0-es5.js.map 35.7 KB
Newer Older
bationo's avatar
bationo committed
1
{"version":3,"sources":["webpack:///node_modules/@ionic/core/dist/esm/ion-action-sheet.entry.js"],"names":["iosEnterAnimation","baseEl","baseAnimation","backdropAnimation","wrapperAnimation","addElement","querySelector","fromTo","beforeStyles","afterClearStyles","easing","duration","addAnimation","iosLeaveAnimation","mdEnterAnimation","mdLeaveAnimation","actionSheetIosCss","actionSheetMdCss","ActionSheet","hostRef","didPresent","willPresent","willDismiss","didDismiss","presented","keyboardClose","buttons","backdropDismiss","translucent","animated","onBackdropTap","dismiss","undefined","dispatchCancelHandler","ev","role","detail","cancelButton","getButtons","find","b","callButtonHandler","el","data","button","shouldDismiss","Promise","resolve","handler","rtn","map","text","gesture","destroy","groupEl","wrapperEl","isScrollable","scrollHeight","clientHeight","refEl","classList","contains","enable","mode","allButtons","filter","tabindex","style","zIndex","overlayIndex","Object","assign","cssClass","onIonActionSheetWillDismiss","onIonBackdropTap","tappable","ref","header","subHeader","type","buttonClass","onClick","buttonClick","icon","lazy","ios","md"],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAYA;AACA;AACA;;;AACA,UAAMA,iBAAiB,GAAG,SAApBA,iBAAoB,CAACC,MAAD,EAAY;AACpC,YAAMC,aAAa,GAAG,kEAAtB;AACA,YAAMC,iBAAiB,GAAG,kEAA1B;AACA,YAAMC,gBAAgB,GAAG,kEAAzB;AACAD,yBAAiB,CACdE,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,cAArB,CADd,EAEGC,MAFH,CAEU,SAFV,EAEqB,IAFrB,EAE2B,yBAF3B,EAGGC,YAHH,CAGgB;AACd,4BAAkB;AADJ,SAHhB,EAMGC,gBANH,CAMoB,CAAC,gBAAD,CANpB;AAOAL,wBAAgB,CACbC,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,uBAArB,CADd,EAEGC,MAFH,CAEU,WAFV,EAEuB,kBAFvB,EAE2C,gBAF3C;AAGA,eAAOL,aAAa,CACjBG,UADI,CACOJ,MADP,EAEJS,MAFI,CAEG,6BAFH,EAGJC,QAHI,CAGK,GAHL,EAIJC,YAJI,CAIS,CAACT,iBAAD,EAAoBC,gBAApB,CAJT,CAAP;AAKD,OAnBD;AAqBA;AACA;AACA;;;AACA,UAAMS,iBAAiB,GAAG,SAApBA,iBAAoB,CAACZ,MAAD,EAAY;AACpC,YAAMC,aAAa,GAAG,kEAAtB;AACA,YAAMC,iBAAiB,GAAG,kEAA1B;AACA,YAAMC,gBAAgB,GAAG,kEAAzB;AACAD,yBAAiB,CACdE,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,cAArB,CADd,EAEGC,MAFH,CAEU,SAFV,EAEqB,yBAFrB,EAEgD,CAFhD;AAGAH,wBAAgB,CACbC,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,uBAArB,CADd,EAEGC,MAFH,CAEU,WAFV,EAEuB,gBAFvB,EAEyC,kBAFzC;AAGA,eAAOL,aAAa,CACjBG,UADI,CACOJ,MADP,EAEJS,MAFI,CAEG,6BAFH,EAGJC,QAHI,CAGK,GAHL,EAIJC,YAJI,CAIS,CAACT,iBAAD,EAAoBC,gBAApB,CAJT,CAAP;AAKD,OAfD;AAiBA;AACA;AACA;;;AACA,UAAMU,gBAAgB,GAAG,SAAnBA,gBAAmB,CAACb,MAAD,EAAY;AACnC,YAAMC,aAAa,GAAG,kEAAtB;AACA,YAAMC,iBAAiB,GAAG,kEAA1B;AACA,YAAMC,gBAAgB,GAAG,kEAAzB;AACAD,yBAAiB,CACdE,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,cAArB,CADd,EAEGC,MAFH,CAEU,SAFV,EAEqB,IAFrB,EAE2B,yBAF3B,EAGGC,YAHH,CAGgB;AACd,4BAAkB;AADJ,SAHhB,EAMGC,gBANH,CAMoB,CAAC,gBAAD,CANpB;AAOAL,wBAAgB,CACbC,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,uBAArB,CADd,EAEGC,MAFH,CAEU,WAFV,EAEuB,kBAFvB,EAE2C,gBAF3C;AAGA,eAAOL,aAAa,CACjBG,UADI,CACOJ,MADP,EAEJS,MAFI,CAEG,6BAFH,EAGJC,QAHI,CAGK,GAHL,EAIJC,YAJI,CAIS,CAACT,iBAAD,EAAoBC,gBAApB,CAJT,CAAP;AAKD,OAnBD;AAqBA;AACA;AACA;;;AACA,UAAMW,gBAAgB,GAAG,SAAnBA,gBAAmB,CAACd,MAAD,EAAY;AACnC,YAAMC,aAAa,GAAG,kEAAtB;AACA,YAAMC,iBAAiB,GAAG,kEAA1B;AACA,YAAMC,gBAAgB,GAAG,kEAAzB;AACAD,yBAAiB,CACdE,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,cAArB,CADd,EAEGC,MAFH,CAEU,SAFV,EAEqB,yBAFrB,EAEgD,CAFhD;AAGAH,wBAAgB,CACbC,UADH,CACcJ,MAAM,CAACK,aAAP,CAAqB,uBAArB,CADd,EAEGC,MAFH,CAEU,WAFV,EAEuB,gBAFvB,EAEyC,kBAFzC;AAGA,eAAOL,aAAa,CACjBG,UADI,CACOJ,MADP,EAEJS,MAFI,CAEG,6BAFH,EAGJC,QAHI,CAGK,GAHL,EAIJC,YAJI,CAIS,CAACT,iBAAD,EAAoBC,gBAApB,CAJT,CAAP;AAKD,OAfD;;AAiBA,UAAMY,iBAAiB,GAAG,q4TAA1B;AAEA,UAAMC,gBAAgB,GAAG,s/LAAzB;;AAEA,UAAMC,WAAW;AACf,6BAAYC,OAAZ,EAAqB;AAAA;;AAAA;;AACnB,uEAAiB,IAAjB,EAAuBA,OAAvB;AACA,eAAKC,UAAL,GAAkB,6DAAY,IAAZ,EAAkB,0BAAlB,EAA8C,CAA9C,CAAlB;AACA,eAAKC,WAAL,GAAmB,6DAAY,IAAZ,EAAkB,2BAAlB,EAA+C,CAA/C,CAAnB;AACA,eAAKC,WAAL,GAAmB,6DAAY,IAAZ,EAAkB,2BAAlB,EAA+C,CAA/C,CAAnB;AACA,eAAKC,UAAL,GAAkB,6DAAY,IAAZ,EAAkB,0BAAlB,EAA8C,CAA9C,CAAlB;AACA,eAAKC,SAAL,GAAiB,KAAjB;AACA;AACJ;AACA;;AACI,eAAKC,aAAL,GAAqB,IAArB;AACA;AACJ;AACA;;AACI,eAAKC,OAAL,GAAe,EAAf;AACA;AACJ;AACA;;AACI,eAAKC,eAAL,GAAuB,IAAvB;AACA;AACJ;AACA;AACA;AACA;;AACI,eAAKC,WAAL,GAAmB,KAAnB;AACA;AACJ;AACA;;AACI,eAAKC,QAAL,GAAgB,IAAhB;;AACA,eAAKC,aAAL,GAAqB,YAAM;AACzB,iBAAI,CAACC,OAAL,CAAaC,SAAb,EAAwB,uDAAxB;AACD,WAFD;;AAGA,eAAKC,qBAAL,GAA6B,UAACC,EAAD,EAAQ;AACnC,gBAAMC,IAAI,GAAGD,EAAE,CAACE,MAAH,CAAUD,IAAvB;;AACA,gBAAI,gEAASA,IAAT,CAAJ,EAAoB;AAClB,kBAAME,YAAY,GAAG,KAAI,CAACC,UAAL,GAAkBC,IAAlB,CAAuB,UAAAC,CAAC;AAAA,uBAAIA,CAAC,CAACL,IAAF,KAAW,QAAf;AAAA,eAAxB,CAArB;;AACA,mBAAI,CAACM,iBAAL,CAAuBJ,YAAvB;AACD;AACF,WAND;AAOD;AACD;AACF;AACA;;;AA3CiB;AAAA;AAAA,iBA4Cf,mBAAU;AACR,mBAAO,gEAAQ,IAAR,EAAc,kBAAd,EAAkCrC,iBAAlC,EAAqDc,gBAArD,CAAP;AACD;AA9Cc;AAAA;AAAA,iBA+Cf,6BAAoB;AAClB,4EAAe,KAAK4B,EAApB;AACD;AACD;AACF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AA1DiB;AAAA;AAAA,iBA2Df,iBAAQC,IAAR,EAAcR,IAAd,EAAoB;AAClB,mBAAO,gEAAQ,IAAR,EAAcQ,IAAd,EAAoBR,IAApB,EAA0B,kBAA1B,EAA8CtB,iBAA9C,EAAiEE,gBAAjE,CAAP;AACD;AACD;AACF;AACA;;AAhEiB;AAAA;AAAA,iBAiEf,wBAAe;AACb,mBAAO,gEAAY,KAAK2B,EAAjB,EAAqB,0BAArB,CAAP;AACD;AACD;AACF;AACA;AACA;;AAvEiB;AAAA;AAAA,iBAwEf,yBAAgB;AACd,mBAAO,gEAAY,KAAKA,EAAjB,EAAqB,2BAArB,CAAP;AACD;AA1Ec;AAAA;AAAA;AAAA,0FA2Ef,iBAAkBE,MAAlB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACQT,0BADR,GACeS,MAAM,CAACT,IADtB;;AAAA,2BAEM,gEAASA,IAAT,CAFN;AAAA;AAAA;AAAA;;AAAA,uDAGW,KAAKJ,OAAL,CAAaC,SAAb,EAAwBG,IAAxB,CAHX;;AAAA;AAAA;AAAA,6BAK8B,KAAKM,iBAAL,CAAuBG,MAAvB,CAL9B;;AAAA;AAKQC,mCALR;;AAAA,2BAMMA,aANN;AAAA;AAAA;AAAA;;AAAA,uDAOW,KAAKd,OAAL,CAAaC,SAAb,EAAwBY,MAAM,CAACT,IAA/B,CAPX;;AAAA;AAAA,uDASSW,OAAO,CAACC,OAAR,EATT;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,aA3Ee;;AAAA;AAAA;AAAA;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gGAsFf,kBAAwBH,MAAxB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,2BACMA,MADN;AAAA;AAAA;AAAA;;AAAA;AAAA,6BAIsB,gEAASA,MAAM,CAACI,OAAhB,CAJtB;;AAAA;AAIUC,yBAJV;;AAAA,4BAKQA,GAAG,KAAK,KALhB;AAAA;AAAA;AAAA;;AAAA,wDAOa,KAPb;;AAAA;AAAA,wDAUS,IAVT;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,aAtFe;;AAAA;AAAA;AAAA;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,iBAkGf,sBAAa;AACX,mBAAO,KAAKvB,OAAL,CAAawB,GAAb,CAAiB,UAAAV,CAAC,EAAI;AAC3B,qBAAQ,OAAOA,CAAP,KAAa,QAAd,GACH;AAAEW,oBAAI,EAAEX;AAAR,eADG,GAEHA,CAFJ;AAGD,aAJM,CAAP;AAKD;AAxGc;AAAA;AAAA,iBAyGf,gCAAuB;AACrB,gBAAI,KAAKY,OAAT,EAAkB;AAChB,mBAAKA,OAAL,CAAaC,OAAb;AACA,mBAAKD,OAAL,GAAepB,SAAf;AACD;AACF;AA9Gc;AAAA;AAAA,iBA+Gf,4BAAmB;AAAA;;AACjB;AACJ;AACA;AACA;AACA;AACA;AACI,gBAAQsB,OAAR,GAA+B,IAA/B,CAAQA,OAAR;AAAA,gBAAiBC,SAAjB,GAA+B,IAA/B,CAAiBA,SAAjB;;AACA,gBAAI,KAAKH,OAAL,IAAgB,oEAAW,IAAX,MAAqB,IAArC,IAA6C,CAACG,SAA9C,IAA2D,CAACD,OAAhE,EAAyE;AACvE;AACD;;AACD,yEAAS,YAAM;AACb,kBAAME,YAAY,GAAGF,OAAO,CAACG,YAAR,GAAuBH,OAAO,CAACI,YAApD;;AACA,kBAAI,CAACF,YAAL,EAAmB;AACjB,sBAAI,CAACJ,OAAL,GAAe,qEAA0BG,SAA1B,EAAqC,UAACI,KAAD;AAAA,yBAAWA,KAAK,CAACC,SAAN,CAAgBC,QAAhB,CAAyB,qBAAzB,CAAX;AAAA,iBAArC,CAAf;;AACA,sBAAI,CAACT,OAAL,CAAaU,MAAb,CAAoB,IAApB;AACD;AACF,aAND;AAOD;AAjIc;AAAA;AAAA,iBAkIf,kBAAS;AAAA;;AACP,gBAAMC,IAAI,GAAG,oEAAW,IAAX,CAAb;AACA,gBAAMC,UAAU,GAAG,KAAK1B,UAAL,EAAnB;AACA,gBAAMD,YAAY,GAAG2B,UAAU,CAACzB,IAAX,CAAgB,UAAAC,CAAC;AAAA,qBAAIA,CAAC,CAACL,IAAF,KAAW,QAAf;AAAA,aAAjB,CAArB;AACA,gBAAMT,OAAO,GAAGsC,UAAU,CAACC,MAAX,CAAkB,UAAAzB,CAAC;AAAA,qBAAIA,CAAC,CAACL,IAAF,KAAW,QAAf;AAAA,aAAnB,CAAhB;AACA,mBAAQ,6DAAE,oDAAF,EAAQ;AAAEA,kBAAI,EAAE,QAAR;AAAkB,4BAAc,MAAhC;AAAwC+B,sBAAQ,EAAE,IAAlD;AAAwDC,mBAAK,EAAE;AAC3EC,sBAAM,YAAK,QAAQ,KAAKC,YAAlB;AADqE,eAA/D;AAEX,uBAAOC,MAAM,CAACC,MAAP,CAAcD,MAAM,CAACC,MAAP,qBAAiBR,IAAjB,EAAwB,IAAxB,GAAgC,6DAAY,KAAKS,QAAjB,CAAhC,CAAd,EAA2E;AAAE,4CAA4B,KAAK5C;AAAnC,eAA3E,CAFI;AAE0H6C,yCAA2B,EAAE,KAAKxC,qBAF5J;AAEmLyC,8BAAgB,EAAE,KAAK5C;AAF1M,aAAR,EAEmO,6DAAE,cAAF,EAAkB;AAAE6C,sBAAQ,EAAE,KAAKhD;AAAjB,aAAlB,CAFnO,EAE0R,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAEuC,sBAAQ,EAAE;AAAZ,aAAT,CAF1R,EAEuT,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,uBAAO,0CAAT;AAAqD/B,kBAAI,EAAE,QAA3D;AAAqEyC,iBAAG,EAAE,aAAAlC,EAAE;AAAA,uBAAI,MAAI,CAACa,SAAL,GAAiBb,EAArB;AAAA;AAA5E,aAAT,EAAgH,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,uBAAO;AAAT,aAAT,EAA8C,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,uBAAO,oBAAT;AAA+BkC,iBAAG,EAAE,aAAAlC,EAAE;AAAA,uBAAI,MAAI,CAACY,OAAL,GAAeZ,EAAnB;AAAA;AAAtC,aAAT,EAAwE,KAAKmC,MAAL,KAAgB7C,SAAhB,IACniB,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,uBAAO;AAAT,aAAT,EAA0C,KAAK6C,MAA/C,EAAuD,KAAKC,SAAL,IAAkB,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,uBAAO;AAAT,aAAT,EAA8C,KAAKA,SAAnD,CAAzE,CAD2d,EAClVpD,OAAO,CAACwB,GAAR,CAAY,UAAAV,CAAC;AAAA,qBAAI,6DAAE,QAAF,EAAY;AAAEuC,oBAAI,EAAE,QAAR;AAAkB,yBAAOC,WAAW,CAACxC,CAAD,CAApC;AAAyCyC,uBAAO,EAAE;AAAA,yBAAM,MAAI,CAACC,WAAL,CAAiB1C,CAAjB,CAAN;AAAA;AAAlD,eAAZ,EAA2F,6DAAE,MAAF,EAAU;AAAE,yBAAO;AAAT,eAAV,EAAkDA,CAAC,CAAC2C,IAAF,IAAU,6DAAE,UAAF,EAAc;AAAEA,oBAAI,EAAE3C,CAAC,CAAC2C,IAAV;AAAgBC,oBAAI,EAAE,KAAtB;AAA6B,yBAAO;AAApC,eAAd,CAA5D,EAAsI5C,CAAC,CAACW,IAAxI,CAA3F,EAA0OY,IAAI,KAAK,IAAT,IAAiB,6DAAE,mBAAF,EAAuB,IAAvB,CAA3P,CAAJ;AAAA,aAAb,CADkV,CAA9C,EACS1B,YAAY,IAClc,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAE,uBAAO;AAAT,aAAT,EAAoE,6DAAE,QAAF,EAAY;AAAE0C,kBAAI,EAAE,QAAR;AAAkB,uBAAOC,WAAW,CAAC3C,YAAD,CAApC;AAAoD4C,qBAAO,EAAE;AAAA,uBAAM,MAAI,CAACC,WAAL,CAAiB7C,YAAjB,CAAN;AAAA;AAA7D,aAAZ,EAAiH,6DAAE,MAAF,EAAU;AAAE,uBAAO;AAAT,aAAV,EAAkDA,YAAY,CAAC8C,IAAb,IACrO,6DAAE,UAAF,EAAc;AAAEA,kBAAI,EAAE9C,YAAY,CAAC8C,IAArB;AAA2BC,kBAAI,EAAE,KAAjC;AAAwC,uBAAO;AAA/C,aAAd,CADmL,EAC9F/C,YAAY,CAACc,IADiF,CAAjH,EACuCY,IAAI,KAAK,IAAT,IAAiB,6DAAE,mBAAF,EAAuB,IAAvB,CADxD,CAApE,CAF6a,CAAhH,CAFvT,EAKwJ,6DAAE,KAAF,EAAS;AAAEG,sBAAQ,EAAE;AAAZ,aAAT,CALxJ,CAAR;AAMD;AA7Ic;AAAA;AAAA,eA8If,eAAS;AAAE,mBAAO,6DAAW,IAAX,CAAP;AAA0B;AA9ItB;;AAAA;AAAA,SAAjB;;AAgJA,UAAMc,WAAW,GAAG,SAAdA,WAAc,CAACpC,MAAD,EAAY;AAC9B,eAAO0B,MAAM,CAACC,MAAP;AAAgB,iCAAuB,IAAvC;AAA6C,6BAAmB,IAAhE;AAAsE,2BAAiB;AAAvF,kCAA8G3B,MAAM,CAACT,IAArH,GAA8HS,MAAM,CAACT,IAAP,KAAgBH,SAA9I,GAA2J,6DAAYY,MAAM,CAAC4B,QAAnB,CAA3J,CAAP;AACD,OAFD;;AAGAtD,iBAAW,CAACiD,KAAZ,GAAoB;AAClBkB,WAAG,EAAErE,iBADa;AAElBsE,UAAE,EAAErE;AAFc,OAApB","file":"0-es5.js","sourcesContent":["import { r as registerInstance, e as createEvent, f as readTask, h, H as Host, i as getElement } from './index-7a8b7a1c.js';\nimport { b as getIonMode } from './ionic-global-63a97a32.js';\nimport { c as createButtonActiveGesture } from './button-active-4927a4c1.js';\nimport { B as BACKDROP, i as isCancel, d as present, e as prepareOverlay, f as dismiss, g as eventMethod, s as safeCall } from './overlays-28c23c35.js';\nimport { g as getClassMap } from './theme-ff3fc52f.js';\nimport { c as createAnimation } from './animation-096c6391.js';\nimport './haptic-27b3f981.js';\nimport './index-f49d994d.js';\nimport './gesture-controller-31cb6bb9.js';\nimport './hardware-back-button-4a6b37fb.js';\nimport './helpers-dd7e4b7b.js';\n\n/**\n * iOS Action Sheet Enter Animation\n */\nconst iosEnterAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 0.01, 'var(--backdrop-opacity)')\n  .beforeStyles({\n  'pointer-events': 'none'\n })\n  .afterClearStyles(['pointer-events']);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.action-sheet-wrapper'))\n  .fromTo('transform', 'translateY(100%)', 'translateY(0%)');\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('cubic-bezier(.36,.66,.04,1)')\n  .duration(400)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\n/**\n * iOS Action Sheet Leave Animation\n */\nconst iosLeaveAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 'var(--backdrop-opacity)', 0);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.action-sheet-wrapper'))\n  .fromTo('transform', 'translateY(0%)', 'translateY(100%)');\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('cubic-bezier(.36,.66,.04,1)')\n  .duration(450)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\n/**\n * MD Action Sheet Enter Animation\n */\nconst mdEnterAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 0.01, 'var(--backdrop-opacity)')\n  .beforeStyles({\n  'pointer-events': 'none'\n })\n  .afterClearStyles(['pointer-events']);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.action-sheet-wrapper'))\n  .fromTo('transform', 'translateY(100%)', 'translateY(0%)');\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('cubic-bezier(.36,.66,.04,1)')\n  .duration(400)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\n/**\n * MD Action Sheet Leave Animation\n */\nconst mdLeaveAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 'var(--backdrop-opacity)', 0);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.action-sheet-wrapper'))\n  .fromTo('transform', 'translateY(0%)', 'translateY(100%)');\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('cubic-bezier(.36,.66,.04,1)')\n  .duration(450)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\nconst actionSheetIosCss = \".sc-ion-action-sheet-ios-h{--color:initial;--button-color-activated:var(--button-color);--button-color-focused:var(--button-color);--button-color-hover:var(--button-color);--button-color-selected:var(--button-color);--min-width:auto;--width:100%;--max-width:500px;--min-height:auto;--height:100%;--max-height:calc(100% - (var(--ion-safe-area-top) + var(--ion-safe-area-bottom)));-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-font-smoothing:antialiased;left:0;right:0;top:0;bottom:0;display:block;position:fixed;outline:none;font-family:var(--ion-font-family, inherit);-ms-touch-action:none;touch-action:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;z-index:1001}.overlay-hidden.sc-ion-action-sheet-ios-h{display:none}.action-sheet-wrapper.sc-ion-action-sheet-ios{left:0;right:0;bottom:0;margin-left:auto;margin-right:auto;margin-top:auto;margin-bottom:auto;-webkit-transform:translate3d(0, 100%, 0);transform:translate3d(0, 100%, 0);display:block;position:absolute;width:var(--width);min-width:var(--min-width);max-width:var(--max-width);height:var(--height);min-height:var(--min-height);max-height:var(--max-height);z-index:10;pointer-events:none}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-wrapper.sc-ion-action-sheet-ios{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:auto;margin-inline-start:auto;-webkit-margin-end:auto;margin-inline-end:auto}}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios{display:block;position:relative;width:100%;border:0;outline:none;background:var(--button-background);color:var(--button-color);font-family:inherit;overflow:hidden}.action-sheet-button-inner.sc-ion-action-sheet-ios{display:-ms-flexbox;display:flex;position:relative;-ms-flex-flow:row nowrap;flex-flow:row nowrap;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;-ms-flex-align:center;align-items:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;pointer-events:none;width:100%;height:100%;z-index:1}.action-sheet-container.sc-ion-action-sheet-ios{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-flow:column;flex-flow:column;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;height:100%;max-height:100%}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-ios{-ms-flex-negative:2;flex-shrink:2;overscroll-behavior-y:contain;overflow-y:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;pointer-events:all;background:var(--background)}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-ios::-webkit-scrollbar{display:none}.action-sheet-group-cancel.sc-ion-action-sheet-ios{-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;overflow:hidden}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios::after{left:0;right:0;top:0;bottom:0;position:absolute;content:\\\"\\\";opacity:0}.action-sheet-selected.sc-ion-action-sheet-ios{color:var(--button-color-selected)}.action-sheet-selected.sc-ion-action-sheet-ios::after{background:var(--button-background-selected);opacity:var(--button-background-selected-opacity)}.action-sheet-button.ion-activated.sc-ion-action-sheet-ios{color:var(--button-color-activated)}.action-sheet-button.ion-activated.sc-ion-action-sheet-ios::after{background:var(--button-background-activated);opacity:var(--button-background-activated-opacity)}.action-sheet-button.ion-focused.sc-ion-action-sheet-ios{color:var(--button-color-focused)}.action-sheet-button.ion-focused.sc-ion-action-sheet-ios::after{background:var(--button-background-focused);opacity:var(--button-background-focused-opacity)}@media (any-hover: hover){.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios:hover{color:var(--button-color-hover)}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios:hover::after{background:var(--button-background-hover);opacity:var(--button-background-hover-opacity)}}.sc-ion-action-sheet-ios-h{--background:var(--ion-overlay-background-color, var(--ion-color-step-100, #f9f9f9));--backdrop-opacity:var(--ion-backdrop-opacity, 0.4);--button-background:linear-gradient(0deg, rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.08), rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.08) 50%, transparent 50%) bottom/100% 1px no-repeat transparent;--button-background-activated:var(--ion-text-color, #000);--button-background-activated-opacity:.08;--button-background-hover:currentColor;--button-background-hover-opacity:.04;--button-background-focused:currentColor;--button-background-focused-opacity:.12;--button-background-selected:var(--ion-color-step-150, var(--ion-background-color, #fff));--button-background-selected-opacity:1;--button-color:var(--ion-color-primary, #3880ff);--color:var(--ion-color-step-400, #999999);text-align:center}.action-sheet-wrapper.sc-ion-action-sheet-ios{margin-left:auto;margin-right:auto;margin-top:var(--ion-safe-area-top, 0);margin-bottom:var(--ion-safe-area-bottom, 0)}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-wrapper.sc-ion-action-sheet-ios{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:auto;margin-inline-start:auto;-webkit-margin-end:auto;margin-inline-end:auto}}.action-sheet-container.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:8px;padding-right:8px;padding-top:0;padding-bottom:0}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-container.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:8px;padding-inline-start:8px;-webkit-padding-end:8px;padding-inline-end:8px}}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-ios{border-radius:13px;margin-bottom:8px}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-ios:first-child{margin-top:10px}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-ios:last-child{margin-bottom:10px}@supports ((-webkit-backdrop-filter: blur(0)) or (backdrop-filter: blur(0))){.action-sheet-translucent.sc-ion-action-sheet-ios-h .action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-ios{background-color:transparent;-webkit-backdrop-filter:saturate(280%) blur(20px);backdrop-filter:saturate(280%) blur(20px)}.action-sheet-translucent.sc-ion-action-sheet-ios-h .action-sheet-title.sc-ion-action-sheet-ios,.action-sheet-translucent.sc-ion-action-sheet-ios-h .action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios{background-color:transparent;background-image:-webkit-gradient(linear, left bottom, left top, from(rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8)), to(rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8))), -webkit-gradient(linear, left bottom, left top, from(rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.4)), color-stop(50%, rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.4)), color-stop(50%, rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8)));background-image:linear-gradient(0deg, rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8), rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8) 100%), linear-gradient(0deg, rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.4), rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.4) 50%, rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8) 50%);background-repeat:no-repeat;background-position:top, bottom;background-size:100% calc(100% - 1px), 100% 1px;-webkit-backdrop-filter:saturate(120%);backdrop-filter:saturate(120%)}.action-sheet-translucent.sc-ion-action-sheet-ios-h .action-sheet-button.ion-activated.sc-ion-action-sheet-ios{background-color:rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.7);background-image:none}.action-sheet-translucent.sc-ion-action-sheet-ios-h .action-sheet-cancel.sc-ion-action-sheet-ios{background:var(--button-background-selected)}}.action-sheet-title.sc-ion-action-sheet-ios{background:-webkit-gradient(linear, left bottom, left top, from(rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.08)), color-stop(50%, rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.08)), color-stop(50%, transparent)) bottom/100% 1px no-repeat transparent;background:linear-gradient(0deg, rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.08), rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.08) 50%, transparent 50%) bottom/100% 1px no-repeat transparent}.action-sheet-title.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:10px;padding-right:10px;padding-top:14px;padding-bottom:13px;color:var(--color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-size:13px;font-weight:400;text-align:center}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-title.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:10px;padding-inline-start:10px;-webkit-padding-end:10px;padding-inline-end:10px}}.action-sheet-sub-title.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:0;padding-right:0;padding-top:15px;padding-bottom:0;font-size:12px}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:18px;padding-right:18px;padding-top:18px;padding-bottom:18px;height:56px;font-size:20px;contain:strict}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:18px;padding-inline-start:18px;-webkit-padding-end:18px;padding-inline-end:18px}}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios .action-sheet-icon.sc-ion-action-sheet-ios{margin-right:0.1em;font-size:28px;pointer-events:none}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios .action-sheet-icon.sc-ion-action-sheet-ios{margin-right:unset;-webkit-margin-end:0.1em;margin-inline-end:0.1em}}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios:last-child{background-image:none}.action-sheet-selected.sc-ion-action-sheet-ios{font-weight:bold}.action-sheet-cancel.sc-ion-action-sheet-ios{font-weight:600}.action-sheet-cancel.sc-ion-action-sheet-ios::after{background:var(--button-background-selected);opacity:var(--button-background-selected-opacity)}.action-sheet-destructive.sc-ion-action-sheet-ios,.action-sheet-destructive.ion-activated.sc-ion-action-sheet-ios,.action-sheet-destructive.ion-focused.sc-ion-action-sheet-ios{color:var(--ion-color-danger, #eb445a)}@media (any-hover: hover){.action-sheet-destructive.sc-ion-action-sheet-ios:hover{color:var(--ion-color-danger, #eb445a)}}\";\n\nconst actionSheetMdCss = \".sc-ion-action-sheet-md-h{--color:initial;--button-color-activated:var(--button-color);--button-color-focused:var(--button-color);--button-color-hover:var(--button-color);--button-color-selected:var(--button-color);--min-width:auto;--width:100%;--max-width:500px;--min-height:auto;--height:100%;--max-height:calc(100% - (var(--ion-safe-area-top) + var(--ion-safe-area-bottom)));-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-font-smoothing:antialiased;left:0;right:0;top:0;bottom:0;display:block;position:fixed;outline:none;font-family:var(--ion-font-family, inherit);-ms-touch-action:none;touch-action:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;z-index:1001}.overlay-hidden.sc-ion-action-sheet-md-h{display:none}.action-sheet-wrapper.sc-ion-action-sheet-md{left:0;right:0;bottom:0;margin-left:auto;margin-right:auto;margin-top:auto;margin-bottom:auto;-webkit-transform:translate3d(0, 100%, 0);transform:translate3d(0, 100%, 0);display:block;position:absolute;width:var(--width);min-width:var(--min-width);max-width:var(--max-width);height:var(--height);min-height:var(--min-height);max-height:var(--max-height);z-index:10;pointer-events:none}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-wrapper.sc-ion-action-sheet-md{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:auto;margin-inline-start:auto;-webkit-margin-end:auto;margin-inline-end:auto}}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-md{display:block;position:relative;width:100%;border:0;outline:none;background:var(--button-background);color:var(--button-color);font-family:inherit;overflow:hidden}.action-sheet-button-inner.sc-ion-action-sheet-md{display:-ms-flexbox;display:flex;position:relative;-ms-flex-flow:row nowrap;flex-flow:row nowrap;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;-ms-flex-align:center;align-items:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;pointer-events:none;width:100%;height:100%;z-index:1}.action-sheet-container.sc-ion-action-sheet-md{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-flow:column;flex-flow:column;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;height:100%;max-height:100%}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-md{-ms-flex-negative:2;flex-shrink:2;overscroll-behavior-y:contain;overflow-y:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;pointer-events:all;background:var(--background)}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-md::-webkit-scrollbar{display:none}.action-sheet-group-cancel.sc-ion-action-sheet-md{-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;overflow:hidden}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-md::after{left:0;right:0;top:0;bottom:0;position:absolute;content:\\\"\\\";opacity:0}.action-sheet-selected.sc-ion-action-sheet-md{color:var(--button-color-selected)}.action-sheet-selected.sc-ion-action-sheet-md::after{background:var(--button-background-selected);opacity:var(--button-background-selected-opacity)}.action-sheet-button.ion-activated.sc-ion-action-sheet-md{color:var(--button-color-activated)}.action-sheet-button.ion-activated.sc-ion-action-sheet-md::after{background:var(--button-background-activated);opacity:var(--button-background-activated-opacity)}.action-sheet-button.ion-focused.sc-ion-action-sheet-md{color:var(--button-color-focused)}.action-sheet-button.ion-focused.sc-ion-action-sheet-md::after{background:var(--button-background-focused);opacity:var(--button-background-focused-opacity)}@media (any-hover: hover){.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-md:hover{color:var(--button-color-hover)}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-md:hover::after{background:var(--button-background-hover);opacity:var(--button-background-hover-opacity)}}.sc-ion-action-sheet-md-h{--background:var(--ion-overlay-background-color, var(--ion-background-color, #fff));--backdrop-opacity:var(--ion-backdrop-opacity, 0.32);--button-background:transparent;--button-background-selected:currentColor;--button-background-selected-opacity:0;--button-background-activated:transparent;--button-background-activated-opacity:0;--button-background-hover:currentColor;--button-background-hover-opacity:.04;--button-background-focused:currentColor;--button-background-focused-opacity:.12;--button-color:var(--ion-color-step-850, #262626);--color:rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.54)}.action-sheet-title.sc-ion-action-sheet-md{padding-left:16px;padding-right:16px;padding-top:20px;padding-bottom:17px;height:60px;color:var(--color, rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.54));font-size:16px;text-align:start}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-title.sc-ion-action-sheet-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:16px;padding-inline-start:16px;-webkit-padding-end:16px;padding-inline-end:16px}}.action-sheet-sub-title.sc-ion-action-sheet-md{padding-left:0;padding-right:0;padding-top:16px;padding-bottom:0;font-size:14px}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-md:first-child{padding-top:0}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-md:last-child{padding-bottom:0}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-md{padding-left:16px;padding-right:16px;padding-top:0;padding-bottom:0;position:relative;height:52px;font-size:16px;text-align:start;contain:strict;overflow:hidden}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:16px;padding-inline-start:16px;-webkit-padding-end:16px;padding-inline-end:16px}}.action-sheet-icon.sc-ion-action-sheet-md{padding-bottom:4px;margin-left:0;margin-right:32px;margin-top:0;margin-bottom:0;color:var(--color);font-size:24px}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-icon.sc-ion-action-sheet-md{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:0;margin-inline-start:0;-webkit-margin-end:32px;margin-inline-end:32px}}.action-sheet-button-inner.sc-ion-action-sheet-md{-ms-flex-pack:start;justify-content:flex-start}.action-sheet-selected.sc-ion-action-sheet-md{font-weight:bold}\";\n\nconst ActionSheet = class {\n constructor(hostRef) {\n  registerInstance(this, hostRef);\n  this.didPresent = createEvent(this, \"ionActionSheetDidPresent\", 7);\n  this.willPresent = createEvent(this, \"ionActionSheetWillPresent\", 7);\n  this.willDismiss = createEvent(this, \"ionActionSheetWillDismiss\", 7);\n  this.didDismiss = createEvent(this, \"ionActionSheetDidDismiss\", 7);\n  this.presented = false;\n  /**\n   * If `true`, the keyboard will be automatically dismissed when the overlay is presented.\n   */\n  this.keyboardClose = true;\n  /**\n   * An array of buttons for the action sheet.\n   */\n  this.buttons = [];\n  /**\n   * If `true`, the action sheet will be dismissed when the backdrop is clicked.\n   */\n  this.backdropDismiss = true;\n  /**\n   * If `true`, the action sheet will be translucent.\n   * Only applies when the mode is `\"ios\"` and the device supports\n   * [`backdrop-filter`](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/backdrop-filter#Browser_compatibility).\n   */\n  this.translucent = false;\n  /**\n   * If `true`, the action sheet will animate.\n   */\n  this.animated = true;\n  this.onBackdropTap = () => {\n   this.dismiss(undefined, BACKDROP);\n  };\n  this.dispatchCancelHandler = (ev) => {\n   const role = ev.detail.role;\n   if (isCancel(role)) {\n    const cancelButton = this.getButtons().find(b => b.role === 'cancel');\n    this.callButtonHandler(cancelButton);\n   }\n  };\n }\n /**\n  * Present the action sheet overlay after it has been created.\n  */\n present() {\n  return present(this, 'actionSheetEnter', iosEnterAnimation, mdEnterAnimation);\n }\n connectedCallback() {\n  prepareOverlay(this.el);\n }\n /**\n  * Dismiss the action sheet overlay after it has been presented.\n  *\n  * @param data Any data to emit in the dismiss events.\n  * @param role The role of the element that is dismissing the action sheet.\n  * This can be useful in a button handler for determining which button was\n  * clicked to dismiss the action sheet.\n  * Some examples include: ``\"cancel\"`, `\"destructive\"`, \"selected\"`, and `\"backdrop\"`.\n  */\n dismiss(data, role) {\n  return dismiss(this, data, role, 'actionSheetLeave', iosLeaveAnimation, mdLeaveAnimation);\n }\n /**\n  * Returns a promise that resolves when the action sheet did dismiss.\n  */\n onDidDismiss() {\n  return eventMethod(this.el, 'ionActionSheetDidDismiss');\n }\n /**\n  * Returns a promise that resolves when the action sheet will dismiss.\n  *\n  */\n onWillDismiss() {\n  return eventMethod(this.el, 'ionActionSheetWillDismiss');\n }\n async buttonClick(button) {\n  const role = button.role;\n  if (isCancel(role)) {\n   return this.dismiss(undefined, role);\n  }\n  const shouldDismiss = await this.callButtonHandler(button);\n  if (shouldDismiss) {\n   return this.dismiss(undefined, button.role);\n  }\n  return Promise.resolve();\n }\n async callButtonHandler(button) {\n  if (button) {\n   // a handler has been provided, execute it\n   // pass the handler the values from the inputs\n   const rtn = await safeCall(button.handler);\n   if (rtn === false) {\n    // if the return value of the handler is false then do not dismiss\n    return false;\n   }\n  }\n  return true;\n }\n getButtons() {\n  return this.buttons.map(b => {\n   return (typeof b === 'string')\n    ? { text: b }\n    : b;\n  });\n }\n disconnectedCallback() {\n  if (this.gesture) {\n   this.gesture.destroy();\n   this.gesture = undefined;\n  }\n }\n componentDidLoad() {\n  /**\n   * Do not create gesture if:\n   * 1. A gesture already exists\n   * 2. App is running in MD mode\n   * 3. A wrapper ref does not exist\n   */\n  const { groupEl, wrapperEl } = this;\n  if (this.gesture || getIonMode(this) === 'md' || !wrapperEl || !groupEl) {\n   return;\n  }\n  readTask(() => {\n   const isScrollable = groupEl.scrollHeight > groupEl.clientHeight;\n   if (!isScrollable) {\n    this.gesture = createButtonActiveGesture(wrapperEl, (refEl) => refEl.classList.contains('action-sheet-button'));\n    this.gesture.enable(true);\n   }\n  });\n }\n render() {\n  const mode = getIonMode(this);\n  const allButtons = this.getButtons();\n  const cancelButton = allButtons.find(b => b.role === 'cancel');\n  const buttons = allButtons.filter(b => b.role !== 'cancel');\n  return (h(Host, { role: \"dialog\", \"aria-modal\": \"true\", tabindex: \"-1\", style: {\n    zIndex: `${20000 + this.overlayIndex}`,\n   }, class: Object.assign(Object.assign({ [mode]: true }, getClassMap(this.cssClass)), { 'action-sheet-translucent': this.translucent }), onIonActionSheetWillDismiss: this.dispatchCancelHandler, onIonBackdropTap: this.onBackdropTap }, h(\"ion-backdrop\", { tappable: this.backdropDismiss }), h(\"div\", { tabindex: \"0\" }), h(\"div\", { class: \"action-sheet-wrapper ion-overlay-wrapper\", role: \"dialog\", ref: el => this.wrapperEl = el }, h(\"div\", { class: \"action-sheet-container\" }, h(\"div\", { class: \"action-sheet-group\", ref: el => this.groupEl = el }, this.header !== undefined &&\n   h(\"div\", { class: \"action-sheet-title\" }, this.header, this.subHeader && h(\"div\", { class: \"action-sheet-sub-title\" }, this.subHeader)), buttons.map(b => h(\"button\", { type: \"button\", class: buttonClass(b), onClick: () => this.buttonClick(b) }, h(\"span\", { class: \"action-sheet-button-inner\" }, b.icon && h(\"ion-icon\", { icon: b.icon, lazy: false, class: \"action-sheet-icon\" }), b.text), mode === 'md' && h(\"ion-ripple-effect\", null)))), cancelButton &&\n   h(\"div\", { class: \"action-sheet-group action-sheet-group-cancel\" }, h(\"button\", { type: \"button\", class: buttonClass(cancelButton), onClick: () => this.buttonClick(cancelButton) }, h(\"span\", { class: \"action-sheet-button-inner\" }, cancelButton.icon &&\n    h(\"ion-icon\", { icon: cancelButton.icon, lazy: false, class: \"action-sheet-icon\" }), cancelButton.text), mode === 'md' && h(\"ion-ripple-effect\", null))))), h(\"div\", { tabindex: \"0\" })));\n }\n get el() { return getElement(this); }\n};\nconst buttonClass = (button) => {\n return Object.assign({ 'action-sheet-button': true, 'ion-activatable': true, 'ion-focusable': true, [`action-sheet-${button.role}`]: button.role !== undefined }, getClassMap(button.cssClass));\n};\nActionSheet.style = {\n ios: actionSheetIosCss,\n md: actionSheetMdCss\n};\n\nexport { ActionSheet as ion_action_sheet };\n"]}