the columns with options\n   // preselect the option for this column\n   const optValue = getDateValue(this.datetimeValue, format);\n   const selectedIndex = colOptions.findIndex(opt => opt.value === optValue);\n   return {\n    name: key,\n    selectedIndex: selectedIndex >= 0 ? selectedIndex : 0,\n    options: colOptions\n   };\n  });\n  // Normalize min/max\n  const min = this.datetimeMin;\n  const max = this.datetimeMax;\n  ['month', 'day', 'hour', 'minute']\n   .filter(name => !columns.find(column => column.name === name))\n   .forEach(name => {\n   min[name] = 0;\n   max[name] = 0;\n  });\n  return this.validateColumns(divyColumns(columns));\n }\n validateColumns(columns) {\n  const today = new Date();\n  const minCompareVal = dateDataSortValue(this.datetimeMin);\n  const maxCompareVal = dateDataSortValue(this.datetimeMax);\n  const yearCol = columns.find(c => c.name === 'year');\n  let selectedYear = today.getFullYear();\n  if (yearCol) {\n   // default to the first value if the current year doesn't exist in the options\n   if (!yearCol.options.find(col => col.value === today.getFullYear())) {\n    selectedYear = yearCol.options[0].value;\n   }\n   const selectedIndex = yearCol.selectedIndex;\n   if (selectedIndex !== undefined) {\n    const yearOpt = yearCol.options[selectedIndex];\n    if (yearOpt) {\n     // they have a selected year value\n     selectedYear = yearOpt.value;\n    }\n   }\n  }\n  const selectedMonth = this.validateColumn(columns, 'month', 1, minCompareVal, maxCompareVal, [selectedYear, 0, 0, 0, 0], [selectedYear, 12, 31, 23, 59]);\n  const numDaysInMonth = daysInMonth(selectedMonth, selectedYear);\n  const selectedDay = this.validateColumn(columns, 'day', 2, minCompareVal, maxCompareVal, [selectedYear, selectedMonth, 0, 0, 0], [selectedYear, selectedMonth, numDaysInMonth, 23, 59]);\n  const selectedHour = this.validateColumn(columns, 'hour', 3, minCompareVal, maxCompareVal, [selectedYear, selectedMonth, selectedDay, 0, 0], [selectedYear, selectedMonth, selectedDay, 23, 59]);\n  this.validateColumn(columns, 'minute', 4, minCompareVal, maxCompareVal, [selectedYear, selectedMonth, selectedDay, selectedHour, 0], [selectedYear, selectedMonth, selectedDay, selectedHour, 59]);\n  return columns;\n }\n calcMinMax() {\n  const todaysYear = new Date().getFullYear();\n  if (this.yearValues !== undefined) {\n   const years = convertToArrayOfNumbers(this.yearValues, 'year');\n   if (this.min === undefined) {\n    this.min = Math.min(...years).toString();\n   }\n   if (this.max === undefined) {\n    this.max = Math.max(...years).toString();\n   }\n  }\n  else {\n   if (this.min === undefined) {\n    this.min = (todaysYear - 100).toString();\n   }\n   if (this.max === undefined) {\n    this.max = todaysYear.toString();\n   }\n  }\n  const min = this.datetimeMin = parseDate(this.min);\n  const max = this.datetimeMax = parseDate(this.max);\n  min.year = min.year || todaysYear;\n  max.year = max.year || todaysYear;\n  min.month = min.month || 1;\n  max.month = max.month || 12;\n  min.day = min.day || 1;\n  max.day = max.day || 31;\n  min.hour = min.hour || 0;\n  max.hour = max.hour === undefined ? 23 : max.hour;\n  min.minute = min.minute || 0;\n  max.minute = max.minute === undefined ? 59 : max.minute;\n  min.second = min.second || 0;\n  max.second = max.second === undefined ? 59 : max.second;\n  // Ensure min/max constraints\n  if (min.year > max.year) {\n   console.error('min.year > max.year');\n   min.year = max.year - 100;\n  }\n  if (min.year === max.year) {\n   if (min.month > max.month) {\n    console.error('min.month > max.month');\n    min.month = 1;\n   }\n   else if (min.month === max.month && min.day > max.day) {\n    console.error('min.day > max.day');\n    min.day = 1;\n   }\n  }\n }\n validateColumn(columns, name, index, min, max, lowerBounds, upperBounds) {\n  const column = columns.find(c => c.name === name);\n  if (!column) {\n   return 0;\n  }\n  const lb = lowerBounds.slice();\n  const ub = upperBounds.slice();\n  const options = column.options;\n  let indexMin = options.length - 1;\n  let indexMax = 0;\n  for (let i = 0; i < options.length; i++) {\n   const opts = options[i];\n   const value = opts.value;\n   lb[index] = opts.value;\n   ub[index] = opts.value;\n   const disabled = opts.disabled = (value < lowerBounds[index] ||\n    value > upperBounds[index] ||\n    dateSortValue(ub[0], ub[1], ub[2], ub[3], ub[4]) < min ||\n    dateSortValue(lb[0], lb[1], lb[2], lb[3], lb[4]) > max);\n   if (!disabled) {\n    indexMin = Math.min(indexMin, i);\n    indexMax = Math.max(indexMax, i);\n   }\n  }\n  const selectedIndex = column.selectedIndex = clamp(indexMin, column.selectedIndex, indexMax);\n  const opt = column.options[selectedIndex];\n  if (opt) {\n   return opt.value;\n  }\n  return 0;\n }\n get text() {\n  // create the text of the formatted data\n  const template = this.displayFormat || this.pickerFormat || DEFAULT_FORMAT;\n  if (this.value === undefined ||\n   this.value === null ||\n   this.value.length === 0) {\n   return;\n  }\n  return renderDatetime(template, this.datetimeValue, this.locale);\n }\n hasValue() {\n  return this.text !== undefined;\n }\n setFocus() {\n  if (this.buttonEl) {\n   this.buttonEl.focus();\n  }\n }\n render() {\n  const { inputId, text, disabled, readonly, isExpanded, el, placeholder } = this;\n  const mode = getIonMode(this);\n  const labelId = inputId + '-lbl';\n  const label = findItemLabel(el);\n  const addPlaceholderClass = (text === undefined && placeholder != null) ? true : false;\n  // If selected text has been passed in, use that first\n  // otherwise use the placeholder\n  const datetimeText = text === undefined\n   ? (placeholder != null ? placeholder : '')\n   : text;\n  const datetimeTextPart = text === undefined\n   ? (placeholder != null ? 'placeholder' : undefined)\n   : 'text';\n  if (label) {\n   label.id = labelId;\n  }\n  renderHiddenInput(true, el, this.name, this.value, this.disabled);\n  return (h(Host, { onClick: this.onClick, \"aria-disabled\": disabled ? 'true' : null, \"aria-expanded\": `${isExpanded}`, \"aria-haspopup\": \"true\", \"aria-labelledby\": labelId, class: {\n    [mode]: true,\n    'datetime-disabled': disabled,\n    'datetime-readonly': readonly,\n    'datetime-placeholder': addPlaceholderClass,\n    'in-item': hostContext('ion-item', el)\n   } }, h(\"div\", { class: \"datetime-text\", part: datetimeTextPart }, datetimeText), h(\"button\", { type: \"button\", onFocus: this.onFocus, onBlur: this.onBlur, disabled: this.disabled, ref: btnEl => this.buttonEl = btnEl })));\n }\n get el() { return getElement(this); }\n static get watchers() { return {\n  \"disabled\": [\"disabledChanged\"],\n  \"value\": [\"valueChanged\"]\n }; }\n};\nconst divyColumns = (columns) => {\n const columnsWidth = [];\n let col;\n let width;\n for (let i = 0; i < columns.length; i++) {\n  col = columns[i];\n  columnsWidth.push(0);\n  for (const option of col.options) {\n   width = option.text.length;\n   if (width > columnsWidth[i]) {\n    columnsWidth[i] = width;\n   }\n  }\n }\n if (columnsWidth.length === 2) {\n  width = Math.max(columnsWidth[0], columnsWidth[1]);\n  columns[0].align = 'right';\n  columns[1].align = 'left';\n  columns[0].optionsWidth = columns[1].optionsWidth = `${width * 17}px`;\n }\n else if (columnsWidth.length === 3) {\n  width = Math.max(columnsWidth[0], columnsWidth[2]);\n  columns[0].align = 'right';\n  columns[1].columnWidth = `${columnsWidth[1] * 17}px`;\n  columns[0].optionsWidth = columns[2].optionsWidth = `${width * 17}px`;\n  columns[2].align = 'left';\n }\n return columns;\n};\nconst DEFAULT_FORMAT = 'MMM D, YYYY';\nlet datetimeIds = 0;\nDatetime.style = {\n ios: datetimeIosCss,\n md: datetimeMdCss\n};\n\n/**\n * iOS Picker Enter Animation\n */\nconst iosEnterAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 0.01, 'var(--backdrop-opacity)')\n  .beforeStyles({\n  'pointer-events': 'none'\n })\n  .afterClearStyles(['pointer-events']);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.picker-wrapper'))\n  .fromTo('transform', 'translateY(100%)', 'translateY(0%)');\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('cubic-bezier(.36,.66,.04,1)')\n  .duration(400)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\n/**\n * iOS Picker Leave Animation\n */\nconst iosLeaveAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 'var(--backdrop-opacity)', 0.01);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.picker-wrapper'))\n  .fromTo('transform', 'translateY(0%)', 'translateY(100%)');\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('cubic-bezier(.36,.66,.04,1)')\n  .duration(400)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\nconst pickerIosCss = \".sc-ion-picker-ios-h{--border-radius:0;--border-style:solid;--min-width:auto;--width:100%;--max-width:500px;--min-height:auto;--max-height:auto;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-font-smoothing:antialiased;left:0;top:0;display:block;position:absolute;width:100%;height:100%;outline:none;font-family:var(--ion-font-family, inherit);contain:strict;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;z-index:1001}[dir=rtl].sc-ion-picker-ios-h,[dir=rtl] .sc-ion-picker-ios-h{left:unset;right:unset;right:0}.overlay-hidden.sc-ion-picker-ios-h{display:none}.picker-wrapper.sc-ion-picker-ios{border-radius:var(--border-radius);left:0;right:0;bottom:0;margin-left:auto;margin-right:auto;margin-top:auto;margin-bottom:auto;-webkit-transform:translate3d(0, 100%, 0);transform:translate3d(0, 100%, 0);display:-ms-flexbox;display:flex;position:absolute;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;width:var(--width);min-width:var(--min-width);max-width:var(--max-width);height:var(--height);min-height:var(--min-height);max-height:var(--max-height);border-width:var(--border-width);border-style:var(--border-style);border-color:var(--border-color);background:var(--background);contain:strict;overflow:hidden;z-index:10}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.picker-wrapper.sc-ion-picker-ios{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:auto;margin-inline-start:auto;-webkit-margin-end:auto;margin-inline-end:auto}}.picker-toolbar.sc-ion-picker-ios{width:100%;background:transparent;contain:strict;z-index:1}.picker-button.sc-ion-picker-ios{border:0;font-family:inherit}.picker-button.sc-ion-picker-ios:active,.picker-button.sc-ion-picker-ios:focus{outline:none}.picker-columns.sc-ion-picker-ios{display:-ms-flexbox;display:flex;position:relative;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;margin-bottom:var(--ion-safe-area-bottom, 0);contain:strict;direction:ltr;overflow:hidden}.picker-above-highlight.sc-ion-picker-ios,.picker-below-highlight.sc-ion-picker-ios{display:none;pointer-events:none}.sc-ion-picker-ios-h{--background:var(--ion-background-color, #fff);--border-width:1px 0 0;--border-color:var(--ion-item-border-color, var(--ion-border-color, var(--ion-color-step-250, #c8c7cc)));--height:260px;--backdrop-opacity:var(--ion-backdrop-opacity, 0.26);color:var(--ion-item-color, var(--ion-text-color, #000))}.picker-toolbar.sc-ion-picker-ios{display:-ms-flexbox;display:flex;height:44px;border-bottom:0.55px solid var(--border-color)}.picker-toolbar-button.sc-ion-picker-ios{-ms-flex:1;flex:1;text-align:end}.picker-toolbar-button.sc-ion-picker-ios:last-child .picker-button.sc-ion-picker-ios{font-weight:600}.picker-toolbar-button.sc-ion-picker-ios:first-child{font-weight:normal;text-align:start}.picker-button.sc-ion-picker-ios,.picker-button.ion-activated.sc-ion-picker-ios{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-left:1em;padding-right:1em;padding-top:0;padding-bottom:0;height:44px;background:transparent;color:var(--ion-color-primary, #3880ff);font-size:16px}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.picker-button.sc-ion-picker-ios,.picker-button.ion-activated.sc-ion-picker-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:1em;padding-inline-start:1em;-webkit-padding-end:1em;padding-inline-end:1em}}.picker-columns.sc-ion-picker-ios{height:215px;-webkit-perspective:1000px;perspective:1000px}.picker-above-highlight.sc-ion-picker-ios{left:0;top:0;-webkit-transform:translate3d(0, 0, 90px);transform:translate3d(0, 0, 90px);display:block;position:absolute;width:100%;height:81px;border-bottom:1px solid var(--border-color);background:-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(20%, var(--background, var(--ion-background-color, #fff))), to(rgba(var(--background-rgb, var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255)), 0.8)));background:linear-gradient(to bottom, var(--background, var(--ion-background-color, #fff)) 20%, rgba(var(--background-rgb, var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255)), 0.8) 100%);z-index:10}[dir=rtl].sc-ion-picker-ios .picker-above-highlight.sc-ion-picker-ios,[dir=rtl].sc-ion-picker-ios-h .picker-above-highlight.sc-ion-picker-ios,[dir=rtl] .sc-ion-picker-ios-h .picker-above-highlight.sc-ion-picker-ios{left:unset;right:unset;right:0}.picker-below-highlight.sc-ion-picker-ios{left:0;top:115px;-webkit-transform:translate3d(0, 0, 90px);transform:translate3d(0, 0, 90px);display:block;position:absolute;width:100%;height:119px;border-top:1px solid var(--border-color);background:-webkit-gradient(linear, left bottom, left top, color-stop(30%, var(--background, var(--ion-background-color, #fff))), to(rgba(var(--background-rgb, var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255)), 0.8)));background:linear-gradient(to top, var(--background, var(--ion-background-color, #fff)) 30%, rgba(var(--background-rgb, var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255)), 0.8) 100%);z-index:11}[dir=rtl].sc-ion-picker-ios .picker-below-highlight.sc-ion-picker-ios,[dir=rtl].sc-ion-picker-ios-h .picker-below-highlight.sc-ion-picker-ios,[dir=rtl] .sc-ion-picker-ios-h .picker-below-highlight.sc-ion-picker-ios{left:unset;right:unset;right:0}\";\n\nconst pickerMdCss = \".sc-ion-picker-md-h{--border-radius:0;--border-style:solid;--min-width:auto;--width:100%;--max-width:500px;--min-height:auto;--max-height:auto;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-font-smoothing:antialiased;left:0;top:0;display:block;position:absolute;width:100%;height:100%;outline:none;font-family:var(--ion-font-family, inherit);contain:strict;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;z-index:1001}[dir=rtl].sc-ion-picker-md-h,[dir=rtl] .sc-ion-picker-md-h{left:unset;right:unset;right:0}.overlay-hidden.sc-ion-picker-md-h{display:none}.picker-wrapper.sc-ion-picker-md{border-radius:var(--border-radius);left:0;right:0;bottom:0;margin-left:auto;margin-right:auto;margin-top:auto;margin-bottom:auto;-webkit-transform:translate3d(0, 100%, 0);transform:translate3d(0, 100%, 0);display:-ms-flexbox;display:flex;position:absolute;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;width:var(--width);min-width:var(--min-width);max-width:var(--max-width);height:var(--height);min-height:var(--min-height);max-height:var(--max-height);border-width:var(--border-width);border-style:var(--border-style);border-color:var(--border-color);background:var(--background);contain:strict;overflow:hidden;z-index:10}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.picker-wrapper.sc-ion-picker-md{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:auto;margin-inline-start:auto;-webkit-margin-end:auto;margin-inline-end:auto}}.picker-toolbar.sc-ion-picker-md{width:100%;background:transparent;contain:strict;z-index:1}.picker-button.sc-ion-picker-md{border:0;font-family:inherit}.picker-button.sc-ion-picker-md:active,.picker-button.sc-ion-picker-md:focus{outline:none}.picker-columns.sc-ion-picker-md{display:-ms-flexbox;display:flex;position:relative;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;margin-bottom:var(--ion-safe-area-bottom, 0);contain:strict;direction:ltr;overflow:hidden}.picker-above-highlight.sc-ion-picker-md,.picker-below-highlight.sc-ion-picker-md{display:none;pointer-events:none}.sc-ion-picker-md-h{--background:var(--ion-background-color, #fff);--border-width:0.55px 0 0;--border-color:var(--ion-item-border-color, var(--ion-border-color, var(--ion-color-step-150, rgba(0, 0, 0, 0.13))));--height:260px;--backdrop-opacity:var(--ion-backdrop-opacity, 0.26);color:var(--ion-item-color, var(--ion-text-color, #000))}.picker-toolbar.sc-ion-picker-md{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;height:44px}.picker-button.sc-ion-picker-md,.picker-button.ion-activated.sc-ion-picker-md{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-left:1.1em;padding-right:1.1em;padding-top:0;padding-bottom:0;height:44px;background:transparent;color:var(--ion-color-primary, #3880ff);font-size:14px;font-weight:500;text-transform:uppercase;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.picker-button.sc-ion-picker-md,.picker-button.ion-activated.sc-ion-picker-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:1.1em;padding-inline-start:1.1em;-webkit-padding-end:1.1em;padding-inline-end:1.1em}}.picker-columns.sc-ion-picker-md{height:216px;-webkit-perspective:1800px;perspective:1800px}.picker-above-highlight.sc-ion-picker-md{left:0;top:0;-webkit-transform:translate3d(0, 0, 90px);transform:translate3d(0, 0, 90px);position:absolute;width:100%;height:81px;border-bottom:1px solid var(--ion-item-border-color, var(--ion-border-color, var(--ion-color-step-150, rgba(0, 0, 0, 0.13))));background:-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(20%, var(--ion-background-color, #fff)), to(rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8)));background:linear-gradient(to bottom, var(--ion-background-color, #fff) 20%, rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8) 100%);z-index:10}[dir=rtl].sc-ion-picker-md .picker-above-highlight.sc-ion-picker-md,[dir=rtl].sc-ion-picker-md-h .picker-above-highlight.sc-ion-picker-md,[dir=rtl] .sc-ion-picker-md-h .picker-above-highlight.sc-ion-picker-md{left:unset;right:unset;right:0}.picker-below-highlight.sc-ion-picker-md{left:0;top:115px;-webkit-transform:translate3d(0, 0, 90px);transform:translate3d(0, 0, 90px);position:absolute;width:100%;height:119px;border-top:1px solid var(--ion-item-border-color, var(--ion-border-color, var(--ion-color-step-150, rgba(0, 0, 0, 0.13))));background:-webkit-gradient(linear, left bottom, left top, color-stop(30%, var(--ion-background-color, #fff)), to(rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8)));background:linear-gradient(to top, var(--ion-background-color, #fff) 30%, rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8) 100%);z-index:11}[dir=rtl].sc-ion-picker-md .picker-below-highlight.sc-ion-picker-md,[dir=rtl].sc-ion-picker-md-h .picker-below-highlight.sc-ion-picker-md,[dir=rtl] .sc-ion-picker-md-h .picker-below-highlight.sc-ion-picker-md{left:unset;right:unset;right:0}\";\n\nconst Picker = class {\n constructor(hostRef) {\n  registerInstance(this, hostRef);\n  this.didPresent = createEvent(this, \"ionPickerDidPresent\", 7);\n  this.willPresent = createEvent(this, \"ionPickerWillPresent\", 7);\n  this.willDismiss = createEvent(this, \"ionPickerWillDismiss\", 7);\n  this.didDismiss = createEvent(this, \"ionPickerDidDismiss\", 7);\n  this.presented = false;\n  /**\n   * If `true`, the keyboard will be automatically dismissed when the overlay is presented.\n   */\n  this.keyboardClose = true;\n  /**\n   * Array of buttons to be displayed at the top of the picker.\n   */\n  this.buttons = [];\n  /**\n   * Array of columns to be displayed in the picker.\n   */\n  this.columns = [];\n  /**\n   * Number of milliseconds to wait before dismissing the picker.\n   */\n  this.duration = 0;\n  /**\n   * If `true`, a backdrop will be displayed behind the picker.\n   */\n  this.showBackdrop = true;\n  /**\n   * If `true`, the picker will be dismissed when the backdrop is clicked.\n   */\n  this.backdropDismiss = true;\n  /**\n   * If `true`, the picker will animate.\n   */\n  this.animated = true;\n  this.onBackdropTap = () => {\n   this.dismiss(undefined, BACKDROP);\n  };\n  this.dispatchCancelHandler = (ev) => {\n   const role = ev.detail.role;\n   if (isCancel(role)) {\n    const cancelButton = this.buttons.find(b => b.role === 'cancel');\n    this.callButtonHandler(cancelButton);\n   }\n  };\n }\n connectedCallback() {\n  prepareOverlay(this.el);\n }\n /**\n  * Present the picker overlay after it has been created.\n  */\n async present() {\n  await present(this, 'pickerEnter', iosEnterAnimation, iosEnterAnimation, undefined);\n  if (this.duration > 0) {\n   this.durationTimeout = setTimeout(() => this.dismiss(), this.duration);\n  }\n }\n /**\n  * Dismiss the picker overlay after it has been presented.\n  *\n  * @param data Any data to emit in the dismiss events.\n  * @param role The role of the element that is dismissing the picker.\n  * This can be useful in a button handler for determining which button was\n  * clicked to dismiss the picker.\n  * Some examples include: ``\"cancel\"`, `\"destructive\"`, \"selected\"`, and `\"backdrop\"`.\n  */\n dismiss(data, role) {\n  if (this.durationTimeout) {\n   clearTimeout(this.durationTimeout);\n  }\n  return dismiss(this, data, role, 'pickerLeave', iosLeaveAnimation, iosLeaveAnimation);\n }\n /**\n  * Returns a promise that resolves when the picker did dismiss.\n  */\n onDidDismiss() {\n  return eventMethod(this.el, 'ionPickerDidDismiss');\n }\n /**\n  * Returns a promise that resolves when the picker will dismiss.\n  */\n onWillDismiss() {\n  return eventMethod(this.el, 'ionPickerWillDismiss');\n }\n /**\n  * Get the column that matches the specified name.\n  *\n  * @param name The name of the column.\n  */\n getColumn(name) {\n  return Promise.resolve(this.columns.find(column => column.name === name));\n }\n async buttonClick(button) {\n  const role = button.role;\n  if (isCancel(role)) {\n   return this.dismiss(undefined, role);\n  }\n  const shouldDismiss = await this.callButtonHandler(button);\n  if (shouldDismiss) {\n   return this.dismiss(this.getSelected(), button.role);\n  }\n  return Promise.resolve();\n }\n async callButtonHandler(button) {\n  if (button) {\n   // a handler has been provided, execute it\n   // pass the handler the values from the inputs\n   const rtn = await safeCall(button.handler, this.getSelected());\n   if (rtn === false) {\n    // if the return value of the handler is false then do not dismiss\n    return false;\n   }\n  }\n  return true;\n }\n getSelected() {\n  const selected = {};\n  this.columns.forEach((col, index) => {\n   const selectedColumn = col.selectedIndex !== undefined\n    ? col.options[col.selectedIndex]\n    : undefined;\n   selected[col.name] = {\n    text: selectedColumn ? selectedColumn.text : undefined,\n    value: selectedColumn ? selectedColumn.value : undefined,\n    columnIndex: index\n   };\n  });\n  return selected;\n }\n render() {\n  const mode = getIonMode(this);\n  return (h(Host, { \"aria-modal\": \"true\", tabindex: \"-1\", class: Object.assign({ [mode]: true,\n    // Used internally for styling\n    [`picker-${mode}`]: true }, getClassMap(this.cssClass)), style: {\n    zIndex: `${20000 + this.overlayIndex}`\n   }, onIonBackdropTap: this.onBackdropTap, onIonPickerWillDismiss: this.dispatchCancelHandler }, h(\"ion-backdrop\", { visible: this.showBackdrop, tappable: this.backdropDismiss }), h(\"div\", { tabindex: \"0\" }), h(\"div\", { class: \"picker-wrapper ion-overlay-wrapper\", role: \"dialog\" }, h(\"div\", { class: \"picker-toolbar\" }, this.buttons.map(b => (h(\"div\", { class: buttonWrapperClass(b) }, h(\"button\", { type: \"button\", onClick: () => this.buttonClick(b), class: buttonClass(b) }, b.text))))), h(\"div\", { class: \"picker-columns\" }, h(\"div\", { class: \"picker-above-highlight\" }), this.presented && this.columns.map(c => h(\"ion-picker-column\", { col: c })), h(\"div\", { class: \"picker-below-highlight\" }))), h(\"div\", { tabindex: \"0\" })));\n }\n get el() { return getElement(this); }\n};\nconst buttonWrapperClass = (button) => {\n return {\n  [`picker-toolbar-${button.role}`]: button.role !== undefined,\n  'picker-toolbar-button': true\n };\n};\nconst buttonClass = (button) => {\n return Object.assign({ 'picker-button': true, 'ion-activatable': true }, getClassMap(button.cssClass));\n};\nPicker.style = {\n ios: pickerIosCss,\n md: pickerMdCss\n};\n\nconst pickerColumnIosCss = \".picker-col{display:-ms-flexbox;display:flex;position:relative;-ms-flex:1;flex:1;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;height:100%;-webkit-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;contain:content}.picker-opts{position:relative;-ms-flex:1;flex:1;max-width:100%}.picker-opt{left:0;top:0;display:block;position:absolute;width:100%;border:0;text-align:center;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;contain:strict;overflow:hidden;will-change:transform}[dir=rtl] .picker-opt,:host-context([dir=rtl]) .picker-opt{left:unset;right:unset;right:0}.picker-opt.picker-opt-disabled{pointer-events:none}.picker-opt-disabled{opacity:0}.picker-opts-left{-ms-flex-pack:start;justify-content:flex-start}.picker-opts-right{-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end}.picker-opt:active,.picker-opt:focus{outline:none}.picker-prefix{position:relative;-ms-flex:1;flex:1;text-align:end;white-space:nowrap}.picker-suffix{position:relative;-ms-flex:1;flex:1;text-align:start;white-space:nowrap}.picker-col{padding-left:4px;padding-right:4px;padding-top:0;padding-bottom:0;-webkit-transform-style:preserve-3d;transform-style:preserve-3d}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.picker-col{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:4px;padding-inline-start:4px;-webkit-padding-end:4px;padding-inline-end:4px}}.picker-prefix,.picker-suffix,.picker-opts{top:77px;-webkit-transform-style:preserve-3d;transform-style:preserve-3d;color:inherit;font-size:20px;line-height:42px;pointer-events:none}.picker-opt{padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;-webkit-transform-origin:center center;transform-origin:center center;height:46px;-webkit-transform-style:preserve-3d;transform-style:preserve-3d;-webkit-transition-timing-function:ease-out;transition-timing-function:ease-out;background:transparent;color:inherit;font-size:20px;line-height:42px;-webkit-backface-visibility:hidden;backface-visibility:hidden;pointer-events:auto}[dir=rtl] .picker-opt,:host-context([dir=rtl]) .picker-opt{-webkit-transform-origin:calc(100% - center) center;transform-origin:calc(100% - center) center}\";\n\nconst pickerColumnMdCss = \".picker-col{display:-ms-flexbox;display:flex;position:relative;-ms-flex:1;flex:1;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;height:100%;-webkit-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;contain:content}.picker-opts{position:relative;-ms-flex:1;flex:1;max-width:100%}.picker-opt{left:0;top:0;display:block;position:absolute;width:100%;border:0;text-align:center;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;contain:strict;overflow:hidden;will-change:transform}[dir=rtl] .picker-opt,:host-context([dir=rtl]) .picker-opt{left:unset;right:unset;right:0}.picker-opt.picker-opt-disabled{pointer-events:none}.picker-opt-disabled{opacity:0}.picker-opts-left{-ms-flex-pack:start;justify-content:flex-start}.picker-opts-right{-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end}.picker-opt:active,.picker-opt:focus{outline:none}.picker-prefix{position:relative;-ms-flex:1;flex:1;text-align:end;white-space:nowrap}.picker-suffix{position:relative;-ms-flex:1;flex:1;text-align:start;white-space:nowrap}.picker-col{padding-left:8px;padding-right:8px;padding-top:0;padding-bottom:0;-webkit-transform-style:preserve-3d;transform-style:preserve-3d}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.picker-col{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:8px;padding-inline-start:8px;-webkit-padding-end:8px;padding-inline-end:8px}}.picker-prefix,.picker-suffix,.picker-opts{top:77px;-webkit-transform-style:preserve-3d;transform-style:preserve-3d;color:inherit;font-size:22px;line-height:42px;pointer-events:none}.picker-opt{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0;height:43px;-webkit-transition-timing-function:ease-out;transition-timing-function:ease-out;background:transparent;color:inherit;font-size:22px;line-height:42px;-webkit-backface-visibility:hidden;backface-visibility:hidden;pointer-events:auto}.picker-prefix,.picker-suffix,.picker-opt.picker-opt-selected{color:var(--ion-color-primary, #3880ff)}\";\n\nconst PickerColumnCmp = class {\n constructor(hostRef) {\n  registerInstance(this, hostRef);\n  this.ionPickerColChange = createEvent(this, \"ionPickerColChange\", 7);\n  this.optHeight = 0;\n  this.rotateFactor = 0;\n  this.scaleFactor = 1;\n  this.velocity = 0;\n  this.y = 0;\n  this.noAnimate = true;\n }\n colChanged() {\n  this.refresh();\n }\n async connectedCallback() {\n  let pickerRotateFactor = 0;\n  let pickerScaleFactor = 0.81;\n  const mode = getIonMode(this);\n  if (mode === 'ios') {\n   pickerRotateFactor = -0.46;\n   pickerScaleFactor = 1;\n  }\n  this.rotateFactor = pickerRotateFactor;\n  this.scaleFactor = pickerScaleFactor;\n  this.gesture = (await import('./index-f49d994d.js')).createGesture({\n   el: this.el,\n   gestureName: 'picker-swipe',\n   gesturePriority: 100,\n   threshold: 0,\n   passive: false,\n   onStart: ev => this.onStart(ev),\n   onMove: ev => this.onMove(ev),\n   onEnd: ev => this.onEnd(ev),\n  });\n  this.gesture.enable();\n  this.tmrId = setTimeout(() => {\n   this.noAnimate = false;\n   this.refresh(true);\n  }, 250);\n }\n componentDidLoad() {\n  const colEl = this.optsEl;\n  if (colEl) {\n   // DOM READ\n   // We perfom a DOM read over a rendered item, this needs to happen after the first render\n   this.optHeight = (colEl.firstElementChild ? colEl.firstElementChild.clientHeight : 0);\n  }\n  this.refresh();\n }\n disconnectedCallback() {\n  cancelAnimationFrame(this.rafId);\n  clearTimeout(this.tmrId);\n  if (this.gesture) {\n   this.gesture.destroy();\n   this.gesture = undefined;\n  }\n }\n emitColChange() {\n  this.ionPickerColChange.emit(this.col);\n }\n setSelected(selectedIndex, duration) {\n  // if there is a selected index, then figure out it's y position\n  // if there isn't a selected index, then just use the top y position\n  const y = (selectedIndex > -1) ? -(selectedIndex * this.optHeight) : 0;\n  this.velocity = 0;\n  // set what y position we're at\n  cancelAnimationFrame(this.rafId);\n  this.update(y, duration, true);\n  this.emitColChange();\n }\n update(y, duration, saveY) {\n  if (!this.optsEl) {\n   return;\n  }\n  // ensure we've got a good round number :)\n  let translateY = 0;\n  let translateZ = 0;\n  const { col, rotateFactor } = this;\n  const selectedIndex = col.selectedIndex = this.indexForY(-y);\n  const durationStr = (duration === 0) ? '' : duration + 'ms';\n  const scaleStr = `scale(${this.scaleFactor})`;\n  const children = this.optsEl.children;\n  for (let i = 0; i < children.length; i++) {\n   const button = children[i];\n   const opt = col.options[i];\n   const optOffset = (i * this.optHeight) + y;\n   let transform = '';\n   if (rotateFactor !== 0) {\n    const rotateX = optOffset * rotateFactor;\n    if (Math.abs(rotateX) <= 90) {\n     translateY = 0;\n     translateZ = 90;\n     transform = `rotateX(${rotateX}deg) `;\n    }\n    else {\n     translateY = -9999;\n    }\n   }\n   else {\n    translateZ = 0;\n    translateY = optOffset;\n   }\n   const selected = selectedIndex === i;\n   transform += `translate3d(0px,${translateY}px,${translateZ}px) `;\n   if (this.scaleFactor !== 1 && !selected) {\n    transform += scaleStr;\n   }\n   // Update transition duration\n   if (this.noAnimate) {\n    opt.duration = 0;\n    button.style.transitionDuration = '';\n   }\n   else if (duration !== opt.duration) {\n    opt.duration = duration;\n    button.style.transitionDuration = durationStr;\n   }\n   // Update transform\n   if (transform !== opt.transform) {\n    opt.transform = transform;\n    button.style.transform = transform;\n   }\n   // Update selected item\n   if (selected !== opt.selected) {\n    opt.selected = selected;\n    if (selected) {\n     button.classList.add(PICKER_OPT_SELECTED);\n    }\n    else {\n     button.classList.remove(PICKER_OPT_SELECTED);\n    }\n   }\n  }\n  this.col.prevSelected = selectedIndex;\n  if (saveY) {\n   this.y = y;\n  }\n  if (this.lastIndex !== selectedIndex) {\n   // have not set a last index yet\n   hapticSelectionChanged();\n   this.lastIndex = selectedIndex;\n  }\n }\n decelerate() {\n  if (this.velocity !== 0) {\n   // still decelerating\n   this.velocity *= DECELERATION_FRICTION;\n   // do not let it go slower than a velocity of 1\n   this.velocity = (this.velocity > 0)\n    ? Math.max(this.velocity, 1)\n    : Math.min(this.velocity, -1);\n   let y = this.y + this.velocity;\n   if (y > this.minY) {\n    // whoops, it's trying to scroll up farther than the options we have!\n    y = this.minY;\n    this.velocity = 0;\n   }\n   else if (y < this.maxY) {\n    // gahh, it's trying to scroll down farther than we can!\n    y = this.maxY;\n    this.velocity = 0;\n   }\n   this.update(y, 0, true);\n   const notLockedIn = (Math.round(y) % this.optHeight !== 0) || (Math.abs(this.velocity) > 1);\n   if (notLockedIn) {\n    // isn't locked in yet, keep decelerating until it is\n    this.rafId = requestAnimationFrame(() => this.decelerate());\n   }\n   else {\n    this.velocity = 0;\n    this.emitColChange();\n    hapticSelectionEnd();\n   }\n  }\n  else if (this.y % this.optHeight !== 0) {\n   // needs to still get locked into a position so options line up\n   const currentPos = Math.abs(this.y % this.optHeight);\n   // create a velocity in the direction it needs to scroll\n   this.velocity = (currentPos > (this.optHeight / 2) ? 1 : -1);\n   this.decelerate();\n  }\n }\n indexForY(y) {\n  return Math.min(Math.max(Math.abs(Math.round(y / this.optHeight)), 0), this.col.options.length - 1);\n }\n // TODO should this check disabled?\n onStart(detail) {\n  // We have to prevent default in order to block scrolling under the picker\n  // but we DO NOT have to stop propagation, since we still want\n  // some \"click\" events to capture\n  if (detail.event.cancelable) {\n   detail.event.preventDefault();\n  }\n  detail.event.stopPropagation();\n  hapticSelectionStart();\n  // reset everything\n  cancelAnimationFrame(this.rafId);\n  const options = this.col.options;\n  let minY = (options.length - 1);\n  let maxY = 0;\n  for (let i = 0; i < options.length; i++) {\n   if (!options[i].disabled) {\n    minY = Math.min(minY, i);\n    maxY = Math.max(maxY, i);\n   }\n  }\n  this.minY = -(minY * this.optHeight);\n  this.maxY = -(maxY * this.optHeight);\n }\n onMove(detail) {\n  if (detail.event.cancelable) {\n   detail.event.preventDefault();\n  }\n  detail.event.stopPropagation();\n  // update the scroll position relative to pointer start position\n  let y = this.y + detail.deltaY;\n  if (y > this.minY) {\n   // scrolling up higher than scroll area\n   y = Math.pow(y, 0.8);\n   this.bounceFrom = y;\n  }\n  else if (y < this.maxY) {\n   // scrolling down below scroll area\n   y += Math.pow(this.maxY - y, 0.9);\n   this.bounceFrom = y;\n  }\n  else {\n   this.bounceFrom = 0;\n  }\n  this.update(y, 0, false);\n }\n onEnd(detail) {\n  if (this.bounceFrom > 0) {\n   // bounce back up\n   this.update(this.minY, 100, true);\n   this.emitColChange();\n   return;\n  }\n  else if (this.bounceFrom < 0) {\n   // bounce back down\n   this.update(this.maxY, 100, true);\n   this.emitColChange();\n   return;\n  }\n  this.velocity = clamp(-MAX_PICKER_SPEED, detail.velocityY * 23, MAX_PICKER_SPEED);\n  if (this.velocity === 0 && detail.deltaY === 0) {\n   const opt = detail.event.target.closest('.picker-opt');\n   if (opt && opt.hasAttribute('opt-index')) {\n    this.setSelected(parseInt(opt.getAttribute('opt-index'), 10), TRANSITION_DURATION);\n   }\n  }\n  else {\n   this.y += detail.deltaY;\n   if (Math.abs(detail.velocityY) < 0.05) {\n    const isScrollingUp = detail.deltaY > 0;\n    const optHeightFraction = (Math.abs(this.y) % this.optHeight) / this.optHeight;\n    if (isScrollingUp && optHeightFraction > 0.5) {\n     this.velocity = Math.abs(this.velocity) * -1;\n    }\n    else if (!isScrollingUp && optHeightFraction <= 0.5) {\n     this.velocity = Math.abs(this.velocity);\n    }\n   }\n   this.decelerate();\n  }\n }\n refresh(forceRefresh) {\n  let min = this.col.options.length - 1;\n  let max = 0;\n  const options = this.col.options;\n  for (let i = 0; i < options.length; i++) {\n   if (!options[i].disabled) {\n    min = Math.min(min, i);\n    max = Math.max(max, i);\n   }\n  }\n  /**\n   * Only update selected value if column has a\n   * velocity of 0. If it does not, then the\n   * column is animating might land on\n   * a value different than the value at\n   * selectedIndex\n   */\n  if (this.velocity !== 0) {\n   return;\n  }\n  const selectedIndex = clamp(min, this.col.selectedIndex || 0, max);\n  if (this.col.prevSelected !== selectedIndex || forceRefresh) {\n   const y = (selectedIndex * this.optHeight) * -1;\n   this.velocity = 0;\n   this.update(y, TRANSITION_DURATION, true);\n  }\n }\n render() {\n  const col = this.col;\n  const Button = 'button';\n  const mode = getIonMode(this);\n  return (h(Host, { class: {\n    [mode]: true,\n    'picker-col': true,\n    'picker-opts-left': this.col.align === 'left',\n    'picker-opts-right': this.col.align === 'right'\n   }, style: {\n    'max-width': this.col.columnWidth\n   } }, col.prefix && (h(\"div\", { class: \"picker-prefix\", style: { width: col.prefixWidth } }, col.prefix)), h(\"div\", { class: \"picker-opts\", style: { maxWidth: col.optionsWidth }, ref: el => this.optsEl = el }, col.options.map((o, index) => h(Button, { type: \"button\", class: { 'picker-opt': true, 'picker-opt-disabled': !!o.disabled }, \"opt-index\": index }, o.text))), col.suffix && (h(\"div\", { class: \"picker-suffix\", style: { width: col.suffixWidth } }, col.suffix))));\n }\n get el() { return getElement(this); }\n static get watchers() { return {\n  \"col\": [\"colChanged\"]\n }; }\n};\nconst PICKER_OPT_SELECTED = 'picker-opt-selected';\nconst DECELERATION_FRICTION = 0.97;\nconst MAX_PICKER_SPEED = 90;\nconst TRANSITION_DURATION = 150;\nPickerColumnCmp.style = {\n ios: pickerColumnIosCss,\n md: pickerColumnMdCss\n};\n\nexport { Datetime as ion_datetime, Picker as ion_picker, PickerColumnCmp as ion_picker_column };\n"],"sourceRoot":"webpack:///"}