1-es2015.js.map 52.2 KB
Newer Older
bationo's avatar
bationo committed
1
{"version":3,"sources":["./node_modules/@ionic/core/dist/esm/ion-alert.entry.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAA+H;AAClE;AACgB;AAC2E;AAC3F;AACN;AACQ;AACjC;AACD;AACa;AACE;AACb;;AAE/B;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,gEAAe;AACvC,4BAA4B,gEAAe;AAC3C,2BAA2B,gEAAe;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK,sDAAsD;AAC3D,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,gEAAe;AACvC,4BAA4B,gEAAe;AAC3C,2BAA2B,gEAAe;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK,kDAAkD;AACvD,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,gEAAe;AACvC,4BAA4B,gEAAe;AAC3C,2BAA2B,gEAAe;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK,sDAAsD;AAC3D,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,gEAAe;AACvC,4BAA4B,gEAAe;AAC3C,2BAA2B,gEAAe;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,yCAAyC,kBAAkB,aAAa,kBAAkB,cAAc,iBAAiB,kCAAkC,mCAAmC,OAAO,QAAQ,MAAM,SAAS,oBAAoB,aAAa,kBAAkB,sBAAsB,mBAAmB,qBAAqB,uBAAuB,aAAa,4CAA4C,eAAe,sBAAsB,kBAAkB,yBAAyB,sBAAsB,qBAAqB,iBAAiB,aAAa,mCAAmC,aAAa,8BAA8B,iBAAiB,qBAAqB,uBAAuB,gCAAgC,oBAAoB,aAAa,0BAA0B,sBAAsB,mBAAmB,2BAA2B,2BAA2B,qBAAqB,6BAA6B,6BAA6B,6BAA6B,gBAAgB,UAAU,WAAW,8BAA8B,cAAc,eAAe,aAAa,gBAAgB,eAAe,gBAAgB,cAAc,iBAAiB,kCAAkC,cAAc,eAAe,eAAe,gBAAgB,eAAe,gBAAgB,cAAc,iBAAiB,mBAAmB,gCAAgC,8BAA8B,sBAAsB,iCAAiC,gBAAgB,8BAA8B,oKAAoK,aAAa,8BAA8B,eAAe,gBAAgB,iBAAiB,oBAAoB,WAAW,SAAS,mBAAmB,aAAa,8BAA8B,sBAAsB,qCAAqC,oBAAoB,aAAa,uBAAuB,mBAAmB,WAAW,8CAA8C,0BAA0B,sBAAsB,qBAAqB,iBAAiB,+BAA+B,cAAc,eAAe,aAAa,gBAAgB,cAAc,SAAS,eAAe,iBAAiB,UAAU,wFAAwF,8CAA8C,qCAAqC,oBAAoB,aAAa,yBAAyB,qBAAqB,oBAAoB,cAAc,sBAAsB,mBAAmB,qBAAqB,uBAAuB,WAAW,YAAY,gNAAgN,eAAe,YAAY,oBAAoB,iCAAiC,cAAc,eAAe,aAAa,gBAAgB,eAAe,gBAAgB,cAAc,iBAAiB,oBAAoB,aAAa,WAAW,SAAS,uBAAuB,kBAAkB,oBAAoB,iBAAiB,wBAAwB,qBAAqB,gBAAgB,eAAe,4HAA4H,aAAa,gHAAgH,8BAA8B,sBAAsB,sCAAsC,gBAAgB,YAAY,oBAAoB,qFAAqF,kBAAkB,oDAAoD,eAAe,gCAAgC,mBAAmB,wBAAwB,gBAAgB,gBAAgB,oEAAoE,oBAAoB,6EAA6E,sEAAsE,qEAAqE,kDAAkD,2CAA2C,6BAA6B,kBAAkB,mBAAmB,iBAAiB,mBAAmB,kBAAkB,+FAA+F,6BAA6B,mBAAmB,oBAAoB,2BAA2B,0BAA0B,yBAAyB,yBAAyB,8BAA8B,eAAe,kCAAkC,eAAe,gBAAgB,kCAAkC,yCAAyC,eAAe,oEAAoE,kBAAkB,mBAAmB,cAAc,oBAAoB,kCAAkC,eAAe,kBAAkB,+FAA+F,oEAAoE,mBAAmB,oBAAoB,2BAA2B,0BAA0B,yBAAyB,yBAAyB,gCAAgC,iBAAiB,sCAAsC,eAAe,gBAAgB,cAAc,oBAAoB,8BAA8B,kBAAkB,gBAAgB,iBAAiB,kBAAkB,gBAAgB,mBAAmB,uDAAuD,mDAAmD,wBAAwB,qBAAqB,gBAAgB,+FAA+F,8BAA8B,mBAAmB,oBAAoB,0BAA0B,yBAAyB,wBAAwB,wBAAwB,yDAAyD,uEAAuE,oBAAoB,oBAAoB,gDAAgD,uEAAuE,oBAAoB,oBAAoB,oDAAoD,uEAAuE,oBAAoB,oBAAoB,qDAAqD,uEAAuE,oBAAoB,oBAAoB,2CAA2C,uEAAuE,oBAAoB,oBAAoB,yCAAyC,aAAa,2EAA2E,yBAAyB,4BAA4B,iBAAiB,sEAAsE,gBAAgB,iCAAiC,iCAAiC,YAAY,oCAAoC,kBAAkB,mBAAmB,iBAAiB,oBAAoB,WAAW,OAAO,iBAAiB,QAAQ,kCAAkC,uBAAuB,mBAAmB,gBAAgB,+FAA+F,oCAAoC,mBAAmB,oBAAoB,2BAA2B,0BAA0B,yBAAyB,yBAAyB,yEAAyE,wCAAwC,mCAAmC,kBAAkB,iBAAiB,QAAQ,eAAe,yEAAyE,SAAS,SAAS,kBAAkB,UAAU,YAAY,gCAAgC,wBAAwB,iBAAiB,mBAAmB,oBAAoB,mBAAmB,+CAA+C,iTAAiT,WAAW,YAAY,UAAU,uCAAuC,kBAAkB,mBAAmB,iBAAiB,oBAAoB,WAAW,OAAO,kCAAkC,uBAAuB,mBAAmB,gBAAgB,+FAA+F,uCAAuC,mBAAmB,oBAAoB,2BAA2B,0BAA0B,yBAAyB,yBAAyB,sCAAsC,kBAAkB,iBAAiB,iBAAiB,gBAAgB,mBAAmB,kBAAkB,WAAW,YAAY,iBAAiB,mBAAmB,uGAAuG,+EAA+E,eAAe,+FAA+F,sCAAsC,kBAAkB,mBAAmB,0BAA0B,yBAAyB,uBAAuB,uBAAuB,2EAA2E,+CAA+C,mDAAmD,4EAA4E,SAAS,QAAQ,kBAAkB,UAAU,YAAY,gCAAgC,wBAAwB,iBAAiB,mBAAmB,oBAAoB,mBAAmB,+CAA+C,0TAA0T,WAAW,YAAY,UAAU,qCAAqC,qBAAqB,mBAAmB,eAAe,+FAA+F,qCAAqC,mBAAmB,2BAA2B,2BAA2B,+BAA+B,cAAc,eAAe,aAAa,gBAAgB,gBAAgB,kBAAkB,cAAc,cAAc,YAAY,sEAAsE,wEAAwE,6BAA6B,wCAAwC,eAAe,gBAAgB,uNAAuN,eAAe,0CAA0C,eAAe,iBAAiB,oNAAoN,wEAAwE,6CAA6C,+DAA+D,0KAA0K,uCAAuC;;AAEljY,uCAAuC,kBAAkB,aAAa,kBAAkB,cAAc,iBAAiB,kCAAkC,mCAAmC,OAAO,QAAQ,MAAM,SAAS,oBAAoB,aAAa,kBAAkB,sBAAsB,mBAAmB,qBAAqB,uBAAuB,aAAa,4CAA4C,eAAe,sBAAsB,kBAAkB,yBAAyB,sBAAsB,qBAAqB,iBAAiB,aAAa,kCAAkC,aAAa,6BAA6B,iBAAiB,qBAAqB,uBAAuB,+BAA+B,oBAAoB,aAAa,0BAA0B,sBAAsB,mBAAmB,2BAA2B,2BAA2B,qBAAqB,6BAA6B,6BAA6B,6BAA6B,gBAAgB,UAAU,WAAW,6BAA6B,cAAc,eAAe,aAAa,gBAAgB,eAAe,gBAAgB,cAAc,iBAAiB,iCAAiC,cAAc,eAAe,eAAe,gBAAgB,eAAe,gBAAgB,cAAc,iBAAiB,mBAAmB,+BAA+B,8BAA8B,sBAAsB,iCAAiC,gBAAgB,8BAA8B,iKAAiK,aAAa,6BAA6B,eAAe,gBAAgB,iBAAiB,oBAAoB,WAAW,SAAS,mBAAmB,aAAa,8BAA8B,sBAAsB,oCAAoC,oBAAoB,aAAa,uBAAuB,mBAAmB,WAAW,6CAA6C,0BAA0B,sBAAsB,qBAAqB,iBAAiB,8BAA8B,cAAc,eAAe,aAAa,gBAAgB,cAAc,SAAS,eAAe,iBAAiB,UAAU,sFAAsF,8CAA8C,oCAAoC,oBAAoB,aAAa,yBAAyB,qBAAqB,oBAAoB,cAAc,sBAAsB,mBAAmB,qBAAqB,uBAAuB,WAAW,YAAY,2MAA2M,eAAe,YAAY,oBAAoB,gCAAgC,cAAc,eAAe,aAAa,gBAAgB,eAAe,gBAAgB,cAAc,iBAAiB,oBAAoB,aAAa,WAAW,SAAS,uBAAuB,kBAAkB,oBAAoB,iBAAiB,wBAAwB,qBAAqB,gBAAgB,eAAe,wHAAwH,aAAa,6GAA6G,8BAA8B,sBAAsB,qCAAqC,gBAAgB,YAAY,mBAAmB,oFAAoF,kBAAkB,qDAAqD,eAAe,+BAA+B,kBAAkB,gIAAgI,wHAAwH,4BAA4B,kBAAkB,mBAAmB,iBAAiB,oBAAoB,iBAAiB,+FAA+F,4BAA4B,mBAAmB,oBAAoB,2BAA2B,0BAA0B,yBAAyB,yBAAyB,6BAA6B,kCAAkC,eAAe,gBAAgB,iCAAiC,kCAAkC,eAAe,kEAAkE,kBAAkB,mBAAmB,iBAAiB,oBAAoB,yCAAyC,+FAA+F,kEAAkE,mBAAmB,oBAAoB,2BAA2B,0BAA0B,yBAAyB,yBAAyB,+BAA+B,iBAAiB,eAAe,qCAAqC,eAAe,gBAAgB,cAAc,iBAAiB,2DAA2D,cAAc,6BAA6B,cAAc,eAAe,eAAe,kBAAkB,2DAA2D,kCAAkC,wDAAwD,uEAAuE,oBAAoB,oBAAoB,+CAA+C,uEAAuE,oBAAoB,oBAAoB,mDAAmD,uEAAuE,oBAAoB,oBAAoB,oDAAoD,uEAAuE,oBAAoB,oBAAoB,0CAA0C,uEAAuE,oBAAoB,oBAAoB,wCAAwC,aAAa,mCAAmC,kBAAkB,0DAA0D,yEAAyE,kBAAkB,iBAAiB,wDAAwD,2DAA2D,cAAc,gCAAgC,kBAAkB,YAAY,gBAAgB,mCAAmC,kBAAkB,mBAAmB,iBAAiB,oBAAoB,WAAW,OAAO,yCAAyC,eAAe,uBAAuB,mBAAmB,gBAAgB,+FAA+F,mCAAmC,mBAAmB,oBAAoB,2BAA2B,0BAA0B,yBAAyB,yBAAyB,kCAAkC,UAAU,MAAM,kBAAkB,cAAc,kBAAkB,WAAW,YAAY,iBAAiB,mBAAmB,gDAAgD,yLAAyL,WAAW,YAAY,WAAW,mCAAmC,SAAS,QAAQ,kBAAkB,kBAAkB,WAAW,YAAY,mCAAmC,2BAA2B,wEAAwE,gEAAgE,wDAAwD,8GAA8G,mDAAmD,4LAA4L,WAAW,YAAY,UAAU,uEAAuE,yCAAyC,sEAAsE,+CAA+C,uEAAuE,mCAAmC,2BAA2B,sCAAsC,kBAAkB,mBAAmB,iBAAiB,oBAAoB,WAAW,OAAO,yCAAyC,eAAe,uBAAuB,mBAAmB,gBAAgB,+FAA+F,sCAAsC,mBAAmB,oBAAoB,2BAA2B,0BAA0B,yBAAyB,yBAAyB,qCAAqC,UAAU,MAAM,kBAAkB,kBAAkB,WAAW,YAAY,iBAAiB,mBAAmB,gDAAgD,eAAe,kMAAkM,WAAW,YAAY,WAAW,yEAAyE,+CAA+C,mDAAmD,0EAA0E,SAAS,MAAM,kBAAkB,UAAU,YAAY,gCAAgC,wBAAwB,iBAAiB,mBAAmB,oBAAoB,mBAAmB,qDAAqD,iTAAiT,WAAW,YAAY,UAAU,oCAAoC,iBAAiB,kBAAkB,gBAAgB,mBAAmB,8BAA8B,sBAAsB,2BAA2B,uBAAuB,kBAAkB,yBAAyB,+FAA+F,oCAAoC,mBAAmB,oBAAoB,0BAA0B,yBAAyB,wBAAwB,wBAAwB,8BAA8B,kBAAkB,cAAc,iBAAiB,aAAa,gBAAgB,kBAAkB,mBAAmB,iBAAiB,oBAAoB,kBAAkB,6BAA6B,wCAAwC,gBAAgB,eAAe,yBAAyB,gBAAgB,+FAA+F,8BAA8B,kBAAkB,mBAAmB,uBAAuB,sBAAsB,uBAAuB,uBAAuB,+FAA+F,8BAA8B,mBAAmB,oBAAoB,2BAA2B,0BAA0B,yBAAyB,yBAAyB,oCAAoC,kBAAkB,yBAAyB;;AAE74X;AACA;AACA,IAAI,4DAAgB;AACpB,sBAAsB,4DAAW;AACjC,uBAAuB,4DAAW;AAClC,uBAAuB,4DAAW;AAClC,sBAAsB,4DAAW;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,uDAAQ;AACtC;AACA;AACA;AACA,UAAU,+DAAQ;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW;AACX;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oDAAoD,4CAA4C;AAChG;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB,MAAM;AAC/B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,kBAAkB,GAAG,MAAM;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC;AACpC;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA,IAAI,+DAAc;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,mEAAU;AAClC;AACA;AACA,mBAAmB,oEAAyB;AAC5C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,+DAAO;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,+DAAO;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,+DAAW;AACtB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,+DAAW;AACtB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,IAAI,+DAAQ;AACZ,IAAI,4DAAW;AACf;AACA;AACA;AACA,IAAI,+DAAQ;AACZ,IAAI,4DAAW;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA,QAAQ,+DAAQ;AAChB,2BAA2B,SAAS;AACpC;AACA;AACA;AACA,yCAAyC,SAAS;AAClD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB,+DAAQ;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB,mEAAU;AAC3B;AACA;AACA;AACA,YAAY,4DAAC,SAAS,gCAAgC,mBAAmB,4DAAC,YAAY,oEAAoE,UAAU,gHAAgH,EAAE,4DAAW,gBAAgB,8JAA8J,GAAG,EAAE,4DAAC,SAAS,8BAA8B,EAAE,4DAAC,SAAS,+BAA+B,EAAE,4DAAC,SAAS,gCAAgC,IAAI,4DAAC,SAAS,gCAAgC,8BAA8B,4DAAC;AAChqB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,YAAY,4DAAC,SAAS,yFAAyF,mBAAmB,4DAAC,YAAY,oEAAoE,UAAU,8FAA8F,EAAE,4DAAW,gBAAgB,qJAAqJ,kBAAkB,EAAE,4DAAC,SAAS,8BAA8B,EAAE,4DAAC,SAAS,4BAA4B,EAAE,4DAAC,SAAS,6BAA6B,IAAI,4DAAC,SAAS,6BAA6B;AACrqB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,YAAY,4DAAC,SAAS,6BAA6B;AACnD;AACA;AACA,gBAAgB,4DAAC,SAAS,+BAA+B,EAAE,4DAAC,4BAA4B,6EAA6E,iBAAiB;AACtL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,EAAE;AACb;AACA;AACA,gBAAgB,4DAAC,SAAS,+BAA+B,EAAE,4DAAC,yBAAyB,mHAAmH,iBAAiB;AACzN;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,EAAE;AACb;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,iBAAiB,mEAAU;AAC3B;AACA;AACA;AACA;AACA,YAAY,4DAAC,SAAS,+BAA+B,wBAAwB,4DAAC,YAAY,mGAAmG,EAAE,4DAAC,UAAU,8BAA8B,iCAAiC,4DAAC;AAC1Q;AACA;AACA,WAAW,kCAAkC;AAC7C,iBAAiB,mEAAU;AAC3B,2BAA2B,aAAa;AACxC,8BAA8B,aAAa;AAC3C,2BAA2B,aAAa;AACxC,YAAY,4DAAC,CAAC,oDAAI,GAAG;AACrB,mBAAmB,qBAAqB;AACxC,OAAO,uCAAuC,EAAE,4DAAW,mBAAmB,sDAAsD,4FAA4F,EAAE,4DAAC,kBAAkB,iCAAiC,GAAG,4DAAC,SAAS,gBAAgB,GAAG,4DAAC,SAAS,6EAA6E,EAAE,4DAAC,SAAS,sBAAsB,YAAY,4DAAC,QAAQ,kCAAkC,wBAAwB,4DAAC,QAAQ,yCAAyC,eAAe,4DAAC,SAAS,+CAA+C,4DAAiB,gBAAgB,yDAAyD,4DAAC,SAAS,gBAAgB;AAC5uB;AACA,YAAY,QAAQ,4DAAU,OAAO;AACrC,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA,IAAI;AACJ;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,0LAA0L,EAAE,4DAAW,mBAAmB,4DAAW;AAC3Q;AACA;AACA,wBAAwB,6FAA6F,YAAY,+BAA+B,EAAE,4DAAW;AAC7K;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAE8B","file":"1-es2015.js","sourcesContent":["import { r as registerInstance, e as createEvent, j as forceUpdate, h, H as Host, i as getElement } from './index-7a8b7a1c.js';\nimport { b as getIonMode } from './ionic-global-63a97a32.js';\nimport { c as createButtonActiveGesture } from './button-active-4927a4c1.js';\nimport { B as BACKDROP, i as isCancel, e as prepareOverlay, d as present, f as dismiss, g as eventMethod, s as safeCall } from './overlays-28c23c35.js';\nimport { s as sanitizeDOMString } from './index-9e3fe806.js';\nimport { g as getClassMap } from './theme-ff3fc52f.js';\nimport { c as createAnimation } from './animation-096c6391.js';\nimport './haptic-27b3f981.js';\nimport './index-f49d994d.js';\nimport './gesture-controller-31cb6bb9.js';\nimport './hardware-back-button-4a6b37fb.js';\nimport './helpers-dd7e4b7b.js';\n\n/**\n * iOS Alert Enter Animation\n */\nconst iosEnterAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 0.01, 'var(--backdrop-opacity)')\n  .beforeStyles({\n  'pointer-events': 'none'\n })\n  .afterClearStyles(['pointer-events']);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.alert-wrapper'))\n  .keyframes([\n  { offset: 0, opacity: '0.01', transform: 'scale(1.1)' },\n  { offset: 1, opacity: '1', transform: 'scale(1)' }\n ]);\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('ease-in-out')\n  .duration(200)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\n/**\n * iOS Alert Leave Animation\n */\nconst iosLeaveAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 'var(--backdrop-opacity)', 0);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.alert-wrapper'))\n  .keyframes([\n  { offset: 0, opacity: 0.99, transform: 'scale(1)' },\n  { offset: 1, opacity: 0, transform: 'scale(0.9)' }\n ]);\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('ease-in-out')\n  .duration(200)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\n/**\n * Md Alert Enter Animation\n */\nconst mdEnterAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 0.01, 'var(--backdrop-opacity)')\n  .beforeStyles({\n  'pointer-events': 'none'\n })\n  .afterClearStyles(['pointer-events']);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.alert-wrapper'))\n  .keyframes([\n  { offset: 0, opacity: '0.01', transform: 'scale(0.9)' },\n  { offset: 1, opacity: '1', transform: 'scale(1)' }\n ]);\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('ease-in-out')\n  .duration(150)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\n/**\n * Md Alert Leave Animation\n */\nconst mdLeaveAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 'var(--backdrop-opacity)', 0);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.alert-wrapper'))\n  .fromTo('opacity', 0.99, 0);\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('ease-in-out')\n  .duration(150)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\nconst alertIosCss = \".sc-ion-alert-ios-h{--min-width:250px;--width:auto;--min-height:auto;--height:auto;--max-height:90%;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-font-smoothing:antialiased;left:0;right:0;top:0;bottom:0;display:-ms-flexbox;display:flex;position:absolute;-ms-flex-align:center;align-items:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;outline:none;font-family:var(--ion-font-family, inherit);contain:strict;-ms-touch-action:none;touch-action:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;z-index:1001}.overlay-hidden.sc-ion-alert-ios-h{display:none}.alert-top.sc-ion-alert-ios-h{padding-top:50px;-ms-flex-align:start;align-items:flex-start}.alert-wrapper.sc-ion-alert-ios{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;width:var(--width);min-width:var(--min-width);max-width:var(--max-width);height:var(--height);min-height:var(--min-height);max-height:var(--max-height);background:var(--background);contain:content;opacity:0;z-index:10}.alert-title.sc-ion-alert-ios{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0}.alert-sub-title.sc-ion-alert-ios{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:5px;margin-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0;font-weight:normal}.alert-message.sc-ion-alert-ios{-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-webkit-overflow-scrolling:touch;overflow-y:auto;overscroll-behavior-y:contain}.alert-checkbox-group.sc-ion-alert-ios::-webkit-scrollbar,.alert-radio-group.sc-ion-alert-ios::-webkit-scrollbar,.alert-message.sc-ion-alert-ios::-webkit-scrollbar{display:none}.alert-input.sc-ion-alert-ios{padding-left:0;padding-right:0;padding-top:10px;padding-bottom:10px;width:100%;border:0;background:inherit;font:inherit;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.alert-button-group.sc-ion-alert-ios{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;width:100%}.alert-button-group-vertical.sc-ion-alert-ios{-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap}.alert-button.sc-ion-alert-ios{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;display:block;border:0;font-size:14px;line-height:20px;z-index:0}.alert-button.ion-focused.sc-ion-alert-ios,.alert-tappable.ion-focused.sc-ion-alert-ios{background:var(--ion-color-step-100, #e6e6e6)}.alert-button-inner.sc-ion-alert-ios{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-flow:row nowrap;flex-flow:row nowrap;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;-ms-flex-align:center;align-items:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;width:100%;height:100%}.alert-input-disabled.sc-ion-alert-ios,.alert-checkbox-button-disabled.sc-ion-alert-ios .alert-button-inner.sc-ion-alert-ios,.alert-radio-button-disabled.sc-ion-alert-ios .alert-button-inner.sc-ion-alert-ios{cursor:default;opacity:0.5;pointer-events:none}.alert-tappable.sc-ion-alert-ios{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0;display:-ms-flexbox;display:flex;width:100%;border:0;background:transparent;font-size:inherit;line-height:initial;text-align:start;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none;contain:strict}.alert-button.sc-ion-alert-ios,.alert-checkbox.sc-ion-alert-ios,.alert-input.sc-ion-alert-ios,.alert-radio.sc-ion-alert-ios{outline:none}.alert-radio-icon.sc-ion-alert-ios,.alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-ios,.alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-ios{-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}textarea.alert-input.sc-ion-alert-ios{min-height:37px;resize:none}.sc-ion-alert-ios-h{--background:var(--ion-overlay-background-color, var(--ion-color-step-100, #f9f9f9));--max-width:270px;--backdrop-opacity:var(--ion-backdrop-opacity, 0.3);font-size:14px}.alert-wrapper.sc-ion-alert-ios{border-radius:13px;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none;overflow:hidden}.alert-button.sc-ion-alert-ios .alert-button-inner.sc-ion-alert-ios{pointer-events:none}@supports ((-webkit-backdrop-filter: blur(0)) or (backdrop-filter: blur(0))){.alert-translucent.sc-ion-alert-ios-h .alert-wrapper.sc-ion-alert-ios{background:rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.9);-webkit-backdrop-filter:saturate(180%) blur(20px);backdrop-filter:saturate(180%) blur(20px)}}.alert-head.sc-ion-alert-ios{padding-left:16px;padding-right:16px;padding-top:12px;padding-bottom:7px;text-align:center}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-head.sc-ion-alert-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:16px;padding-inline-start:16px;-webkit-padding-end:16px;padding-inline-end:16px}}.alert-title.sc-ion-alert-ios{margin-top:8px;color:var(--ion-text-color, #000);font-size:17px;font-weight:600}.alert-sub-title.sc-ion-alert-ios{color:var(--ion-color-step-600, #666666);font-size:14px}.alert-message.sc-ion-alert-ios,.alert-input-group.sc-ion-alert-ios{padding-left:16px;padding-right:16px;padding-top:0;padding-bottom:21px;color:var(--ion-text-color, #000);font-size:13px;text-align:center}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-message.sc-ion-alert-ios,.alert-input-group.sc-ion-alert-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:16px;padding-inline-start:16px;-webkit-padding-end:16px;padding-inline-end:16px}}.alert-message.sc-ion-alert-ios{max-height:240px}.alert-message.sc-ion-alert-ios:empty{padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:12px}.alert-input.sc-ion-alert-ios{border-radius:4px;margin-top:10px;padding-left:6px;padding-right:6px;padding-top:6px;padding-bottom:6px;border:0.55px solid var(--ion-color-step-250, #bfbfbf);background-color:var(--ion-background-color, #fff);-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-input.sc-ion-alert-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:6px;padding-inline-start:6px;-webkit-padding-end:6px;padding-inline-end:6px}}.alert-input.sc-ion-alert-ios::-webkit-input-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-ios::-moz-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-ios:-ms-input-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-ios::-ms-input-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-ios::placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-ios::-ms-clear{display:none}.alert-radio-group.sc-ion-alert-ios,.alert-checkbox-group.sc-ion-alert-ios{-ms-scroll-chaining:none;overscroll-behavior:contain;max-height:240px;border-top:0.55px solid rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.2);overflow-y:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch}.alert-tappable.sc-ion-alert-ios{height:44px}.alert-radio-label.sc-ion-alert-ios{padding-left:13px;padding-right:13px;padding-top:13px;padding-bottom:13px;-ms-flex:1;flex:1;-ms-flex-order:0;order:0;color:var(--ion-text-color, #000);text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-radio-label.sc-ion-alert-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:13px;padding-inline-start:13px;-webkit-padding-end:13px;padding-inline-end:13px}}[aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-radio-label.sc-ion-alert-ios{color:var(--ion-color-primary, #3880ff)}.alert-radio-icon.sc-ion-alert-ios{position:relative;-ms-flex-order:1;order:1;min-width:30px}[aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-radio-inner.sc-ion-alert-ios{left:7px;top:-7px;position:absolute;width:6px;height:12px;-webkit-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg);border-width:2px;border-top-width:0;border-left-width:0;border-style:solid;border-color:var(--ion-color-primary, #3880ff)}[dir=rtl].sc-ion-alert-ios [aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-radio-inner.sc-ion-alert-ios,[dir=rtl].sc-ion-alert-ios-h [aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-radio-inner.sc-ion-alert-ios,[dir=rtl] .sc-ion-alert-ios-h [aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-radio-inner.sc-ion-alert-ios{left:unset;right:unset;right:7px}.alert-checkbox-label.sc-ion-alert-ios{padding-left:13px;padding-right:13px;padding-top:13px;padding-bottom:13px;-ms-flex:1;flex:1;color:var(--ion-text-color, #000);text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-checkbox-label.sc-ion-alert-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:13px;padding-inline-start:13px;-webkit-padding-end:13px;padding-inline-end:13px}}.alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-ios{border-radius:50%;margin-left:16px;margin-right:6px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;position:relative;width:24px;height:24px;border-width:1px;border-style:solid;border-color:var(--ion-item-border-color, var(--ion-border-color, var(--ion-color-step-250, #c8c7cc)));background-color:var(--ion-item-background, var(--ion-background-color, #fff));contain:strict}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-ios{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:16px;margin-inline-start:16px;-webkit-margin-end:6px;margin-inline-end:6px}}[aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-ios{border-color:var(--ion-color-primary, #3880ff);background-color:var(--ion-color-primary, #3880ff)}[aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-ios{left:9px;top:4px;position:absolute;width:5px;height:12px;-webkit-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg);border-width:1px;border-top-width:0;border-left-width:0;border-style:solid;border-color:var(--ion-background-color, #fff)}[dir=rtl].sc-ion-alert-ios [aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-ios,[dir=rtl].sc-ion-alert-ios-h [aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-ios,[dir=rtl] .sc-ion-alert-ios-h [aria-checked=true].sc-ion-alert-ios .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-ios{left:unset;right:unset;right:9px}.alert-button-group.sc-ion-alert-ios{margin-right:-0.55px;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-button-group.sc-ion-alert-ios{margin-right:unset;-webkit-margin-end:-0.55px;margin-inline-end:-0.55px}}.alert-button.sc-ion-alert-ios{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;border-radius:0;-ms-flex:1 1 auto;flex:1 1 auto;min-width:50%;height:44px;border-top:0.55px solid rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.2);border-right:0.55px solid rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.2);background-color:transparent;color:var(--ion-color-primary, #3880ff);font-size:17px;overflow:hidden}[dir=rtl].sc-ion-alert-ios .alert-button.sc-ion-alert-ios:first-child,[dir=rtl].sc-ion-alert-ios-h .alert-button.sc-ion-alert-ios:first-child,[dir=rtl] .sc-ion-alert-ios-h .alert-button.sc-ion-alert-ios:first-child{border-right:0}.alert-button.sc-ion-alert-ios:last-child{border-right:0;font-weight:bold}[dir=rtl].sc-ion-alert-ios .alert-button.sc-ion-alert-ios:last-child,[dir=rtl].sc-ion-alert-ios-h .alert-button.sc-ion-alert-ios:last-child,[dir=rtl] .sc-ion-alert-ios-h .alert-button.sc-ion-alert-ios:last-child{border-right:0.55px solid rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.2)}.alert-button.ion-activated.sc-ion-alert-ios{background-color:rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.1)}.alert-button-role-destructive.sc-ion-alert-ios,.alert-button-role-destructive.ion-activated.sc-ion-alert-ios,.alert-button-role-destructive.ion-focused.sc-ion-alert-ios{color:var(--ion-color-danger, #eb445a)}\";\n\nconst alertMdCss = \".sc-ion-alert-md-h{--min-width:250px;--width:auto;--min-height:auto;--height:auto;--max-height:90%;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-font-smoothing:antialiased;left:0;right:0;top:0;bottom:0;display:-ms-flexbox;display:flex;position:absolute;-ms-flex-align:center;align-items:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;outline:none;font-family:var(--ion-font-family, inherit);contain:strict;-ms-touch-action:none;touch-action:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;z-index:1001}.overlay-hidden.sc-ion-alert-md-h{display:none}.alert-top.sc-ion-alert-md-h{padding-top:50px;-ms-flex-align:start;align-items:flex-start}.alert-wrapper.sc-ion-alert-md{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;width:var(--width);min-width:var(--min-width);max-width:var(--max-width);height:var(--height);min-height:var(--min-height);max-height:var(--max-height);background:var(--background);contain:content;opacity:0;z-index:10}.alert-title.sc-ion-alert-md{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0}.alert-sub-title.sc-ion-alert-md{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:5px;margin-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0;font-weight:normal}.alert-message.sc-ion-alert-md{-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-webkit-overflow-scrolling:touch;overflow-y:auto;overscroll-behavior-y:contain}.alert-checkbox-group.sc-ion-alert-md::-webkit-scrollbar,.alert-radio-group.sc-ion-alert-md::-webkit-scrollbar,.alert-message.sc-ion-alert-md::-webkit-scrollbar{display:none}.alert-input.sc-ion-alert-md{padding-left:0;padding-right:0;padding-top:10px;padding-bottom:10px;width:100%;border:0;background:inherit;font:inherit;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.alert-button-group.sc-ion-alert-md{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;width:100%}.alert-button-group-vertical.sc-ion-alert-md{-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap}.alert-button.sc-ion-alert-md{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;display:block;border:0;font-size:14px;line-height:20px;z-index:0}.alert-button.ion-focused.sc-ion-alert-md,.alert-tappable.ion-focused.sc-ion-alert-md{background:var(--ion-color-step-100, #e6e6e6)}.alert-button-inner.sc-ion-alert-md{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-flow:row nowrap;flex-flow:row nowrap;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;-ms-flex-align:center;align-items:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;width:100%;height:100%}.alert-input-disabled.sc-ion-alert-md,.alert-checkbox-button-disabled.sc-ion-alert-md .alert-button-inner.sc-ion-alert-md,.alert-radio-button-disabled.sc-ion-alert-md .alert-button-inner.sc-ion-alert-md{cursor:default;opacity:0.5;pointer-events:none}.alert-tappable.sc-ion-alert-md{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0;display:-ms-flexbox;display:flex;width:100%;border:0;background:transparent;font-size:inherit;line-height:initial;text-align:start;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none;contain:strict}.alert-button.sc-ion-alert-md,.alert-checkbox.sc-ion-alert-md,.alert-input.sc-ion-alert-md,.alert-radio.sc-ion-alert-md{outline:none}.alert-radio-icon.sc-ion-alert-md,.alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-md,.alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-md{-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}textarea.alert-input.sc-ion-alert-md{min-height:37px;resize:none}.sc-ion-alert-md-h{--background:var(--ion-overlay-background-color, var(--ion-background-color, #fff));--max-width:280px;--backdrop-opacity:var(--ion-backdrop-opacity, 0.32);font-size:14px}.alert-wrapper.sc-ion-alert-md{border-radius:4px;-webkit-box-shadow:0 11px 15px -7px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 24px 38px 3px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 9px 46px 8px rgba(0, 0, 0, 0.12);box-shadow:0 11px 15px -7px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 24px 38px 3px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 9px 46px 8px rgba(0, 0, 0, 0.12)}.alert-head.sc-ion-alert-md{padding-left:23px;padding-right:23px;padding-top:20px;padding-bottom:15px;text-align:start}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-head.sc-ion-alert-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:23px;padding-inline-start:23px;-webkit-padding-end:23px;padding-inline-end:23px}}.alert-title.sc-ion-alert-md{color:var(--ion-text-color, #000);font-size:20px;font-weight:500}.alert-sub-title.sc-ion-alert-md{color:var(--ion-text-color, #000);font-size:16px}.alert-message.sc-ion-alert-md,.alert-input-group.sc-ion-alert-md{padding-left:24px;padding-right:24px;padding-top:20px;padding-bottom:20px;color:var(--ion-color-step-550, #737373)}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-message.sc-ion-alert-md,.alert-input-group.sc-ion-alert-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:24px;padding-inline-start:24px;-webkit-padding-end:24px;padding-inline-end:24px}}.alert-message.sc-ion-alert-md{max-height:240px;font-size:16px}.alert-message.sc-ion-alert-md:empty{padding-left:0;padding-right:0;padding-top:0;padding-bottom:0}.alert-head.sc-ion-alert-md+.alert-message.sc-ion-alert-md{padding-top:0}.alert-input.sc-ion-alert-md{margin-left:0;margin-right:0;margin-top:5px;margin-bottom:5px;border-bottom:1px solid var(--ion-color-step-150, #d9d9d9);color:var(--ion-text-color, #000)}.alert-input.sc-ion-alert-md::-webkit-input-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-md::-moz-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-md:-ms-input-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-md::-ms-input-placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-md::placeholder{color:var(--ion-placeholder-color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-family:inherit;font-weight:inherit}.alert-input.sc-ion-alert-md::-ms-clear{display:none}.alert-input.sc-ion-alert-md:focus{margin-bottom:4px;border-bottom:2px solid var(--ion-color-primary, #3880ff)}.alert-radio-group.sc-ion-alert-md,.alert-checkbox-group.sc-ion-alert-md{position:relative;max-height:240px;border-top:1px solid var(--ion-color-step-150, #d9d9d9);border-bottom:1px solid var(--ion-color-step-150, #d9d9d9);overflow:auto}.alert-tappable.sc-ion-alert-md{position:relative;height:48px;overflow:hidden}.alert-radio-label.sc-ion-alert-md{padding-left:52px;padding-right:26px;padding-top:13px;padding-bottom:13px;-ms-flex:1;flex:1;color:var(--ion-color-step-850, #262626);font-size:16px;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-radio-label.sc-ion-alert-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:52px;padding-inline-start:52px;-webkit-padding-end:26px;padding-inline-end:26px}}.alert-radio-icon.sc-ion-alert-md{left:26px;top:0;border-radius:50%;display:block;position:relative;width:20px;height:20px;border-width:2px;border-style:solid;border-color:var(--ion-color-step-550, #737373)}[dir=rtl].sc-ion-alert-md .alert-radio-icon.sc-ion-alert-md,[dir=rtl].sc-ion-alert-md-h .alert-radio-icon.sc-ion-alert-md,[dir=rtl] .sc-ion-alert-md-h .alert-radio-icon.sc-ion-alert-md{left:unset;right:unset;right:26px}.alert-radio-inner.sc-ion-alert-md{left:3px;top:3px;border-radius:50%;position:absolute;width:10px;height:10px;-webkit-transform:scale3d(0, 0, 0);transform:scale3d(0, 0, 0);-webkit-transition:-webkit-transform 280ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);transition:-webkit-transform 280ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);transition:transform 280ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);transition:transform 280ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), -webkit-transform 280ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);background-color:var(--ion-color-primary, #3880ff)}[dir=rtl].sc-ion-alert-md .alert-radio-inner.sc-ion-alert-md,[dir=rtl].sc-ion-alert-md-h .alert-radio-inner.sc-ion-alert-md,[dir=rtl] .sc-ion-alert-md-h .alert-radio-inner.sc-ion-alert-md{left:unset;right:unset;right:3px}[aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-radio-label.sc-ion-alert-md{color:var(--ion-color-step-850, #262626)}[aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-radio-icon.sc-ion-alert-md{border-color:var(--ion-color-primary, #3880ff)}[aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-radio-inner.sc-ion-alert-md{-webkit-transform:scale3d(1, 1, 1);transform:scale3d(1, 1, 1)}.alert-checkbox-label.sc-ion-alert-md{padding-left:53px;padding-right:26px;padding-top:13px;padding-bottom:13px;-ms-flex:1;flex:1;color:var(--ion-color-step-850, #262626);font-size:16px;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-checkbox-label.sc-ion-alert-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:53px;padding-inline-start:53px;-webkit-padding-end:26px;padding-inline-end:26px}}.alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-md{left:26px;top:0;border-radius:2px;position:relative;width:16px;height:16px;border-width:2px;border-style:solid;border-color:var(--ion-color-step-550, #737373);contain:strict}[dir=rtl].sc-ion-alert-md .alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-md,[dir=rtl].sc-ion-alert-md-h .alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-md,[dir=rtl] .sc-ion-alert-md-h .alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-md{left:unset;right:unset;right:26px}[aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-checkbox-icon.sc-ion-alert-md{border-color:var(--ion-color-primary, #3880ff);background-color:var(--ion-color-primary, #3880ff)}[aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-md{left:3px;top:0;position:absolute;width:6px;height:10px;-webkit-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg);border-width:2px;border-top-width:0;border-left-width:0;border-style:solid;border-color:var(--ion-color-primary-contrast, #fff)}[dir=rtl].sc-ion-alert-md [aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-md,[dir=rtl].sc-ion-alert-md-h [aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-md,[dir=rtl] .sc-ion-alert-md-h [aria-checked=true].sc-ion-alert-md .alert-checkbox-inner.sc-ion-alert-md{left:unset;right:unset;right:3px}.alert-button-group.sc-ion-alert-md{padding-left:8px;padding-right:8px;padding-top:8px;padding-bottom:8px;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-ms-flex-wrap:wrap-reverse;flex-wrap:wrap-reverse;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-button-group.sc-ion-alert-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:8px;padding-inline-start:8px;-webkit-padding-end:8px;padding-inline-end:8px}}.alert-button.sc-ion-alert-md{border-radius:2px;margin-left:0;margin-right:8px;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-left:10px;padding-right:10px;padding-top:10px;padding-bottom:10px;position:relative;background-color:transparent;color:var(--ion-color-primary, #3880ff);font-weight:500;text-align:end;text-transform:uppercase;overflow:hidden}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-button.sc-ion-alert-md{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:0;margin-inline-start:0;-webkit-margin-end:8px;margin-inline-end:8px}}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.alert-button.sc-ion-alert-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:10px;padding-inline-start:10px;-webkit-padding-end:10px;padding-inline-end:10px}}.alert-button-inner.sc-ion-alert-md{-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end}\";\n\nconst Alert = class {\n constructor(hostRef) {\n  registerInstance(this, hostRef);\n  this.didPresent = createEvent(this, \"ionAlertDidPresent\", 7);\n  this.willPresent = createEvent(this, \"ionAlertWillPresent\", 7);\n  this.willDismiss = createEvent(this, \"ionAlertWillDismiss\", 7);\n  this.didDismiss = createEvent(this, \"ionAlertDidDismiss\", 7);\n  this.processedInputs = [];\n  this.processedButtons = [];\n  this.presented = false;\n  /**\n   * If `true`, the keyboard will be automatically dismissed when the overlay is presented.\n   */\n  this.keyboardClose = true;\n  /**\n   * Array of buttons to be added to the alert.\n   */\n  this.buttons = [];\n  /**\n   * Array of input to show in the alert.\n   */\n  this.inputs = [];\n  /**\n   * If `true`, the alert will be dismissed when the backdrop is clicked.\n   */\n  this.backdropDismiss = true;\n  /**\n   * If `true`, the alert will be translucent.\n   * Only applies when the mode is `\"ios\"` and the device supports\n   * [`backdrop-filter`](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/backdrop-filter#Browser_compatibility).\n   */\n  this.translucent = false;\n  /**\n   * If `true`, the alert will animate.\n   */\n  this.animated = true;\n  this.onBackdropTap = () => {\n   this.dismiss(undefined, BACKDROP);\n  };\n  this.dispatchCancelHandler = (ev) => {\n   const role = ev.detail.role;\n   if (isCancel(role)) {\n    const cancelButton = this.processedButtons.find(b => b.role === 'cancel');\n    this.callButtonHandler(cancelButton);\n   }\n  };\n }\n onKeydown(ev) {\n  const inputTypes = new Set(this.processedInputs.map(i => i.type));\n  // The only inputs we want to navigate between using arrow keys are the radios\n  // ignore the keydown event if it is not on a radio button\n  if (!inputTypes.has('radio')\n   || (ev.target && !this.el.contains(ev.target))\n   || ev.target.classList.contains('alert-button')) {\n   return;\n  }\n  // Get all radios inside of the radio group and then\n  // filter out disabled radios since we need to skip those\n  const query = this.el.querySelectorAll('.alert-radio');\n  const radios = Array.from(query).filter(radio => !radio.disabled);\n  // The focused radio is the one that shares the same id as\n  // the event target\n  const index = radios.findIndex(radio => radio.id === ev.target.id);\n  // We need to know what the next radio element should\n  // be in order to change the focus\n  let nextEl;\n  // If hitting arrow down or arrow right, move to the next radio\n  // If we're on the last radio, move to the first radio\n  if (['ArrowDown', 'ArrowRight'].includes(ev.code)) {\n   nextEl = (index === radios.length - 1)\n    ? radios[0]\n    : radios[index + 1];\n  }\n  // If hitting arrow up or arrow left, move to the previous radio\n  // If we're on the first radio, move to the last radio\n  if (['ArrowUp', 'ArrowLeft'].includes(ev.code)) {\n   nextEl = (index === 0)\n    ? radios[radios.length - 1]\n    : radios[index - 1];\n  }\n  if (nextEl && radios.includes(nextEl)) {\n   const nextProcessed = this.processedInputs.find(input => input.id === (nextEl === null || nextEl === void 0 ? void 0 : nextEl.id));\n   if (nextProcessed) {\n    this.rbClick(nextProcessed);\n    nextEl.focus();\n   }\n  }\n }\n buttonsChanged() {\n  const buttons = this.buttons;\n  this.processedButtons = buttons.map(btn => {\n   return (typeof btn === 'string')\n    ? { text: btn, role: btn.toLowerCase() === 'cancel' ? 'cancel' : undefined }\n    : btn;\n  });\n }\n inputsChanged() {\n  const inputs = this.inputs;\n  // Get the first input that is not disabled and the checked one\n  // If an enabled checked input exists, set it to be the focusable input\n  // otherwise we default to focus the first input\n  // This will only be used when the input is type radio\n  const first = inputs.find(input => !input.disabled);\n  const checked = inputs.find(input => input.checked && !input.disabled);\n  const focusable = checked || first;\n  // An alert can be created with several different inputs. Radios,\n  // checkboxes and inputs are all accepted, but they cannot be mixed.\n  const inputTypes = new Set(inputs.map(i => i.type));\n  if (inputTypes.has('checkbox') && inputTypes.has('radio')) {\n   console.warn(`Alert cannot mix input types: ${(Array.from(inputTypes.values()).join('/'))}. Please see alert docs for more info.`);\n  }\n  this.inputType = inputTypes.values().next().value;\n  this.processedInputs = inputs.map((i, index) => ({\n   type: i.type || 'text',\n   name: i.name || `${index}`,\n   placeholder: i.placeholder || '',\n   value: i.value,\n   label: i.label,\n   checked: !!i.checked,\n   disabled: !!i.disabled,\n   id: i.id || `alert-input-${this.overlayIndex}-${index}`,\n   handler: i.handler,\n   min: i.min,\n   max: i.max,\n   cssClass: i.cssClass || '',\n   attributes: i.attributes || {},\n   tabindex: (i.type === 'radio' && i !== focusable) ? -1 : 0\n  }));\n }\n connectedCallback() {\n  prepareOverlay(this.el);\n }\n componentWillLoad() {\n  this.inputsChanged();\n  this.buttonsChanged();\n }\n disconnectedCallback() {\n  if (this.gesture) {\n   this.gesture.destroy();\n   this.gesture = undefined;\n  }\n }\n componentDidLoad() {\n  /**\n   * Do not create gesture if:\n   * 1. A gesture already exists\n   * 2. App is running in MD mode\n   * 3. A wrapper ref does not exist\n   */\n  if (this.gesture || getIonMode(this) === 'md' || !this.wrapperEl) {\n   return;\n  }\n  this.gesture = createButtonActiveGesture(this.wrapperEl, (refEl) => refEl.classList.contains('alert-button'));\n  this.gesture.enable(true);\n }\n /**\n  * Present the alert overlay after it has been created.\n  */\n present() {\n  return present(this, 'alertEnter', iosEnterAnimation, mdEnterAnimation);\n }\n /**\n  * Dismiss the alert overlay after it has been presented.\n  *\n  * @param data Any data to emit in the dismiss events.\n  * @param role The role of the element that is dismissing the alert.\n  * This can be useful in a button handler for determining which button was\n  * clicked to dismiss the alert.\n  * Some examples include: ``\"cancel\"`, `\"destructive\"`, \"selected\"`, and `\"backdrop\"`.\n  */\n dismiss(data, role) {\n  return dismiss(this, data, role, 'alertLeave', iosLeaveAnimation, mdLeaveAnimation);\n }\n /**\n  * Returns a promise that resolves when the alert did dismiss.\n  */\n onDidDismiss() {\n  return eventMethod(this.el, 'ionAlertDidDismiss');\n }\n /**\n  * Returns a promise that resolves when the alert will dismiss.\n  */\n onWillDismiss() {\n  return eventMethod(this.el, 'ionAlertWillDismiss');\n }\n rbClick(selectedInput) {\n  for (const input of this.processedInputs) {\n   input.checked = input === selectedInput;\n   input.tabindex = input === selectedInput ? 0 : -1;\n  }\n  this.activeId = selectedInput.id;\n  safeCall(selectedInput.handler, selectedInput);\n  forceUpdate(this);\n }\n cbClick(selectedInput) {\n  selectedInput.checked = !selectedInput.checked;\n  safeCall(selectedInput.handler, selectedInput);\n  forceUpdate(this);\n }\n buttonClick(button) {\n  const role = button.role;\n  const values = this.getValues();\n  if (isCancel(role)) {\n   return this.dismiss({ values }, role);\n  }\n  const returnData = this.callButtonHandler(button, values);\n  if (returnData !== false) {\n   return this.dismiss(Object.assign({ values }, returnData), button.role);\n  }\n  return Promise.resolve(false);\n }\n callButtonHandler(button, data) {\n  if (button && button.handler) {\n   // a handler has been provided, execute it\n   // pass the handler the values from the inputs\n   const returnData = safeCall(button.handler, data);\n   if (returnData === false) {\n    // if the return value of the handler is false then do not dismiss\n    return false;\n   }\n   if (typeof returnData === 'object') {\n    return returnData;\n   }\n  }\n  return {};\n }\n getValues() {\n  if (this.processedInputs.length === 0) {\n   // this is an alert without any options/inputs at all\n   return undefined;\n  }\n  if (this.inputType === 'radio') {\n   // this is an alert with radio buttons (single value select)\n   // return the one value which is checked, otherwise undefined\n   const checkedInput = this.processedInputs.find(i => !!i.checked);\n   return checkedInput ? checkedInput.value : undefined;\n  }\n  if (this.inputType === 'checkbox') {\n   // this is an alert with checkboxes (multiple value select)\n   // return an array of all the checked values\n   return this.processedInputs.filter(i => i.checked).map(i => i.value);\n  }\n  // this is an alert with text inputs\n  // return an object of all the values with the input name as the key\n  const values = {};\n  this.processedInputs.forEach(i => {\n   values[i.name] = i.value || '';\n  });\n  return values;\n }\n renderAlertInputs() {\n  switch (this.inputType) {\n   case 'checkbox': return this.renderCheckbox();\n   case 'radio': return this.renderRadio();\n   default: return this.renderInput();\n  }\n }\n renderCheckbox() {\n  const inputs = this.processedInputs;\n  const mode = getIonMode(this);\n  if (inputs.length === 0) {\n   return null;\n  }\n  return (h(\"div\", { class: \"alert-checkbox-group\" }, inputs.map(i => (h(\"button\", { type: \"button\", onClick: () => this.cbClick(i), \"aria-checked\": `${i.checked}`, id: i.id, disabled: i.disabled, tabIndex: i.tabindex, role: \"checkbox\", class: Object.assign(Object.assign({}, getClassMap(i.cssClass)), { 'alert-tappable': true, 'alert-checkbox': true, 'alert-checkbox-button': true, 'ion-focusable': true, 'alert-checkbox-button-disabled': i.disabled || false }) }, h(\"div\", { class: \"alert-button-inner\" }, h(\"div\", { class: \"alert-checkbox-icon\" }, h(\"div\", { class: \"alert-checkbox-inner\" })), h(\"div\", { class: \"alert-checkbox-label\" }, i.label)), mode === 'md' && h(\"ion-ripple-effect\", null))))));\n }\n renderRadio() {\n  const inputs = this.processedInputs;\n  if (inputs.length === 0) {\n   return null;\n  }\n  return (h(\"div\", { class: \"alert-radio-group\", role: \"radiogroup\", \"aria-activedescendant\": this.activeId }, inputs.map(i => (h(\"button\", { type: \"button\", onClick: () => this.rbClick(i), \"aria-checked\": `${i.checked}`, disabled: i.disabled, id: i.id, tabIndex: i.tabindex, class: Object.assign(Object.assign({}, getClassMap(i.cssClass)), { 'alert-radio-button': true, 'alert-tappable': true, 'alert-radio': true, 'ion-focusable': true, 'alert-radio-button-disabled': i.disabled || false }), role: \"radio\" }, h(\"div\", { class: \"alert-button-inner\" }, h(\"div\", { class: \"alert-radio-icon\" }, h(\"div\", { class: \"alert-radio-inner\" })), h(\"div\", { class: \"alert-radio-label\" }, i.label)))))));\n }\n renderInput() {\n  const inputs = this.processedInputs;\n  if (inputs.length === 0) {\n   return null;\n  }\n  return (h(\"div\", { class: \"alert-input-group\" }, inputs.map(i => {\n   var _a, _b, _c, _d;\n   if (i.type === 'textarea') {\n    return (h(\"div\", { class: \"alert-input-wrapper\" }, h(\"textarea\", Object.assign({ placeholder: i.placeholder, value: i.value, id: i.id, tabIndex: i.tabindex }, i.attributes, { disabled: (_b = (_a = i.attributes) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.disabled) !== null && _b !== void 0 ? _b : i.disabled, class: inputClass(i), onInput: e => {\n      var _a;\n      i.value = e.target.value;\n      if ((_a = i.attributes) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.onInput) {\n       i.attributes.onInput(e);\n      }\n     } }))));\n   }\n   else {\n    return (h(\"div\", { class: \"alert-input-wrapper\" }, h(\"input\", Object.assign({ placeholder: i.placeholder, type: i.type, min: i.min, max: i.max, value: i.value, id: i.id, tabIndex: i.tabindex }, i.attributes, { disabled: (_d = (_c = i.attributes) === null || _c === void 0 ? void 0 : _c.disabled) !== null && _d !== void 0 ? _d : i.disabled, class: inputClass(i), onInput: e => {\n      var _a;\n      i.value = e.target.value;\n      if ((_a = i.attributes) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.onInput) {\n       i.attributes.onInput(e);\n      }\n     } }))));\n   }\n  })));\n }\n renderAlertButtons() {\n  const buttons = this.processedButtons;\n  const mode = getIonMode(this);\n  const alertButtonGroupClass = {\n   'alert-button-group': true,\n   'alert-button-group-vertical': buttons.length > 2\n  };\n  return (h(\"div\", { class: alertButtonGroupClass }, buttons.map(button => h(\"button\", { type: \"button\", class: buttonClass(button), tabIndex: 0, onClick: () => this.buttonClick(button) }, h(\"span\", { class: \"alert-button-inner\" }, button.text), mode === 'md' && h(\"ion-ripple-effect\", null)))));\n }\n render() {\n  const { overlayIndex, header, subHeader } = this;\n  const mode = getIonMode(this);\n  const hdrId = `alert-${overlayIndex}-hdr`;\n  const subHdrId = `alert-${overlayIndex}-sub-hdr`;\n  const msgId = `alert-${overlayIndex}-msg`;\n  return (h(Host, { role: \"dialog\", \"aria-modal\": \"true\", tabindex: \"-1\", style: {\n    zIndex: `${20000 + overlayIndex}`,\n   }, class: Object.assign(Object.assign({}, getClassMap(this.cssClass)), { [mode]: true, 'alert-translucent': this.translucent }), onIonAlertWillDismiss: this.dispatchCancelHandler, onIonBackdropTap: this.onBackdropTap }, h(\"ion-backdrop\", { tappable: this.backdropDismiss }), h(\"div\", { tabindex: \"0\" }), h(\"div\", { class: \"alert-wrapper ion-overlay-wrapper\", ref: el => this.wrapperEl = el }, h(\"div\", { class: \"alert-head\" }, header && h(\"h2\", { id: hdrId, class: \"alert-title\" }, header), subHeader && h(\"h2\", { id: subHdrId, class: \"alert-sub-title\" }, subHeader)), h(\"div\", { id: msgId, class: \"alert-message\", innerHTML: sanitizeDOMString(this.message) }), this.renderAlertInputs(), this.renderAlertButtons()), h(\"div\", { tabindex: \"0\" })));\n }\n get el() { return getElement(this); }\n static get watchers() { return {\n  \"buttons\": [\"buttonsChanged\"],\n  \"inputs\": [\"inputsChanged\"]\n }; }\n};\nconst inputClass = (input) => {\n var _a, _b, _c;\n return Object.assign(Object.assign({ 'alert-input': true, 'alert-input-disabled': ((_b = (_a = input.attributes) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.disabled) !== null && _b !== void 0 ? _b : input.disabled) || false }, getClassMap(input.cssClass)), getClassMap(input.attributes ? (_c = input.attributes.class) === null || _c === void 0 ? void 0 : _c.toString() : ''));\n};\nconst buttonClass = (button) => {\n return Object.assign({ 'alert-button': true, 'ion-focusable': true, 'ion-activatable': true, [`alert-button-role-${button.role}`]: button.role !== undefined }, getClassMap(button.cssClass));\n};\nAlert.style = {\n ios: alertIosCss,\n md: alertMdCss\n};\n\nexport { Alert as ion_alert };\n"],"sourceRoot":"webpack:///"}