1-es5.js.map 63.1 KB
Newer Older
bationo's avatar
bationo committed
1
{"version":3,"sources":["webpack:///node_modules/@ionic/core/dist/esm/ion-alert.entry.js"],"names":["iosEnterAnimation","baseEl","baseAnimation","backdropAnimation","wrapperAnimation","addElement","querySelector","fromTo","beforeStyles","afterClearStyles","keyframes","offset","opacity","transform","easing","duration","addAnimation","iosLeaveAnimation","mdEnterAnimation","mdLeaveAnimation","alertIosCss","alertMdCss","Alert","hostRef","didPresent","willPresent","willDismiss","didDismiss","processedInputs","processedButtons","presented","keyboardClose","buttons","inputs","backdropDismiss","translucent","animated","onBackdropTap","dismiss","undefined","dispatchCancelHandler","ev","role","detail","cancelButton","find","b","callButtonHandler","inputTypes","Set","map","i","type","has","target","el","contains","classList","query","querySelectorAll","radios","Array","from","filter","radio","disabled","index","findIndex","id","nextEl","includes","code","length","nextProcessed","input","rbClick","focus","btn","text","toLowerCase","first","checked","focusable","console","warn","values","join","inputType","next","value","name","placeholder","label","overlayIndex","handler","min","max","cssClass","attributes","tabindex","inputsChanged","buttonsChanged","gesture","destroy","wrapperEl","refEl","enable","data","selectedInput","activeId","button","getValues","returnData","Object","assign","Promise","resolve","checkedInput","forEach","renderCheckbox","renderRadio","renderInput","mode","onClick","cbClick","tabIndex","_a","_b","_c","_d","inputClass","onInput","e","alertButtonGroupClass","buttonClass","buttonClick","header","subHeader","hdrId","subHdrId","msgId","style","zIndex","onIonAlertWillDismiss","onIonBackdropTap","tappable","ref","innerHTML","message","renderAlertInputs","renderAlertButtons","toString","ios","md"],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAaA;AACA;AACA;;;AACA,UAAMA,iBAAiB,GAAG,SAApBA,iBAAoB,CAACC,MAAD,EAAY;AACpC,YAAMC,aAAa,GAAG,kEAAtB;AACA,YAAMC,iBAAiB,GAAG,kEAA1B;AACA,YAAMC,gBAAgB,GAAG,kEAAzB;AACAD,yBAAiB,CACdE,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,cAArB,CADd,EAEGC,MAFH,CAEU,SAFV,EAEqB,IAFrB,EAE2B,yBAF3B,EAGGC,YAHH,CAGgB;AACd,4BAAkB;AADJ,SAHhB,EAMGC,gBANH,CAMoB,CAAC,gBAAD,CANpB;AAOAL,wBAAgB,CACbC,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,gBAArB,CADd,EAEGI,SAFH,CAEa,CACX;AAAEC,gBAAM,EAAE,CAAV;AAAaC,iBAAO,EAAE,MAAtB;AAA8BC,mBAAS,EAAE;AAAzC,SADW,EAEX;AAAEF,gBAAM,EAAE,CAAV;AAAaC,iBAAO,EAAE,GAAtB;AAA2BC,mBAAS,EAAE;AAAtC,SAFW,CAFb;AAMA,eAAOX,aAAa,CACjBG,UADI,CACOJ,MADP,EAEJa,MAFI,CAEG,aAFH,EAGJC,QAHI,CAGK,GAHL,EAIJC,YAJI,CAIS,CAACb,iBAAD,EAAoBC,gBAApB,CAJT,CAAP;AAKD,OAtBD;AAwBA;AACA;AACA;;;AACA,UAAMa,iBAAiB,GAAG,SAApBA,iBAAoB,CAAChB,MAAD,EAAY;AACpC,YAAMC,aAAa,GAAG,kEAAtB;AACA,YAAMC,iBAAiB,GAAG,kEAA1B;AACA,YAAMC,gBAAgB,GAAG,kEAAzB;AACAD,yBAAiB,CACdE,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,cAArB,CADd,EAEGC,MAFH,CAEU,SAFV,EAEqB,yBAFrB,EAEgD,CAFhD;AAGAH,wBAAgB,CACbC,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,gBAArB,CADd,EAEGI,SAFH,CAEa,CACX;AAAEC,gBAAM,EAAE,CAAV;AAAaC,iBAAO,EAAE,IAAtB;AAA4BC,mBAAS,EAAE;AAAvC,SADW,EAEX;AAAEF,gBAAM,EAAE,CAAV;AAAaC,iBAAO,EAAE,CAAtB;AAAyBC,mBAAS,EAAE;AAApC,SAFW,CAFb;AAMA,eAAOX,aAAa,CACjBG,UADI,CACOJ,MADP,EAEJa,MAFI,CAEG,aAFH,EAGJC,QAHI,CAGK,GAHL,EAIJC,YAJI,CAIS,CAACb,iBAAD,EAAoBC,gBAApB,CAJT,CAAP;AAKD,OAlBD;AAoBA;AACA;AACA;;;AACA,UAAMc,gBAAgB,GAAG,SAAnBA,gBAAmB,CAACjB,MAAD,EAAY;AACnC,YAAMC,aAAa,GAAG,kEAAtB;AACA,YAAMC,iBAAiB,GAAG,kEAA1B;AACA,YAAMC,gBAAgB,GAAG,kEAAzB;AACAD,yBAAiB,CACdE,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,cAArB,CADd,EAEGC,MAFH,CAEU,SAFV,EAEqB,IAFrB,EAE2B,yBAF3B,EAGGC,YAHH,CAGgB;AACd,4BAAkB;AADJ,SAHhB,EAMGC,gBANH,CAMoB,CAAC,gBAAD,CANpB;AAOAL,wBAAgB,CACbC,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,gBAArB,CADd,EAEGI,SAFH,CAEa,CACX;AAAEC,gBAAM,EAAE,CAAV;AAAaC,iBAAO,EAAE,MAAtB;AAA8BC,mBAAS,EAAE;AAAzC,SADW,EAEX;AAAEF,gBAAM,EAAE,CAAV;AAAaC,iBAAO,EAAE,GAAtB;AAA2BC,mBAAS,EAAE;AAAtC,SAFW,CAFb;AAMA,eAAOX,aAAa,CACjBG,UADI,CACOJ,MADP,EAEJa,MAFI,CAEG,aAFH,EAGJC,QAHI,CAGK,GAHL,EAIJC,YAJI,CAIS,CAACb,iBAAD,EAAoBC,gBAApB,CAJT,CAAP;AAKD,OAtBD;AAwBA;AACA;AACA;;;AACA,UAAMe,gBAAgB,GAAG,SAAnBA,gBAAmB,CAAClB,MAAD,EAAY;AACnC,YAAMC,aAAa,GAAG,kEAAtB;AACA,YAAMC,iBAAiB,GAAG,kEAA1B;AACA,YAAMC,gBAAgB,GAAG,kEAAzB;AACAD,yBAAiB,CACdE,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,cAArB,CADd,EAEGC,MAFH,CAEU,SAFV,EAEqB,yBAFrB,EAEgD,CAFhD;AAGAH,wBAAgB,CACbC,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,gBAArB,CADd,EAEGC,MAFH,CAEU,SAFV,EAEqB,IAFrB,EAE2B,CAF3B;AAGA,eAAOL,aAAa,CACjBG,UADI,CACOJ,MADP,EAEJa,MAFI,CAEG,aAFH,EAGJC,QAHI,CAGK,GAHL,EAIJC,YAJI,CAIS,CAACb,iBAAD,EAAoBC,gBAApB,CAJT,CAAP;AAKD,OAfD;;AAiBA,UAAMgB,WAAW,GAAG,+hYAApB;AAEA,UAAMC,UAAU,GAAG,23XAAnB;;AAEA,UAAMC,KAAK;AACT,uBAAYC,OAAZ,EAAqB;AAAA;;AAAA;;AACnB,uEAAiB,IAAjB,EAAuBA,OAAvB;AACA,eAAKC,UAAL,GAAkB,6DAAY,IAAZ,EAAkB,oBAAlB,EAAwC,CAAxC,CAAlB;AACA,eAAKC,WAAL,GAAmB,6DAAY,IAAZ,EAAkB,qBAAlB,EAAyC,CAAzC,CAAnB;AACA,eAAKC,WAAL,GAAmB,6DAAY,IAAZ,EAAkB,qBAAlB,EAAyC,CAAzC,CAAnB;AACA,eAAKC,UAAL,GAAkB,6DAAY,IAAZ,EAAkB,oBAAlB,EAAwC,CAAxC,CAAlB;AACA,eAAKC,eAAL,GAAuB,EAAvB;AACA,eAAKC,gBAAL,GAAwB,EAAxB;AACA,eAAKC,SAAL,GAAiB,KAAjB;AACA;AACJ;AACA;;AACI,eAAKC,aAAL,GAAqB,IAArB;AACA;AACJ;AACA;;AACI,eAAKC,OAAL,GAAe,EAAf;AACA;AACJ;AACA;;AACI,eAAKC,MAAL,GAAc,EAAd;AACA;AACJ;AACA;;AACI,eAAKC,eAAL,GAAuB,IAAvB;AACA;AACJ;AACA;AACA;AACA;;AACI,eAAKC,WAAL,GAAmB,KAAnB;AACA;AACJ;AACA;;AACI,eAAKC,QAAL,GAAgB,IAAhB;;AACA,eAAKC,aAAL,GAAqB,YAAM;AACzB,iBAAI,CAACC,OAAL,CAAaC,SAAb,EAAwB,uDAAxB;AACD,WAFD;;AAGA,eAAKC,qBAAL,GAA6B,UAACC,EAAD,EAAQ;AACnC,gBAAMC,IAAI,GAAGD,EAAE,CAACE,MAAH,CAAUD,IAAvB;;AACA,gBAAI,gEAASA,IAAT,CAAJ,EAAoB;AAClB,kBAAME,YAAY,GAAG,KAAI,CAACf,gBAAL,CAAsBgB,IAAtB,CAA2B,UAAAC,CAAC;AAAA,uBAAIA,CAAC,CAACJ,IAAF,KAAW,QAAf;AAAA,eAA5B,CAArB;;AACA,mBAAI,CAACK,iBAAL,CAAuBH,YAAvB;AACD;AACF,WAND;AAOD;;AA9CQ;AAAA;AAAA,iBA+CT,mBAAUH,EAAV,EAAc;AACZ,gBAAMO,UAAU,GAAG,IAAIC,GAAJ,CAAQ,KAAKrB,eAAL,CAAqBsB,GAArB,CAAyB,UAAAC,CAAC;AAAA,qBAAIA,CAAC,CAACC,IAAN;AAAA,aAA1B,CAAR,CAAnB,CADY,CAEZ;AACA;;AACA,gBAAI,CAACJ,UAAU,CAACK,GAAX,CAAe,OAAf,CAAD,IACEZ,EAAE,CAACa,MAAH,IAAa,CAAC,KAAKC,EAAL,CAAQC,QAAR,CAAiBf,EAAE,CAACa,MAApB,CADhB,IAECb,EAAE,CAACa,MAAH,CAAUG,SAAV,CAAoBD,QAApB,CAA6B,cAA7B,CAFL,EAEmD;AACjD;AACD,aARW,CASZ;AACA;;;AACA,gBAAME,KAAK,GAAG,KAAKH,EAAL,CAAQI,gBAAR,CAAyB,cAAzB,CAAd;AACA,gBAAMC,MAAM,GAAGC,KAAK,CAACC,IAAN,CAAWJ,KAAX,EAAkBK,MAAlB,CAAyB,UAAAC,KAAK;AAAA,qBAAI,CAACA,KAAK,CAACC,QAAX;AAAA,aAA9B,CAAf,CAZY,CAaZ;AACA;;AACA,gBAAMC,KAAK,GAAGN,MAAM,CAACO,SAAP,CAAiB,UAAAH,KAAK;AAAA,qBAAIA,KAAK,CAACI,EAAN,KAAa3B,EAAE,CAACa,MAAH,CAAUc,EAA3B;AAAA,aAAtB,CAAd,CAfY,CAgBZ;AACA;;AACA,gBAAIC,MAAJ,CAlBY,CAmBZ;AACA;;AACA,gBAAI,CAAC,WAAD,EAAc,YAAd,EAA4BC,QAA5B,CAAqC7B,EAAE,CAAC8B,IAAxC,CAAJ,EAAmD;AACjDF,oBAAM,GAAIH,KAAK,KAAKN,MAAM,CAACY,MAAP,GAAgB,CAA3B,GACLZ,MAAM,CAAC,CAAD,CADD,GAELA,MAAM,CAACM,KAAK,GAAG,CAAT,CAFV;AAGD,aAzBW,CA0BZ;AACA;;;AACA,gBAAI,CAAC,SAAD,EAAY,WAAZ,EAAyBI,QAAzB,CAAkC7B,EAAE,CAAC8B,IAArC,CAAJ,EAAgD;AAC9CF,oBAAM,GAAIH,KAAK,KAAK,CAAX,GACLN,MAAM,CAACA,MAAM,CAACY,MAAP,GAAgB,CAAjB,CADD,GAELZ,MAAM,CAACM,KAAK,GAAG,CAAT,CAFV;AAGD;;AACD,gBAAIG,MAAM,IAAIT,MAAM,CAACU,QAAP,CAAgBD,MAAhB,CAAd,EAAuC;AACrC,kBAAMI,aAAa,GAAG,KAAK7C,eAAL,CAAqBiB,IAArB,CAA0B,UAAA6B,KAAK;AAAA,uBAAIA,KAAK,CAACN,EAAN,MAAcC,MAAM,KAAK,IAAX,IAAmBA,MAAM,KAAK,KAAK,CAAnC,GAAuC,KAAK,CAA5C,GAAgDA,MAAM,CAACD,EAArE,CAAJ;AAAA,eAA/B,CAAtB;;AACA,kBAAIK,aAAJ,EAAmB;AACjB,qBAAKE,OAAL,CAAaF,aAAb;AACAJ,sBAAM,CAACO,KAAP;AACD;AACF;AACF;AAvFQ;AAAA;AAAA,iBAwFT,0BAAiB;AACf,gBAAM5C,OAAO,GAAG,KAAKA,OAArB;AACA,iBAAKH,gBAAL,GAAwBG,OAAO,CAACkB,GAAR,CAAY,UAAA2B,GAAG,EAAI;AACzC,qBAAQ,OAAOA,GAAP,KAAe,QAAhB,GACH;AAAEC,oBAAI,EAAED,GAAR;AAAanC,oBAAI,EAAEmC,GAAG,CAACE,WAAJ,OAAsB,QAAtB,GAAiC,QAAjC,GAA4CxC;AAA/D,eADG,GAEHsC,GAFJ;AAGD,aAJuB,CAAxB;AAKD;AA/FQ;AAAA;AAAA,iBAgGT,yBAAgB;AAAA;;AACd,gBAAM5C,MAAM,GAAG,KAAKA,MAApB,CADc,CAEd;AACA;AACA;AACA;;AACA,gBAAM+C,KAAK,GAAG/C,MAAM,CAACY,IAAP,CAAY,UAAA6B,KAAK;AAAA,qBAAI,CAACA,KAAK,CAACT,QAAX;AAAA,aAAjB,CAAd;AACA,gBAAMgB,OAAO,GAAGhD,MAAM,CAACY,IAAP,CAAY,UAAA6B,KAAK;AAAA,qBAAIA,KAAK,CAACO,OAAN,IAAiB,CAACP,KAAK,CAACT,QAA5B;AAAA,aAAjB,CAAhB;AACA,gBAAMiB,SAAS,GAAGD,OAAO,IAAID,KAA7B,CARc,CASd;AACA;;AACA,gBAAMhC,UAAU,GAAG,IAAIC,GAAJ,CAAQhB,MAAM,CAACiB,GAAP,CAAW,UAAAC,CAAC;AAAA,qBAAIA,CAAC,CAACC,IAAN;AAAA,aAAZ,CAAR,CAAnB;;AACA,gBAAIJ,UAAU,CAACK,GAAX,CAAe,UAAf,KAA8BL,UAAU,CAACK,GAAX,CAAe,OAAf,CAAlC,EAA2D;AACzD8B,qBAAO,CAACC,IAAR,yCAA+CvB,KAAK,CAACC,IAAN,CAAWd,UAAU,CAACqC,MAAX,EAAX,EAAgCC,IAAhC,CAAqC,GAArC,CAA/C;AACD;;AACD,iBAAKC,SAAL,GAAiBvC,UAAU,CAACqC,MAAX,GAAoBG,IAApB,GAA2BC,KAA5C;AACA,iBAAK7D,eAAL,GAAuBK,MAAM,CAACiB,GAAP,CAAW,UAACC,CAAD,EAAIe,KAAJ;AAAA,qBAAe;AAC/Cd,oBAAI,EAAED,CAAC,CAACC,IAAF,IAAU,MAD+B;AAE/CsC,oBAAI,EAAEvC,CAAC,CAACuC,IAAF,cAAaxB,KAAb,CAFyC;AAG/CyB,2BAAW,EAAExC,CAAC,CAACwC,WAAF,IAAiB,EAHiB;AAI/CF,qBAAK,EAAEtC,CAAC,CAACsC,KAJsC;AAK/CG,qBAAK,EAAEzC,CAAC,CAACyC,KALsC;AAM/CX,uBAAO,EAAE,CAAC,CAAC9B,CAAC,CAAC8B,OANkC;AAO/ChB,wBAAQ,EAAE,CAAC,CAACd,CAAC,CAACc,QAPiC;AAQ/CG,kBAAE,EAAEjB,CAAC,CAACiB,EAAF,0BAAuB,MAAI,CAACyB,YAA5B,cAA4C3B,KAA5C,CAR2C;AAS/C4B,uBAAO,EAAE3C,CAAC,CAAC2C,OAToC;AAU/CC,mBAAG,EAAE5C,CAAC,CAAC4C,GAVwC;AAW/CC,mBAAG,EAAE7C,CAAC,CAAC6C,GAXwC;AAY/CC,wBAAQ,EAAE9C,CAAC,CAAC8C,QAAF,IAAc,EAZuB;AAa/CC,0BAAU,EAAE/C,CAAC,CAAC+C,UAAF,IAAgB,EAbmB;AAc/CC,wBAAQ,EAAGhD,CAAC,CAACC,IAAF,KAAW,OAAX,IAAsBD,CAAC,KAAK+B,SAA7B,GAA0C,CAAC,CAA3C,GAA+C;AAdV,eAAf;AAAA,aAAX,CAAvB;AAgBD;AAhIQ;AAAA;AAAA,iBAiIT,6BAAoB;AAClB,4EAAe,KAAK3B,EAApB;AACD;AAnIQ;AAAA;AAAA,iBAoIT,6BAAoB;AAClB,iBAAK6C,aAAL;AACA,iBAAKC,cAAL;AACD;AAvIQ;AAAA;AAAA,iBAwIT,gCAAuB;AACrB,gBAAI,KAAKC,OAAT,EAAkB;AAChB,mBAAKA,OAAL,CAAaC,OAAb;AACA,mBAAKD,OAAL,GAAe/D,SAAf;AACD;AACF;AA7IQ;AAAA;AAAA,iBA8IT,4BAAmB;AACjB;AACJ;AACA;AACA;AACA;AACA;AACI,gBAAI,KAAK+D,OAAL,IAAgB,oEAAW,IAAX,MAAqB,IAArC,IAA6C,CAAC,KAAKE,SAAvD,EAAkE;AAChE;AACD;;AACD,iBAAKF,OAAL,GAAe,qEAA0B,KAAKE,SAA/B,EAA0C,UAACC,KAAD;AAAA,qBAAWA,KAAK,CAAChD,SAAN,CAAgBD,QAAhB,CAAyB,cAAzB,CAAX;AAAA,aAA1C,CAAf;AACA,iBAAK8C,OAAL,CAAaI,MAAb,CAAoB,IAApB;AACD;AACD;AACF;AACA;;AA7JW;AAAA;AAAA,iBA8JT,mBAAU;AACR,mBAAO,gEAAQ,IAAR,EAAc,YAAd,EAA4B1G,iBAA5B,EAA+CkB,gBAA/C,CAAP;AACD;AACD;AACF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAzKW;AAAA;AAAA,iBA0KT,iBAAQyF,IAAR,EAAcjE,IAAd,EAAoB;AAClB,mBAAO,gEAAQ,IAAR,EAAciE,IAAd,EAAoBjE,IAApB,EAA0B,YAA1B,EAAwCzB,iBAAxC,EAA2DE,gBAA3D,CAAP;AACD;AACD;AACF;AACA;;AA/KW;AAAA;AAAA,iBAgLT,wBAAe;AACb,mBAAO,gEAAY,KAAKoC,EAAjB,EAAqB,oBAArB,CAAP;AACD;AACD;AACF;AACA;;AArLW;AAAA;AAAA,iBAsLT,yBAAgB;AACd,mBAAO,gEAAY,KAAKA,EAAjB,EAAqB,qBAArB,CAAP;AACD;AAxLQ;AAAA;AAAA,iBAyLT,iBAAQqD,aAAR,EAAuB;AAAA,uDACD,KAAKhF,eADJ;AAAA;;AAAA;AACrB,kEAA0C;AAAA,oBAA/B8C,KAA+B;AACxCA,qBAAK,CAACO,OAAN,GAAgBP,KAAK,KAAKkC,aAA1B;AACAlC,qBAAK,CAACyB,QAAN,GAAiBzB,KAAK,KAAKkC,aAAV,GAA0B,CAA1B,GAA8B,CAAC,CAAhD;AACD;AAJoB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;AAKrB,iBAAKC,QAAL,GAAgBD,aAAa,CAACxC,EAA9B;AACA,4EAASwC,aAAa,CAACd,OAAvB,EAAgCc,aAAhC;AACA,yEAAY,IAAZ;AACD;AAjMQ;AAAA;AAAA,iBAkMT,iBAAQA,aAAR,EAAuB;AACrBA,yBAAa,CAAC3B,OAAd,GAAwB,CAAC2B,aAAa,CAAC3B,OAAvC;AACA,4EAAS2B,aAAa,CAACd,OAAvB,EAAgCc,aAAhC;AACA,yEAAY,IAAZ;AACD;AAtMQ;AAAA;AAAA,iBAuMT,qBAAYE,MAAZ,EAAoB;AAClB,gBAAMpE,IAAI,GAAGoE,MAAM,CAACpE,IAApB;AACA,gBAAM2C,MAAM,GAAG,KAAK0B,SAAL,EAAf;;AACA,gBAAI,gEAASrE,IAAT,CAAJ,EAAoB;AAClB,qBAAO,KAAKJ,OAAL,CAAa;AAAE+C,sBAAM,EAANA;AAAF,eAAb,EAAyB3C,IAAzB,CAAP;AACD;;AACD,gBAAMsE,UAAU,GAAG,KAAKjE,iBAAL,CAAuB+D,MAAvB,EAA+BzB,MAA/B,CAAnB;;AACA,gBAAI2B,UAAU,KAAK,KAAnB,EAA0B;AACxB,qBAAO,KAAK1E,OAAL,CAAa2E,MAAM,CAACC,MAAP,CAAc;AAAE7B,sBAAM,EAANA;AAAF,eAAd,EAA0B2B,UAA1B,CAAb,EAAoDF,MAAM,CAACpE,IAA3D,CAAP;AACD;;AACD,mBAAOyE,OAAO,CAACC,OAAR,CAAgB,KAAhB,CAAP;AACD;AAlNQ;AAAA;AAAA,iBAmNT,2BAAkBN,MAAlB,EAA0BH,IAA1B,EAAgC;AAC9B,gBAAIG,MAAM,IAAIA,MAAM,CAAChB,OAArB,EAA8B;AAC5B;AACA;AACA,kBAAMkB,UAAU,GAAG,gEAASF,MAAM,CAAChB,OAAhB,EAAyBa,IAAzB,CAAnB;;AACA,kBAAIK,UAAU,KAAK,KAAnB,EAA0B;AACxB;AACA,uBAAO,KAAP;AACD;;AACD,kBAAI,OAAOA,UAAP,KAAsB,QAA1B,EAAoC;AAClC,uBAAOA,UAAP;AACD;AACF;;AACD,mBAAO,EAAP;AACD;AAjOQ;AAAA;AAAA,iBAkOT,qBAAY;AACV,gBAAI,KAAKpF,eAAL,CAAqB4C,MAArB,KAAgC,CAApC,EAAuC;AACrC;AACA,qBAAOjC,SAAP;AACD;;AACD,gBAAI,KAAKgD,SAAL,KAAmB,OAAvB,EAAgC;AAC9B;AACA;AACA,kBAAM8B,YAAY,GAAG,KAAKzF,eAAL,CAAqBiB,IAArB,CAA0B,UAAAM,CAAC;AAAA,uBAAI,CAAC,CAACA,CAAC,CAAC8B,OAAR;AAAA,eAA3B,CAArB;AACA,qBAAOoC,YAAY,GAAGA,YAAY,CAAC5B,KAAhB,GAAwBlD,SAA3C;AACD;;AACD,gBAAI,KAAKgD,SAAL,KAAmB,UAAvB,EAAmC;AACjC;AACA;AACA,qBAAO,KAAK3D,eAAL,CAAqBmC,MAArB,CAA4B,UAAAZ,CAAC;AAAA,uBAAIA,CAAC,CAAC8B,OAAN;AAAA,eAA7B,EAA4C/B,GAA5C,CAAgD,UAAAC,CAAC;AAAA,uBAAIA,CAAC,CAACsC,KAAN;AAAA,eAAjD,CAAP;AACD,aAfS,CAgBV;AACA;;;AACA,gBAAMJ,MAAM,GAAG,EAAf;AACA,iBAAKzD,eAAL,CAAqB0F,OAArB,CAA6B,UAAAnE,CAAC,EAAI;AAChCkC,oBAAM,CAAClC,CAAC,CAACuC,IAAH,CAAN,GAAiBvC,CAAC,CAACsC,KAAF,IAAW,EAA5B;AACD,aAFD;AAGA,mBAAOJ,MAAP;AACD;AAzPQ;AAAA;AAAA,iBA0PT,6BAAoB;AAClB,oBAAQ,KAAKE,SAAb;AACE,mBAAK,UAAL;AAAiB,uBAAO,KAAKgC,cAAL,EAAP;;AACjB,mBAAK,OAAL;AAAc,uBAAO,KAAKC,WAAL,EAAP;;AACd;AAAS,uBAAO,KAAKC,WAAL,EAAP;AAHX;AAKD;AAhQQ;AAAA;AAAA,iBAiQT,0BAAiB;AAAA;;AACf,gBAAMxF,MAAM,GAAG,KAAKL,eAApB;AACA,gBAAM8F,IAAI,GAAG,oEAAW,IAAX,CAAb;;AACA,gBAAIzF,MAAM,CAACuC,MAAP,KAAkB,CAAtB,EAAyB;AACvB,qBAAO,IAAP;AACD;;AACD,mBAAQ,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,uBAAO;AAAT,aAAT,EAA4CvC,MAAM,CAACiB,GAAP,CAAW,UAAAC,CAAC;AAAA,qBAAK,6DAAE,QAAF,EAAY;AAAEC,oBAAI,EAAE,QAAR;AAAkBuE,uBAAO,EAAE;AAAA,yBAAM,MAAI,CAACC,OAAL,CAAazE,CAAb,CAAN;AAAA,iBAA3B;AAAkD,0CAAmBA,CAAC,CAAC8B,OAArB,CAAlD;AAAkFb,kBAAE,EAAEjB,CAAC,CAACiB,EAAxF;AAA4FH,wBAAQ,EAAEd,CAAC,CAACc,QAAxG;AAAkH4D,wBAAQ,EAAE1E,CAAC,CAACgD,QAA9H;AAAwIzD,oBAAI,EAAE,UAA9I;AAA0J,yBAAOuE,MAAM,CAACC,MAAP,CAAcD,MAAM,CAACC,MAAP,CAAc,EAAd,EAAkB,6DAAY/D,CAAC,CAAC8C,QAAd,CAAlB,CAAd,EAA0D;AAAE,oCAAkB,IAApB;AAA0B,oCAAkB,IAA5C;AAAkD,2CAAyB,IAA3E;AAAiF,mCAAiB,IAAlG;AAAwG,oDAAkC9C,CAAC,CAACc,QAAF,IAAc;AAAxJ,iBAA1D;AAAjK,eAAZ,EAA2Y,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,yBAAO;AAAT,eAAT,EAA0C,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,yBAAO;AAAT,eAAT,EAA2C,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,yBAAO;AAAT,eAAT,CAA3C,CAA1C,EAAmI,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,yBAAO;AAAT,eAAT,EAA4Cd,CAAC,CAACyC,KAA9C,CAAnI,CAA3Y,EAAqkB8B,IAAI,KAAK,IAAT,IAAiB,6DAAE,mBAAF,EAAuB,IAAvB,CAAtlB,CAAL;AAAA,aAAZ,CAA5C,CAAR;AACD;AAxQQ;AAAA;AAAA,iBAyQT,uBAAc;AAAA;;AACZ,gBAAMzF,MAAM,GAAG,KAAKL,eAApB;;AACA,gBAAIK,MAAM,CAACuC,MAAP,KAAkB,CAAtB,EAAyB;AACvB,qBAAO,IAAP;AACD;;AACD,mBAAQ,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,uBAAO,mBAAT;AAA8B9B,kBAAI,EAAE,YAApC;AAAkD,uCAAyB,KAAKmE;AAAhF,aAAT,EAAqG5E,MAAM,CAACiB,GAAP,CAAW,UAAAC,CAAC;AAAA,qBAAK,6DAAE,QAAF,EAAY;AAAEC,oBAAI,EAAE,QAAR;AAAkBuE,uBAAO,EAAE;AAAA,yBAAM,MAAI,CAAChD,OAAL,CAAaxB,CAAb,CAAN;AAAA,iBAA3B;AAAkD,0CAAmBA,CAAC,CAAC8B,OAArB,CAAlD;AAAkFhB,wBAAQ,EAAEd,CAAC,CAACc,QAA9F;AAAwGG,kBAAE,EAAEjB,CAAC,CAACiB,EAA9G;AAAkHyD,wBAAQ,EAAE1E,CAAC,CAACgD,QAA9H;AAAwI,yBAAOc,MAAM,CAACC,MAAP,CAAcD,MAAM,CAACC,MAAP,CAAc,EAAd,EAAkB,6DAAY/D,CAAC,CAAC8C,QAAd,CAAlB,CAAd,EAA0D;AAAE,wCAAsB,IAAxB;AAA8B,oCAAkB,IAAhD;AAAsD,iCAAe,IAArE;AAA2E,mCAAiB,IAA5F;AAAkG,iDAA+B9C,CAAC,CAACc,QAAF,IAAc;AAA/I,iBAA1D,CAA/I;AAAkWvB,oBAAI,EAAE;AAAxW,eAAZ,EAA+X,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,yBAAO;AAAT,eAAT,EAA0C,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,yBAAO;AAAT,eAAT,EAAwC,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,yBAAO;AAAT,eAAT,CAAxC,CAA1C,EAA6H,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,yBAAO;AAAT,eAAT,EAAyCS,CAAC,CAACyC,KAA3C,CAA7H,CAA/X,CAAL;AAAA,aAAZ,CAArG,CAAR;AACD;AA/QQ;AAAA;AAAA,iBAgRT,uBAAc;AACZ,gBAAM3D,MAAM,GAAG,KAAKL,eAApB;;AACA,gBAAIK,MAAM,CAACuC,MAAP,KAAkB,CAAtB,EAAyB;AACvB,qBAAO,IAAP;AACD;;AACD,mBAAQ,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,uBAAO;AAAT,aAAT,EAAyCvC,MAAM,CAACiB,GAAP,CAAW,UAAAC,CAAC,EAAI;AAC/D,kBAAI2E,EAAJ,EAAQC,EAAR,EAAYC,EAAZ,EAAgBC,EAAhB;;AACA,kBAAI9E,CAAC,CAACC,IAAF,KAAW,UAAf,EAA2B;AACzB,uBAAQ,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,2BAAO;AAAT,iBAAT,EAA2C,6DAAE,UAAF,EAAc6D,MAAM,CAACC,MAAP,CAAc;AAAEvB,6BAAW,EAAExC,CAAC,CAACwC,WAAjB;AAA8BF,uBAAK,EAAEtC,CAAC,CAACsC,KAAvC;AAA8CrB,oBAAE,EAAEjB,CAAC,CAACiB,EAApD;AAAwDyD,0BAAQ,EAAE1E,CAAC,CAACgD;AAApE,iBAAd,EAA8FhD,CAAC,CAAC+C,UAAhG,EAA4G;AAAEjC,0BAAQ,EAAE,CAAC8D,EAAE,GAAG,CAACD,EAAE,GAAG3E,CAAC,CAAC+C,UAAR,MAAwB,IAAxB,IAAgC4B,EAAE,KAAK,KAAK,CAA5C,GAAgD,KAAK,CAArD,GAAyDA,EAAE,CAAC7D,QAAlE,MAAgF,IAAhF,IAAwF8D,EAAE,KAAK,KAAK,CAApG,GAAwGA,EAAxG,GAA6G5E,CAAC,CAACc,QAA3H;AAAqI,2BAAOiE,UAAU,CAAC/E,CAAD,CAAtJ;AAA2JgF,yBAAO,EAAE,iBAAAC,CAAC,EAAI;AAClV,wBAAIN,EAAJ;;AACA3E,qBAAC,CAACsC,KAAF,GAAU2C,CAAC,CAAC9E,MAAF,CAASmC,KAAnB;;AACA,wBAAI,CAACqC,EAAE,GAAG3E,CAAC,CAAC+C,UAAR,MAAwB,IAAxB,IAAgC4B,EAAE,KAAK,KAAK,CAA5C,GAAgD,KAAK,CAArD,GAAyDA,EAAE,CAACK,OAAhE,EAAyE;AACvEhF,uBAAC,CAAC+C,UAAF,CAAaiC,OAAb,CAAqBC,CAArB;AACD;AACF;AAN0K,iBAA5G,CAAd,CAA3C,CAAR;AAOD,eARD,MASK;AACH,uBAAQ,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,2BAAO;AAAT,iBAAT,EAA2C,6DAAE,OAAF,EAAWnB,MAAM,CAACC,MAAP,CAAc;AAAEvB,6BAAW,EAAExC,CAAC,CAACwC,WAAjB;AAA8BvC,sBAAI,EAAED,CAAC,CAACC,IAAtC;AAA4C2C,qBAAG,EAAE5C,CAAC,CAAC4C,GAAnD;AAAwDC,qBAAG,EAAE7C,CAAC,CAAC6C,GAA/D;AAAoEP,uBAAK,EAAEtC,CAAC,CAACsC,KAA7E;AAAoFrB,oBAAE,EAAEjB,CAAC,CAACiB,EAA1F;AAA8FyD,0BAAQ,EAAE1E,CAAC,CAACgD;AAA1G,iBAAd,EAAoIhD,CAAC,CAAC+C,UAAtI,EAAkJ;AAAEjC,0BAAQ,EAAE,CAACgE,EAAE,GAAG,CAACD,EAAE,GAAG7E,CAAC,CAAC+C,UAAR,MAAwB,IAAxB,IAAgC8B,EAAE,KAAK,KAAK,CAA5C,GAAgD,KAAK,CAArD,GAAyDA,EAAE,CAAC/D,QAAlE,MAAgF,IAAhF,IAAwFgE,EAAE,KAAK,KAAK,CAApG,GAAwGA,EAAxG,GAA6G9E,CAAC,CAACc,QAA3H;AAAqI,2BAAOiE,UAAU,CAAC/E,CAAD,CAAtJ;AAA2JgF,yBAAO,EAAE,iBAAAC,CAAC,EAAI;AACrX,wBAAIN,EAAJ;;AACA3E,qBAAC,CAACsC,KAAF,GAAU2C,CAAC,CAAC9E,MAAF,CAASmC,KAAnB;;AACA,wBAAI,CAACqC,EAAE,GAAG3E,CAAC,CAAC+C,UAAR,MAAwB,IAAxB,IAAgC4B,EAAE,KAAK,KAAK,CAA5C,GAAgD,KAAK,CAArD,GAAyDA,EAAE,CAACK,OAAhE,EAAyE;AACvEhF,uBAAC,CAAC+C,UAAF,CAAaiC,OAAb,CAAqBC,CAArB;AACD;AACF;AAN6M,iBAAlJ,CAAX,CAA3C,CAAR;AAOD;AACF,aApBgD,CAAzC,CAAR;AAqBD;AA1SQ;AAAA;AAAA,iBA2ST,8BAAqB;AAAA;;AACnB,gBAAMpG,OAAO,GAAG,KAAKH,gBAArB;AACA,gBAAM6F,IAAI,GAAG,oEAAW,IAAX,CAAb;AACA,gBAAMW,qBAAqB,GAAG;AAC5B,oCAAsB,IADM;AAE5B,6CAA+BrG,OAAO,CAACwC,MAAR,GAAiB;AAFpB,aAA9B;AAIA,mBAAQ,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,uBAAO6D;AAAT,aAAT,EAA2CrG,OAAO,CAACkB,GAAR,CAAY,UAAA4D,MAAM;AAAA,qBAAI,6DAAE,QAAF,EAAY;AAAE1D,oBAAI,EAAE,QAAR;AAAkB,yBAAOkF,WAAW,CAACxB,MAAD,CAApC;AAA8Ce,wBAAQ,EAAE,CAAxD;AAA2DF,uBAAO,EAAE;AAAA,yBAAM,MAAI,CAACY,WAAL,CAAiBzB,MAAjB,CAAN;AAAA;AAApE,eAAZ,EAAkH,6DAAE,MAAF,EAAU;AAAE,yBAAO;AAAT,eAAV,EAA2CA,MAAM,CAAChC,IAAlD,CAAlH,EAA2K4C,IAAI,KAAK,IAAT,IAAiB,6DAAE,mBAAF,EAAuB,IAAvB,CAA5L,CAAJ;AAAA,aAAlB,CAA3C,CAAR;AACD;AAnTQ;AAAA;AAAA,iBAoTT,kBAAS;AAAA;AAAA;;AACP,gBAAQ7B,YAAR,GAA4C,IAA5C,CAAQA,YAAR;AAAA,gBAAsB2C,MAAtB,GAA4C,IAA5C,CAAsBA,MAAtB;AAAA,gBAA8BC,SAA9B,GAA4C,IAA5C,CAA8BA,SAA9B;AACA,gBAAMf,IAAI,GAAG,oEAAW,IAAX,CAAb;AACA,gBAAMgB,KAAK,mBAAY7C,YAAZ,SAAX;AACA,gBAAM8C,QAAQ,mBAAY9C,YAAZ,aAAd;AACA,gBAAM+C,KAAK,mBAAY/C,YAAZ,SAAX;AACA,mBAAQ,6DAAE,oDAAF,EAAQ;AAAEnD,kBAAI,EAAE,QAAR;AAAkB,4BAAc,MAAhC;AAAwCyD,sBAAQ,EAAE,IAAlD;AAAwD0C,mBAAK,EAAE;AAC3EC,sBAAM,YAAK,QAAQjD,YAAb;AADqE,eAA/D;AAEX,uBAAOoB,MAAM,CAACC,MAAP,CAAcD,MAAM,CAACC,MAAP,CAAc,EAAd,EAAkB,6DAAY,KAAKjB,QAAjB,CAAlB,CAAd,wDAAgEyB,IAAhE,EAAuE,IAAvE,mCAA6E,mBAA7E,EAAkG,KAAKvF,WAAvG,mBAFI;AAEmH4G,mCAAqB,EAAE,KAAKvG,qBAF/I;AAEsKwG,8BAAgB,EAAE,KAAK3G;AAF7L,aAAR,EAEsN,6DAAE,cAAF,EAAkB;AAAE4G,sBAAQ,EAAE,KAAK/G;AAAjB,aAAlB,CAFtN,EAE6Q,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAEiE,sBAAQ,EAAE;AAAZ,aAAT,CAF7Q,EAE0S,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,uBAAO,mCAAT;AAA8C+C,iBAAG,EAAE,aAAA3F,EAAE;AAAA,uBAAI,MAAI,CAACiD,SAAL,GAAiBjD,EAArB;AAAA;AAArD,aAAT,EAAyF,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,uBAAO;AAAT,aAAT,EAAkCiF,MAAM,IAAI,6DAAE,IAAF,EAAQ;AAAEpE,gBAAE,EAAEsE,KAAN;AAAa,uBAAO;AAApB,aAAR,EAA6CF,MAA7C,CAA5C,EAAkGC,SAAS,IAAI,6DAAE,IAAF,EAAQ;AAAErE,gBAAE,EAAEuE,QAAN;AAAgB,uBAAO;AAAvB,aAAR,EAAoDF,SAApD,CAA/G,CAAzF,EAAyQ,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAErE,gBAAE,EAAEwE,KAAN;AAAa,uBAAO,eAApB;AAAqCO,uBAAS,EAAE,6DAAkB,KAAKC,OAAvB;AAAhD,aAAT,CAAzQ,EAAsW,KAAKC,iBAAL,EAAtW,EAAgY,KAAKC,kBAAL,EAAhY,CAF1S,EAEssB,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAEnD,sBAAQ,EAAE;AAAZ,aAAT,CAFtsB,CAAR;AAGD;AA7TQ;AAAA;AAAA,eA8TT,eAAS;AAAE,mBAAO,6DAAW,IAAX,CAAP;AAA0B;AA9T5B;AAAA;AAAA,eA+TT,eAAsB;AAAE,mBAAO;AAC7B,yBAAW,CAAC,gBAAD,CADkB;AAE7B,wBAAU,CAAC,eAAD;AAFmB,aAAP;AAGpB;AAlUK;;AAAA;AAAA,SAAX;;AAoUA,UAAM+B,UAAU,GAAG,SAAbA,UAAa,CAACxD,KAAD,EAAW;AAC5B,YAAIoD,EAAJ,EAAQC,EAAR,EAAYC,EAAZ;;AACA,eAAOf,MAAM,CAACC,MAAP,CAAcD,MAAM,CAACC,MAAP,CAAc;AAAE,yBAAe,IAAjB;AAAuB,kCAAwB,CAAC,CAACa,EAAE,GAAG,CAACD,EAAE,GAAGpD,KAAK,CAACwB,UAAZ,MAA4B,IAA5B,IAAoC4B,EAAE,KAAK,KAAK,CAAhD,GAAoD,KAAK,CAAzD,GAA6DA,EAAE,CAAC7D,QAAtE,MAAoF,IAApF,IAA4F8D,EAAE,KAAK,KAAK,CAAxG,GAA4GA,EAA5G,GAAiHrD,KAAK,CAACT,QAAxH,KAAqI;AAApL,SAAd,EAA2M,6DAAYS,KAAK,CAACuB,QAAlB,CAA3M,CAAd,EAAuP,6DAAYvB,KAAK,CAACwB,UAAN,GAAmB,CAAC8B,EAAE,GAAGtD,KAAK,CAACwB,UAAN,SAAN,MAAkC,IAAlC,IAA0C8B,EAAE,KAAK,KAAK,CAAtD,GAA0D,KAAK,CAA/D,GAAmEA,EAAE,CAACuB,QAAH,EAAtF,GAAsG,EAAlH,CAAvP,CAAP;AACD,OAHD;;AAIA,UAAMjB,WAAW,GAAG,SAAdA,WAAc,CAACxB,MAAD,EAAY;AAC9B,eAAOG,MAAM,CAACC,MAAP;AAAgB,0BAAgB,IAAhC;AAAsC,2BAAiB,IAAvD;AAA6D,6BAAmB;AAAhF,uCAA4GJ,MAAM,CAACpE,IAAnH,GAA4HoE,MAAM,CAACpE,IAAP,KAAgBH,SAA5I,GAAyJ,6DAAYuE,MAAM,CAACb,QAAnB,CAAzJ,CAAP;AACD,OAFD;;AAGA3E,WAAK,CAACuH,KAAN,GAAc;AACZW,WAAG,EAAEpI,WADO;AAEZqI,UAAE,EAAEpI;AAFQ,OAAd","file":"1-es5.js","sourcesContent":["import { r as registerInstance, e as createEvent, j as forceUpdate, h, H as Host, i as getElement } from './index-7a8b7a1c.js';\nimport { b as getIonMode } from './ionic-global-63a97a32.js';\nimport { c as createButtonActiveGesture } from './button-active-4927a4c1.js';\nimport { B as BACKDROP, i as isCancel, e as prepareOverlay, d as present, f as dismiss, g as eventMethod, s as safeCall } from './overlays-28c23c35.js';\nimport { s as sanitizeDOMString } from './index-9e3fe806.js';\nimport { g as getClassMap } from './theme-ff3fc52f.js';\nimport { c as createAnimation } from './animation-096c6391.js';\nimport './haptic-27b3f981.js';\nimport './index-f49d994d.js';\nimport './gesture-controller-31cb6bb9.js';\nimport './hardware-back-button-4a6b37fb.js';\nimport './helpers-dd7e4b7b.js';\n\n/**\n * iOS Alert Enter Animation\n */\nconst iosEnterAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 0.01, 'var(--backdrop-opacity)')\n  .beforeStyles({\n  'pointer-events': 'none'\n })\n  .afterClearStyles(['pointer-events']);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.alert-wrapper'))\n  .keyframes([\n  { offset: 0, opacity: '0.01', transform: 'scale(1.1)' },\n  { offset: 1, opacity: '1', transform: 'scale(1)' }\n ]);\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('ease-in-out')\n  .duration(200)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\n/**\n * iOS Alert Leave Animation\n */\nconst iosLeaveAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 'var(--backdrop-opacity)', 0);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.alert-wrapper'))\n  .keyframes([\n  { offset: 0, opacity: 0.99, transform: 'scale(1)' },\n  { offset: 1, opacity: 0, transform: 'scale(0.9)' }\n ]);\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('ease-in-out')\n  .duration(200)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\n/**\n * Md Alert Enter Animation\n */\nconst mdEnterAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 0.01, 'var(--backdrop-opacity)')\n  .beforeStyles({\n  'pointer-events': 'none'\n })\n  .afterClearStyles(['pointer-events']);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.alert-wrapper'))\n  .keyframes([\n  { offset: 0, opacity: '0.01', transform: 'scale(0.9)' },\n  { offset: 1, opacity: '1', transform: 'scale(1)' }\n ]);\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('ease-in-out')\n  .duration(150)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\n/**\n * Md Alert Leave Animation\n */\nconst mdLeaveAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 'var(--backdrop-opacity)', 0);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.alert-wrapper'))\n  .fromTo('opacity', 0.99, 0);\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('ease-in-out')\n  .duration(150)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\nconst alertIosCss = \".sc-ion-alert-ios-h{--min-width:250px;--width:auto;--min-height:auto;--height:auto;--max-height:90%;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-font-smoothing:antialiased;left:0;right:0;top:0;bottom:0;display:-ms-flexbox;display:flex;position:absolute;-ms-flex-align:center;align-items:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;outline:none;font-family:var(--ion-font-family, inherit);contain:strict;-ms-touch-action:none;touch-action:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;z-index:1001}.overlay-hidden.sc-ion-alert-ios-h{display:none}.alert-top.sc-ion-alert-ios-h{padding-top:50px;-ms-flex-align:start;align-items:flex-start}.alert-wrapper.sc-ion-alert-ios{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;width:var(--width);min-width:var(--min-width);max-width:var(--max-width);height:var(--height);min-height:var(--min-height);max-height:var(--max-height);background:var(--background);contain:content;opacity:0;z-index:10}.alert-title.sc-ion-alert-ios{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0}.alert-sub-title.sc-ion-alert-ios{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:5px;margin-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0;font-weight:normal}.alert-message.sc-ion-alert-ios{-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-webkit-overflow-scrolling:touch;overflow-y:auto;overscroll-behavior-y:contain}.alert-checkbox-group.sc-ion-alert-ios::-webkit-scrollbar,.alert-radio-group.sc-ion-alert-ios::-webkit-scrollbar,.alert-message.sc-ion-alert-ios::-webkit-scrollbar{display:none}.alert-input.sc-ion-alert-ios{padding-left:0;padding-right:0;padding-top:10px;padding-bottom:10px;width:100%;border:0;background:inherit;font:inherit;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.alert-button-group.sc-ion-alert-ios{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;width:100%}.alert-button-group-vertical.sc-ion-alert-ios{-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap}.alert-button.sc-ion-alert-ios{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;display:block;border:0;font-size:14px;line-height:20px;z-index:0}.alert-button.ion-focused.sc-ion-alert-ios,.alert-tappable.ion-focused.sc-ion-alert-ios{background:var(--ion-color-step-100, #e6e6e6)}.alert-button-inner.sc-ion-alert-ios{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-flow:row nowrap;flex-flow:row nowrap;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;-ms-flex-align:center;align-items:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;width:100%;height:100%}.alert-input-disabled.sc-ion-alert-ios,.alert-checkbox-button-disabled.sc-ion-alert-ios .alert-button-inner.sc-ion-alert-ios,.alert-radio-button-disabled.sc-ion-alert-ios .alert-button-inner.sc-ion-alert-ios{cursor:default;opacity:0.5;pointer-events:none}.alert-tappable.sc-ion-alert-ios{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0;display:-ms-flexbox;display:flex;width:100%;border:0;background:transparent;font-size:inherit;line-height:initial;text-align:start;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none;contain:strict}.alert-button.sc-ion-alert-ios,.alert-checkbox.sc-ion-alert-ios,.alert-input.sc-ion-alert-ios,.alert-radio.sc-ion-alert-ios{outline:none}.alert-radio-icon.sc-ion-alert-ios,.alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-ios,.alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-ios{-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}textarea.alert-input.sc-ion-alert-ios{min-height:37px;resize:none}.sc-ion-alert-ios-h{--background:var(--ion-overlay-background-color, var(--ion-color-step-100, #f9f9f9));--max-width:270px;--backdrop-opacity:var(--ion-backdrop-opacity, 0.3);font-size:14px}.alert-wrapper.sc-ion-alert-ios{border-radius:13px;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none;overflow:hidden}.alert-button.sc-ion-alert-ios .alert-button-inner.sc-ion-alert-ios{pointer-events:none}@supports ((-webkit-backdrop-filter: blur(0)) or (backdrop-filter: blur(0))){.alert-translucent.sc-ion-alert-ios-h .alert-wrapper.sc-ion-alert-ios{background:rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.9);-webkit-backdrop-filter:saturate(180%) blur(20px);backdrop-filter:saturate(180%) blur(20px)}}.alert-head.sc-ion-alert-ios{padding-left:16px;padding-right:16px;padding-top:12px;padding-bottom:7px;text-align:center}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-head.sc-ion-alert-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:16px;padding-inline-start:16px;-webkit-padding-end:16px;padding-inline-end:16px}}.alert-title.sc-ion-alert-ios{margin-top:8px;color:var(--ion-text-color, #000);font-size:17px;font-weight:600}.alert-sub-title.sc-ion-alert-ios{color:var(--ion-color-step-600, #666666);font-size:14px}.alert-message.sc-ion-alert-ios,.alert-input-group.sc-ion-alert-ios{padding-left:16px;padding-right:16px;padding-top:0;padding-bottom:21px;color:var(--ion-text-color, #000);font-size:13px;text-align:center}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-message.sc-ion-alert-ios,.alert-input-group.sc-ion-alert-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:16px;padding-inline-start:16px;-webkit-padding-end:16px;padding-inline-end:16px}}.alert-message.sc-ion-alert-ios{max-height:240px}.alert-message.sc-ion-alert-ios:empty{padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:12px}.alert-input.sc-ion-alert-ios{border-radius:4px;margin-top:10px;padding-left:6px;padding-right:6px;padding-top:6px;padding-bottom:6px;border:0.55px solid var(--ion-color-step-250, #bfbfbf);background-color:var(--ion-background-color, #fff);-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-input.sc-ion-alert-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:6px;padding-inline-start:6px;-webkit-padding-end:6px;padding-inline-end:6px}}.alert-input.sc-ion-alert-ios::-webkit-input-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-ios::-moz-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-ios:-ms-input-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-ios::-ms-input-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-ios::placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-ios::-ms-clear{display:none}.alert-radio-group.sc-ion-alert-ios,.alert-checkbox-group.sc-ion-alert-ios{-ms-scroll-chaining:none;overscroll-behavior:contain;max-height:240px;border-top:0.55px solid rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.2);overflow-y:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch}.alert-tappable.sc-ion-alert-ios{height:44px}.alert-radio-label.sc-ion-alert-ios{padding-left:13px;padding-right:13px;padding-top:13px;padding-bottom:13px;-ms-flex:1;flex:1;-ms-flex-order:0;order:0;color:var(--ion-text-color, #000);text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-radio-label.sc-ion-alert-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:13px;padding-inline-start:13px;-webkit-padding-end:13px;padding-inline-end:13px}}[aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-radio-label.sc-ion-alert-ios{color:var(--ion-color-primary, #3880ff)}.alert-radio-icon.sc-ion-alert-ios{position:relative;-ms-flex-order:1;order:1;min-width:30px}[aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-radio-inner.sc-ion-alert-ios{left:7px;top:-7px;position:absolute;width:6px;height:12px;-webkit-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg);border-width:2px;border-top-width:0;border-left-width:0;border-style:solid;border-color:var(--ion-color-primary, #3880ff)}[dir=rtl].sc-ion-alert-ios [aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-radio-inner.sc-ion-alert-ios,[dir=rtl].sc-ion-alert-ios-h [aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-radio-inner.sc-ion-alert-ios,[dir=rtl] .sc-ion-alert-ios-h [aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-radio-inner.sc-ion-alert-ios{left:unset;right:unset;right:7px}.alert-checkbox-label.sc-ion-alert-ios{padding-left:13px;padding-right:13px;padding-top:13px;padding-bottom:13px;-ms-flex:1;flex:1;color:var(--ion-text-color, #000);text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-checkbox-label.sc-ion-alert-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:13px;padding-inline-start:13px;-webkit-padding-end:13px;padding-inline-end:13px}}.alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-ios{border-radius:50%;margin-left:16px;margin-right:6px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;position:relative;width:24px;height:24px;border-width:1px;border-style:solid;border-color:var(--ion-item-border-color, var(--ion-border-color, var(--ion-color-step-250, #c8c7cc)));background-color:var(--ion-item-background, var(--ion-background-color, #fff));contain:strict}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-ios{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:16px;margin-inline-start:16px;-webkit-margin-end:6px;margin-inline-end:6px}}[aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-ios{border-color:var(--ion-color-primary, #3880ff);background-color:var(--ion-color-primary, #3880ff)}[aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-ios{left:9px;top:4px;position:absolute;width:5px;height:12px;-webkit-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg);border-width:1px;border-top-width:0;border-left-width:0;border-style:solid;border-color:var(--ion-background-color, #fff)}[dir=rtl].sc-ion-alert-ios [aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-ios,[dir=rtl].sc-ion-alert-ios-h [aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-ios,[dir=rtl] .sc-ion-alert-ios-h [aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-ios{left:unset;right:unset;right:9px}.alert-button-group.sc-ion-alert-ios{margin-right:-0.55px;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-button-group.sc-ion-alert-ios{margin-right:unset;-webkit-margin-end:-0.55px;margin-inline-end:-0.55px}}.alert-button.sc-ion-alert-ios{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;border-radius:0;-ms-flex:1 1 auto;flex:1 1 auto;min-width:50%;height:44px;border-top:0.55px solid rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.2);border-right:0.55px solid rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.2);background-color:transparent;color:var(--ion-color-primary, #3880ff);font-size:17px;overflow:hidden}[dir=rtl].sc-ion-alert-ios .alert-button.sc-ion-alert-ios:first-child,[dir=rtl].sc-ion-alert-ios-h .alert-button.sc-ion-alert-ios:first-child,[dir=rtl] .sc-ion-alert-ios-h .alert-button.sc-ion-alert-ios:first-child{border-right:0}.alert-button.sc-ion-alert-ios:last-child{border-right:0;font-weight:bold}[dir=rtl].sc-ion-alert-ios .alert-button.sc-ion-alert-ios:last-child,[dir=rtl].sc-ion-alert-ios-h .alert-button.sc-ion-alert-ios:last-child,[dir=rtl] .sc-ion-alert-ios-h .alert-button.sc-ion-alert-ios:last-child{border-right:0.55px solid rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.2)}.alert-button.ion-activated.sc-ion-alert-ios{background-color:rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.1)}.alert-button-role-destructive.sc-ion-alert-ios,.alert-button-role-destructive.ion-activated.sc-ion-alert-ios,.alert-button-role-destructive.ion-focused.sc-ion-alert-ios{color:var(--ion-color-danger, #eb445a)}\";\n\nconst alertMdCss = \".sc-ion-alert-md-h{--min-width:250px;--width:auto;--min-height:auto;--height:auto;--max-height:90%;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-font-smoothing:antialiased;left:0;right:0;top:0;bottom:0;display:-ms-flexbox;display:flex;position:absolute;-ms-flex-align:center;align-items:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;outline:none;font-family:var(--ion-font-family, inherit);contain:strict;-ms-touch-action:none;touch-action:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;z-index:1001}.overlay-hidden.sc-ion-alert-md-h{display:none}.alert-top.sc-ion-alert-md-h{padding-top:50px;-ms-flex-align:start;align-items:flex-start}.alert-wrapper.sc-ion-alert-md{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;width:var(--width);min-width:var(--min-width);max-width:var(--max-width);height:var(--height);min-height:var(--min-height);max-height:var(--max-height);background:var(--background);contain:content;opacity:0;z-index:10}.alert-title.sc-ion-alert-md{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0}.alert-sub-title.sc-ion-alert-md{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:5px;margin-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0;font-weight:normal}.alert-message.sc-ion-alert-md{-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-webkit-overflow-scrolling:touch;overflow-y:auto;overscroll-behavior-y:contain}.alert-checkbox-group.sc-ion-alert-md::-webkit-scrollbar,.alert-radio-group.sc-ion-alert-md::-webkit-scrollbar,.alert-message.sc-ion-alert-md::-webkit-scrollbar{display:none}.alert-input.sc-ion-alert-md{padding-left:0;padding-right:0;padding-top:10px;padding-bottom:10px;width:100%;border:0;background:inherit;font:inherit;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.alert-button-group.sc-ion-alert-md{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;width:100%}.alert-button-group-vertical.sc-ion-alert-md{-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap}.alert-button.sc-ion-alert-md{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;display:block;border:0;font-size:14px;line-height:20px;z-index:0}.alert-button.ion-focused.sc-ion-alert-md,.alert-tappable.ion-focused.sc-ion-alert-md{background:var(--ion-color-step-100, #e6e6e6)}.alert-button-inner.sc-ion-alert-md{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-flow:row nowrap;flex-flow:row nowrap;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;-ms-flex-align:center;align-items:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;width:100%;height:100%}.alert-input-disabled.sc-ion-alert-md,.alert-checkbox-button-disabled.sc-ion-alert-md .alert-button-inner.sc-ion-alert-md,.alert-radio-button-disabled.sc-ion-alert-md .alert-button-inner.sc-ion-alert-md{cursor:default;opacity:0.5;pointer-events:none}.alert-tappable.sc-ion-alert-md{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0;display:-ms-flexbox;display:flex;width:100%;border:0;background:transparent;font-size:inherit;line-height:initial;text-align:start;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none;contain:strict}.alert-button.sc-ion-alert-md,.alert-checkbox.sc-ion-alert-md,.alert-input.sc-ion-alert-md,.alert-radio.sc-ion-alert-md{outline:none}.alert-radio-icon.sc-ion-alert-md,.alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-md,.alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-md{-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}textarea.alert-input.sc-ion-alert-md{min-height:37px;resize:none}.sc-ion-alert-md-h{--background:var(--ion-overlay-background-color, var(--ion-background-color, #fff));--max-width:280px;--backdrop-opacity:var(--ion-backdrop-opacity, 0.32);font-size:14px}.alert-wrapper.sc-ion-alert-md{border-radius:4px;-webkit-box-shadow:0 11px 15px -7px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 24px 38px 3px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 9px 46px 8px rgba(0, 0, 0, 0.12);box-shadow:0 11px 15px -7px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 24px 38px 3px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 9px 46px 8px rgba(0, 0, 0, 0.12)}.alert-head.sc-ion-alert-md{padding-left:23px;padding-right:23px;padding-top:20px;padding-bottom:15px;text-align:start}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-head.sc-ion-alert-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:23px;padding-inline-start:23px;-webkit-padding-end:23px;padding-inline-end:23px}}.alert-title.sc-ion-alert-md{color:var(--ion-text-color, #000);font-size:20px;font-weight:500}.alert-sub-title.sc-ion-alert-md{color:var(--ion-text-color, #000);font-size:16px}.alert-message.sc-ion-alert-md,.alert-input-group.sc-ion-alert-md{padding-left:24px;padding-right:24px;padding-top:20px;padding-bottom:20px;color:var(--ion-color-step-550, #737373)}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-message.sc-ion-alert-md,.alert-input-group.sc-ion-alert-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:24px;padding-inline-start:24px;-webkit-padding-end:24px;padding-inline-end:24px}}.alert-message.sc-ion-alert-md{max-height:240px;font-size:16px}.alert-message.sc-ion-alert-md:empty{padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0}.alert-head.sc-ion-alert-md+.alert-message.sc-ion-alert-md{padding-top:0}.alert-input.sc-ion-alert-md{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:5px;margin-bottom:5px;border-bottom:1px solid var(--ion-color-step-150, #d9d9d9);color:var(--ion-text-color, #000)}.alert-input.sc-ion-alert-md::-webkit-input-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-md::-moz-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-md:-ms-input-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-md::-ms-input-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-md::placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-md::-ms-clear{display:none}.alert-input.sc-ion-alert-md:focus{margin-bottom:4px;border-bottom:2px solid var(--ion-color-primary, #3880ff)}.alert-radio-group.sc-ion-alert-md,.alert-checkbox-group.sc-ion-alert-md{position:relative;max-height:240px;border-top:1px solid var(--ion-color-step-150, #d9d9d9);border-bottom:1px solid var(--ion-color-step-150, #d9d9d9);overflow:auto}.alert-tappable.sc-ion-alert-md{position:relative;height:48px;overflow:hidden}.alert-radio-label.sc-ion-alert-md{padding-left:52px;padding-right:26px;padding-top:13px;padding-bottom:13px;-ms-flex:1;flex:1;color:var(--ion-color-step-850, #262626);font-size:16px;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-radio-label.sc-ion-alert-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:52px;padding-inline-start:52px;-webkit-padding-end:26px;padding-inline-end:26px}}.alert-radio-icon.sc-ion-alert-md{left:26px;top:0;border-radius:50%;display:block;position:relative;width:20px;height:20px;border-width:2px;border-style:solid;border-color:var(--ion-color-step-550, #737373)}[dir=rtl].sc-ion-alert-md .alert-radio-icon.sc-ion-alert-md,[dir=rtl].sc-ion-alert-md-h .alert-radio-icon.sc-ion-alert-md,[dir=rtl] .sc-ion-alert-md-h .alert-radio-icon.sc-ion-alert-md{left:unset;right:unset;right:26px}.alert-radio-inner.sc-ion-alert-md{left:3px;top:3px;border-radius:50%;position:absolute;width:10px;height:10px;-webkit-transform:scale3d(0, 0, 0);transform:scale3d(0, 0, 0);-webkit-transition:-webkit-transform 280ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);transition:-webkit-transform 280ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);transition:transform 280ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);transition:transform 280ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), -webkit-transform 280ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);background-color:var(--ion-color-primary, #3880ff)}[dir=rtl].sc-ion-alert-md .alert-radio-inner.sc-ion-alert-md,[dir=rtl].sc-ion-alert-md-h .alert-radio-inner.sc-ion-alert-md,[dir=rtl] .sc-ion-alert-md-h .alert-radio-inner.sc-ion-alert-md{left:unset;right:unset;right:3px}[aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-radio-label.sc-ion-alert-md{color:var(--ion-color-step-850, #262626)}[aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-radio-icon.sc-ion-alert-md{border-color:var(--ion-color-primary, #3880ff)}[aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-radio-inner.sc-ion-alert-md{-webkit-transform:scale3d(1, 1, 1);transform:scale3d(1, 1, 1)}.alert-checkbox-label.sc-ion-alert-md{padding-left:53px;padding-right:26px;padding-top:13px;padding-bottom:13px;-ms-flex:1;flex:1;color:var(--ion-color-step-850, #262626);font-size:16px;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-checkbox-label.sc-ion-alert-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:53px;padding-inline-start:53px;-webkit-padding-end:26px;padding-inline-end:26px}}.alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-md{left:26px;top:0;border-radius:2px;position:relative;width:16px;height:16px;border-width:2px;border-style:solid;border-color:var(--ion-color-step-550, #737373);contain:strict}[dir=rtl].sc-ion-alert-md .alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-md,[dir=rtl].sc-ion-alert-md-h .alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-md,[dir=rtl] .sc-ion-alert-md-h .alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-md{left:unset;right:unset;right:26px}[aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-md{border-color:var(--ion-color-primary, #3880ff);background-color:var(--ion-color-primary, #3880ff)}[aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-md{left:3px;top:0;position:absolute;width:6px;height:10px;-webkit-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg);border-width:2px;border-top-width:0;border-left-width:0;border-style:solid;border-color:var(--ion-color-primary-contrast, #fff)}[dir=rtl].sc-ion-alert-md [aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-md,[dir=rtl].sc-ion-alert-md-h [aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-md,[dir=rtl] .sc-ion-alert-md-h [aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-md{left:unset;right:unset;right:3px}.alert-button-group.sc-ion-alert-md{padding-left:8px;padding-right:8px;padding-top:8px;padding-bottom:8px;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-ms-flex-wrap:wrap-reverse;flex-wrap:wrap-reverse;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-button-group.sc-ion-alert-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:8px;padding-inline-start:8px;-webkit-padding-end:8px;padding-inline-end:8px}}.alert-button.sc-ion-alert-md{border-radius:2px;margin-left:0;margin-right:8px;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-left:10px;padding-right:10px;padding-top:10px;padding-bottom:10px;position:relative;background-color:transparent;color:var(--ion-color-primary, #3880ff);font-weight:500;text-align:end;text-transform:uppercase;overflow:hidden}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-button.sc-ion-alert-md{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:0;margin-inline-start:0;-webkit-margin-end:8px;margin-inline-end:8px}}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-button.sc-ion-alert-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:10px;padding-inline-start:10px;-webkit-padding-end:10px;padding-inline-end:10px}}.alert-button-inner.sc-ion-alert-md{-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end}\";\n\nconst Alert = class {\n constructor(hostRef) {\n  registerInstance(this, hostRef);\n  this.didPresent = createEvent(this, \"ionAlertDidPresent\", 7);\n  this.willPresent = createEvent(this, \"ionAlertWillPresent\", 7);\n  this.willDismiss = createEvent(this, \"ionAlertWillDismiss\", 7);\n  this.didDismiss = createEvent(this, \"ionAlertDidDismiss\", 7);\n  this.processedInputs = [];\n  this.processedButtons = [];\n  this.presented = false;\n  /**\n   * If `true`, the keyboard will be automatically dismissed when the overlay is presented.\n   */\n  this.keyboardClose = true;\n  /**\n   * Array of buttons to be added to the alert.\n   */\n  this.buttons = [];\n  /**\n   * Array of input to show in the alert.\n   */\n  this.inputs = [];\n  /**\n   * If `true`, the alert will be dismissed when the backdrop is clicked.\n   */\n  this.backdropDismiss = true;\n  /**\n   * If `true`, the alert will be translucent.\n   * Only applies when the mode is `\"ios\"` and the device supports\n   * [`backdrop-filter`](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/backdrop-filter#Browser_compatibility).\n   */\n  this.translucent = false;\n  /**\n   * If `true`, the alert will animate.\n   */\n  this.animated = true;\n  this.onBackdropTap = () => {\n   this.dismiss(undefined, BACKDROP);\n  };\n  this.dispatchCancelHandler = (ev) => {\n   const role = ev.detail.role;\n   if (isCancel(role)) {\n    const cancelButton = this.processedButtons.find(b => b.role === 'cancel');\n    this.callButtonHandler(cancelButton);\n   }\n  };\n }\n onKeydown(ev) {\n  const inputTypes = new Set(this.processedInputs.map(i => i.type));\n  // The only inputs we want to navigate between using arrow keys are the radios\n  // ignore the keydown event if it is not on a radio button\n  if (!inputTypes.has('radio')\n   || (ev.target && !this.el.contains(ev.target))\n   || ev.target.classList.contains('alert-button')) {\n   return;\n  }\n  // Get all radios inside of the radio group and then\n  // filter out disabled radios since we need to skip those\n  const query = this.el.querySelectorAll('.alert-radio');\n  const radios = Array.from(query).filter(radio => !radio.disabled);\n  // The focused radio is the one that shares the same id as\n  // the event target\n  const index = radios.findIndex(radio => radio.id === ev.target.id);\n  // We need to know what the next radio element should\n  // be in order to change the focus\n  let nextEl;\n  // If hitting arrow down or arrow right, move to the next radio\n  // If we're on the last radio, move to the first radio\n  if (['ArrowDown', 'ArrowRight'].includes(ev.code)) {\n   nextEl = (index === radios.length - 1)\n    ? radios[0]\n    : radios[index + 1];\n  }\n  // If hitting arrow up or arrow left, move to the previous radio\n  // If we're on the first radio, move to the last radio\n  if (['ArrowUp', 'ArrowLeft'].includes(ev.code)) {\n   nextEl = (index === 0)\n    ? radios[radios.length - 1]\n    : radios[index - 1];\n  }\n  if (nextEl && radios.includes(nextEl)) {\n   const nextProcessed = this.processedInputs.find(input => input.id === (nextEl === null || nextEl === void 0 ? void 0 : nextEl.id));\n   if (nextProcessed) {\n    this.rbClick(nextProcessed);\n    nextEl.focus();\n   }\n  }\n }\n buttonsChanged() {\n  const buttons = this.buttons;\n  this.processedButtons = buttons.map(btn => {\n   return (typeof btn === 'string')\n    ? { text: btn, role: btn.toLowerCase() === 'cancel' ? 'cancel' : undefined }\n    : btn;\n  });\n }\n inputsChanged() {\n  const inputs = this.inputs;\n  // Get the first input that is not disabled and the checked one\n  // If an enabled checked input exists, set it to be the focusable input\n  // otherwise we default to focus the first input\n  // This will only be used when the input is type radio\n  const first = inputs.find(input => !input.disabled);\n  const checked = inputs.find(input => input.checked && !input.disabled);\n  const focusable = checked || first;\n  // An alert can be created with several different inputs. Radios,\n  // checkboxes and inputs are all accepted, but they cannot be mixed.\n  const inputTypes = new Set(inputs.map(i => i.type));\n  if (inputTypes.has('checkbox') && inputTypes.has('radio')) {\n   console.warn(`Alert cannot mix input types: ${(Array.from(inputTypes.values()).join('/'))}. Please see alert docs for more info.`);\n  }\n  this.inputType = inputTypes.values().next().value;\n  this.processedInputs = inputs.map((i, index) => ({\n   type: i.type || 'text',\n   name: i.name || `${index}`,\n   placeholder: i.placeholder || '',\n   value: i.value,\n   label: i.label,\n   checked: !!i.checked,\n   disabled: !!i.disabled,\n   id: i.id || `alert-input-${this.overlayIndex}-${index}`,\n   handler: i.handler,\n   min: i.min,\n   max: i.max,\n   cssClass: i.cssClass || '',\n   attributes: i.attributes || {},\n   tabindex: (i.type === 'radio' && i !== focusable) ? -1 : 0\n  }));\n }\n connectedCallback() {\n  prepareOverlay(this.el);\n }\n componentWillLoad() {\n  this.inputsChanged();\n  this.buttonsChanged();\n }\n disconnectedCallback() {\n  if (this.gesture) {\n   this.gesture.destroy();\n   this.gesture = undefined;\n  }\n }\n componentDidLoad() {\n  /**\n   * Do not create gesture if:\n   * 1. A gesture already exists\n   * 2. App is running in MD mode\n   * 3. A wrapper ref does not exist\n   */\n  if (this.gesture || getIonMode(this) === 'md' || !this.wrapperEl) {\n   return;\n  }\n  this.gesture = createButtonActiveGesture(this.wrapperEl, (refEl) => refEl.classList.contains('alert-button'));\n  this.gesture.enable(true);\n }\n /**\n  * Present the alert overlay after it has been created.\n  */\n present() {\n  return present(this, 'alertEnter', iosEnterAnimation, mdEnterAnimation);\n }\n /**\n  * Dismiss the alert overlay after it has been presented.\n  *\n  * @param data Any data to emit in the dismiss events.\n  * @param role The role of the element that is dismissing the alert.\n  * This can be useful in a button handler for determining which button was\n  * clicked to dismiss the alert.\n  * Some examples include: ``\"cancel\"`, `\"destructive\"`, \"selected\"`, and `\"backdrop\"`.\n  */\n dismiss(data, role) {\n  return dismiss(this, data, role, 'alertLeave', iosLeaveAnimation, mdLeaveAnimation);\n }\n /**\n  * Returns a promise that resolves when the alert did dismiss.\n  */\n onDidDismiss() {\n  return eventMethod(this.el, 'ionAlertDidDismiss');\n }\n /**\n  * Returns a promise that resolves when the alert will dismiss.\n  */\n onWillDismiss() {\n  return eventMethod(this.el, 'ionAlertWillDismiss');\n }\n rbClick(selectedInput) {\n  for (const input of this.processedInputs) {\n   input.checked = input === selectedInput;\n   input.tabindex = input === selectedInput ? 0 : -1;\n  }\n  this.activeId = selectedInput.id;\n  safeCall(selectedInput.handler, selectedInput);\n  forceUpdate(this);\n }\n cbClick(selectedInput) {\n  selectedInput.checked = !selectedInput.checked;\n  safeCall(selectedInput.handler, selectedInput);\n  forceUpdate(this);\n }\n buttonClick(button) {\n  const role = button.role;\n  const values = this.getValues();\n  if (isCancel(role)) {\n   return this.dismiss({ values }, role);\n  }\n  const returnData = this.callButtonHandler(button, values);\n  if (returnData !== false) {\n   return this.dismiss(Object.assign({ values }, returnData), button.role);\n  }\n  return Promise.resolve(false);\n }\n callButtonHandler(button, data) {\n  if (button && button.handler) {\n   // a handler has been provided, execute it\n   // pass the handler the values from the inputs\n   const returnData = safeCall(button.handler, data);\n   if (returnData === false) {\n    // if the return value of the handler is false then do not dismiss\n    return false;\n   }\n   if (typeof returnData === 'object') {\n    return returnData;\n   }\n  }\n  return {};\n }\n getValues() {\n  if (this.processedInputs.length === 0) {\n   // this is an alert without any options/inputs at all\n   return undefined;\n  }\n  if (this.inputType === 'radio') {\n   // this is an alert with radio buttons (single value select)\n   // return the one value which is checked, otherwise undefined\n   const checkedInput = this.processedInputs.find(i => !!i.checked);\n   return checkedInput ? checkedInput.value : undefined;\n  }\n  if (this.inputType === 'checkbox') {\n   // this is an alert with checkboxes (multiple value select)\n   // return an array of all the checked values\n   return this.processedInputs.filter(i => i.checked).map(i => i.value);\n  }\n  // this is an alert with text inputs\n  // return an object of all the values with the input name as the key\n  const values = {};\n  this.processedInputs.forEach(i => {\n   values[i.name] = i.value || '';\n  });\n  return values;\n }\n renderAlertInputs() {\n  switch (this.inputType) {\n   case 'checkbox': return this.renderCheckbox();\n   case 'radio': return this.renderRadio();\n   default: return this.renderInput();\n  }\n }\n renderCheckbox() {\n  const inputs = this.processedInputs;\n  const mode = getIonMode(this);\n  if (inputs.length === 0) {\n   return null;\n  }\n  return (h(\"div\", { class: \"alert-checkbox-group\" }, inputs.map(i => (h(\"button\", { type: \"button\", onClick: () => this.cbClick(i), \"aria-checked\": `${i.checked}`, id: i.id, disabled: i.disabled, tabIndex: i.tabindex, role: \"checkbox\", class: Object.assign(Object.assign({}, getClassMap(i.cssClass)), { 'alert-tappable': true, 'alert-checkbox': true, 'alert-checkbox-button': true, 'ion-focusable': true, 'alert-checkbox-button-disabled': i.disabled || false }) }, h(\"div\", { class: \"alert-button-inner\" }, h(\"div\", { class: \"alert-checkbox-icon\" }, h(\"div\", { class: \"alert-checkbox-inner\" })), h(\"div\", { class: \"alert-checkbox-label\" }, i.label)), mode === 'md' && h(\"ion-ripple-effect\", null))))));\n }\n renderRadio() {\n  const inputs = this.processedInputs;\n  if (inputs.length === 0) {\n   return null;\n  }\n  return (h(\"div\", { class: \"alert-radio-group\", role: \"radiogroup\", \"aria-activedescendant\": this.activeId }, inputs.map(i => (h(\"button\", { type: \"button\", onClick: () => this.rbClick(i), \"aria-checked\": `${i.checked}`, disabled: i.disabled, id: i.id, tabIndex: i.tabindex, class: Object.assign(Object.assign({}, getClassMap(i.cssClass)), { 'alert-radio-button': true, 'alert-tappable': true, 'alert-radio': true, 'ion-focusable': true, 'alert-radio-button-disabled': i.disabled || false }), role: \"radio\" }, h(\"div\", { class: \"alert-button-inner\" }, h(\"div\", { class: \"alert-radio-icon\" }, h(\"div\", { class: \"alert-radio-inner\" })), h(\"div\", { class: \"alert-radio-label\" }, i.label)))))));\n }\n renderInput() {\n  const inputs = this.processedInputs;\n  if (inputs.length === 0) {\n   return null;\n  }\n  return (h(\"div\", { class: \"alert-input-group\" }, inputs.map(i => {\n   var _a, _b, _c, _d;\n   if (i.type === 'textarea') {\n    return (h(\"div\", { class: \"alert-input-wrapper\" }, h(\"textarea\", Object.assign({ placeholder: i.placeholder, value: i.value, id: i.id, tabIndex: i.tabindex }, i.attributes, { disabled: (_b = (_a = i.attributes) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.disabled) !== null && _b !== void 0 ? _b : i.disabled, class: inputClass(i), onInput: e => {\n      var _a;\n      i.value = e.target.value;\n      if ((_a = i.attributes) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.onInput) {\n       i.attributes.onInput(e);\n      }\n     } }))));\n   }\n   else {\n    return (h(\"div\", { class: \"alert-input-wrapper\" }, h(\"input\", Object.assign({ placeholder: i.placeholder, type: i.type, min: i.min, max: i.max, value: i.value, id: i.id, tabIndex: i.tabindex }, i.attributes, { disabled: (_d = (_c = i.attributes) === null || _c === void 0 ? void 0 : _c.disabled) !== null && _d !== void 0 ? _d : i.disabled, class: inputClass(i), onInput: e => {\n      var _a;\n      i.value = e.target.value;\n      if ((_a = i.attributes) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.onInput) {\n       i.attributes.onInput(e);\n      }\n     } }))));\n   }\n  })));\n }\n renderAlertButtons() {\n  const buttons = this.processedButtons;\n  const mode = getIonMode(this);\n  const alertButtonGroupClass = {\n   'alert-button-group': true,\n   'alert-button-group-vertical': buttons.length > 2\n  };\n  return (h(\"div\", { class: alertButtonGroupClass }, buttons.map(button => h(\"button\", { type: \"button\", class: buttonClass(button), tabIndex: 0, onClick: () => this.buttonClick(button) }, h(\"span\", { class: \"alert-button-inner\" }, button.text), mode === 'md' && h(\"ion-ripple-effect\", null)))));\n }\n render() {\n  const { overlayIndex, header, subHeader } = this;\n  const mode = getIonMode(this);\n  const hdrId = `alert-${overlayIndex}-hdr`;\n  const subHdrId = `alert-${overlayIndex}-sub-hdr`;\n  const msgId = `alert-${overlayIndex}-msg`;\n  return (h(Host, { role: \"dialog\", \"aria-modal\": \"true\", tabindex: \"-1\", style: {\n    zIndex: `${20000 + overlayIndex}`,\n   }, class: Object.assign(Object.assign({}, getClassMap(this.cssClass)), { [mode]: true, 'alert-translucent': this.translucent }), onIonAlertWillDismiss: this.dispatchCancelHandler, onIonBackdropTap: this.onBackdropTap }, h(\"ion-backdrop\", { tappable: this.backdropDismiss }), h(\"div\", { tabindex: \"0\" }), h(\"div\", { class: \"alert-wrapper ion-overlay-wrapper\", ref: el => this.wrapperEl = el }, h(\"div\", { class: \"alert-head\" }, header && h(\"h2\", { id: hdrId, class: \"alert-title\" }, header), subHeader && h(\"h2\", { id: subHdrId, class: \"alert-sub-title\" }, subHeader)), h(\"div\", { id: msgId, class: \"alert-message\", innerHTML: sanitizeDOMString(this.message) }), this.renderAlertInputs(), this.renderAlertButtons()), h(\"div\", { tabindex: \"0\" })));\n }\n get el() { return getElement(this); }\n static get watchers() { return {\n  \"buttons\": [\"buttonsChanged\"],\n  \"inputs\": [\"inputsChanged\"]\n }; }\n};\nconst inputClass = (input) => {\n var _a, _b, _c;\n return Object.assign(Object.assign({ 'alert-input': true, 'alert-input-disabled': ((_b = (_a = input.attributes) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.disabled) !== null && _b !== void 0 ? _b : input.disabled) || false }, getClassMap(input.cssClass)), getClassMap(input.attributes ? (_c = input.attributes.class) === null || _c === void 0 ? void 0 : _c.toString() : ''));\n};\nconst buttonClass = (button) => {\n return Object.assign({ 'alert-button': true, 'ion-focusable': true, 'ion-activatable': true, [`alert-button-role-${button.role}`]: button.role !== undefined }, getClassMap(button.cssClass));\n};\nAlert.style = {\n ios: alertIosCss,\n md: alertMdCss\n};\n\nexport { Alert as ion_alert };\n"]}