0-es2015.js.map 31.6 KB
Newer Older
bationo's avatar
bationo committed
1
{"version":3,"sources":["./node_modules/@ionic/core/dist/esm/ion-action-sheet.entry.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAA4H;AAC/D;AACgB;AAC2E;AACjG;AACQ;AACjC;AACD;AACa;AACE;AACb;;AAE/B;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,gEAAe;AACvC,4BAA4B,gEAAe;AAC3C,2BAA2B,gEAAe;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,gEAAe;AACvC,4BAA4B,gEAAe;AAC3C,2BAA2B,gEAAe;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,gEAAe;AACvC,4BAA4B,gEAAe;AAC3C,2BAA2B,gEAAe;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,gEAAe;AACvC,4BAA4B,gEAAe;AAC3C,2BAA2B,gEAAe;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,sDAAsD,gBAAgB,6CAA6C,2CAA2C,yCAAyC,4CAA4C,iBAAiB,aAAa,kBAAkB,kBAAkB,cAAc,mFAAmF,kCAAkC,mCAAmC,OAAO,QAAQ,MAAM,SAAS,cAAc,eAAe,aAAa,4CAA4C,sBAAsB,kBAAkB,yBAAyB,sBAAsB,qBAAqB,iBAAiB,aAAa,0CAA0C,aAAa,8CAA8C,OAAO,QAAQ,SAAS,iBAAiB,kBAAkB,gBAAgB,mBAAmB,4CAA4C,oCAAoC,cAAc,kBAAkB,mBAAmB,2BAA2B,2BAA2B,qBAAqB,6BAA6B,6BAA6B,WAAW,oBAAoB,+FAA+F,8CAA8C,kBAAkB,mBAAmB,0BAA0B,yBAAyB,wBAAwB,wBAAwB,6CAA6C,cAAc,kBAAkB,WAAW,SAAS,aAAa,oCAAoC,0BAA0B,oBAAoB,gBAAgB,mDAAmD,oBAAoB,aAAa,kBAAkB,yBAAyB,qBAAqB,oBAAoB,cAAc,sBAAsB,mBAAmB,qBAAqB,uBAAuB,oBAAoB,WAAW,YAAY,UAAU,gDAAgD,oBAAoB,aAAa,qBAAqB,iBAAiB,kBAAkB,yBAAyB,YAAY,gBAAgB,4CAA4C,oBAAoB,cAAc,8BAA8B,gBAAgB,iCAAiC,mBAAmB,6BAA6B,+DAA+D,aAAa,mDAAmD,oBAAoB,cAAc,gBAAgB,oDAAoD,OAAO,QAAQ,MAAM,SAAS,kBAAkB,aAAa,UAAU,+CAA+C,mCAAmC,sDAAsD,6CAA6C,kDAAkD,2DAA2D,oCAAoC,kEAAkE,8CAA8C,mDAAmD,yDAAyD,kCAAkC,gEAAgE,4CAA4C,iDAAiD,0BAA0B,mDAAmD,gCAAgC,0DAA0D,0CAA0C,gDAAgD,2BAA2B,qFAAqF,oDAAoD,qMAAqM,0DAA0D,0CAA0C,uCAAuC,sCAAsC,yCAAyC,wCAAwC,0FAA0F,uCAAuC,iDAAiD,2CAA2C,kBAAkB,8CAA8C,iBAAiB,kBAAkB,uCAAuC,6CAA6C,+FAA+F,8CAA8C,kBAAkB,mBAAmB,0BAA0B,yBAAyB,wBAAwB,wBAAwB,gDAAgD,iBAAiB,kBAAkB,cAAc,iBAAiB,+FAA+F,gDAAgD,mBAAmB,oBAAoB,0BAA0B,yBAAyB,wBAAwB,wBAAwB,4CAA4C,mBAAmB,kBAAkB,wDAAwD,gBAAgB,uDAAuD,mBAAmB,6EAA6E,gGAAgG,6BAA6B,kDAAkD,0CAA0C,iMAAiM,6BAA6B,2cAA2c,kXAAkX,4BAA4B,gCAAgC,gDAAgD,uCAAuC,+BAA+B,+GAA+G,2EAA2E,sBAAsB,iGAAiG,8CAA8C,4CAA4C,sPAAsP,4LAA4L,4CAA4C,kBAAkB,mBAAmB,iBAAiB,oBAAoB,uDAAuD,eAAe,gBAAgB,kBAAkB,+FAA+F,4CAA4C,mBAAmB,oBAAoB,2BAA2B,0BAA0B,yBAAyB,yBAAyB,gDAAgD,eAAe,gBAAgB,iBAAiB,iBAAiB,eAAe,6CAA6C,kBAAkB,mBAAmB,iBAAiB,oBAAoB,YAAY,eAAe,eAAe,+FAA+F,6CAA6C,mBAAmB,oBAAoB,2BAA2B,0BAA0B,yBAAyB,yBAAyB,wFAAwF,mBAAmB,eAAe,oBAAoB,+FAA+F,wFAAwF,mBAAmB,yBAAyB,yBAAyB,wDAAwD,sBAAsB,+CAA+C,iBAAiB,6CAA6C,gBAAgB,oDAAoD,6CAA6C,kDAAkD,gLAAgL,uCAAuC,0BAA0B,wDAAwD,wCAAwC;;AAE95T,oDAAoD,gBAAgB,6CAA6C,2CAA2C,yCAAyC,4CAA4C,iBAAiB,aAAa,kBAAkB,kBAAkB,cAAc,mFAAmF,kCAAkC,mCAAmC,OAAO,QAAQ,MAAM,SAAS,cAAc,eAAe,aAAa,4CAA4C,sBAAsB,kBAAkB,yBAAyB,sBAAsB,qBAAqB,iBAAiB,aAAa,yCAAyC,aAAa,6CAA6C,OAAO,QAAQ,SAAS,iBAAiB,kBAAkB,gBAAgB,mBAAmB,4CAA4C,oCAAoC,cAAc,kBAAkB,mBAAmB,2BAA2B,2BAA2B,qBAAqB,6BAA6B,6BAA6B,WAAW,oBAAoB,+FAA+F,6CAA6C,kBAAkB,mBAAmB,0BAA0B,yBAAyB,wBAAwB,wBAAwB,4CAA4C,cAAc,kBAAkB,WAAW,SAAS,aAAa,oCAAoC,0BAA0B,oBAAoB,gBAAgB,kDAAkD,oBAAoB,aAAa,kBAAkB,yBAAyB,qBAAqB,oBAAoB,cAAc,sBAAsB,mBAAmB,qBAAqB,uBAAuB,oBAAoB,WAAW,YAAY,UAAU,+CAA+C,oBAAoB,aAAa,qBAAqB,iBAAiB,kBAAkB,yBAAyB,YAAY,gBAAgB,2CAA2C,oBAAoB,cAAc,8BAA8B,gBAAgB,iCAAiC,mBAAmB,6BAA6B,8DAA8D,aAAa,kDAAkD,oBAAoB,cAAc,gBAAgB,mDAAmD,OAAO,QAAQ,MAAM,SAAS,kBAAkB,aAAa,UAAU,8CAA8C,mCAAmC,qDAAqD,6CAA6C,kDAAkD,0DAA0D,oCAAoC,iEAAiE,8CAA8C,mDAAmD,wDAAwD,kCAAkC,+DAA+D,4CAA4C,iDAAiD,0BAA0B,kDAAkD,gCAAgC,yDAAyD,0CAA0C,gDAAgD,0BAA0B,oFAAoF,qDAAqD,gCAAgC,0CAA0C,uCAAuC,0CAA0C,wCAAwC,uCAAuC,sCAAsC,yCAAyC,wCAAwC,kDAAkD,uDAAuD,2CAA2C,kBAAkB,mBAAmB,iBAAiB,oBAAoB,YAAY,mEAAmE,eAAe,iBAAiB,+FAA+F,2CAA2C,mBAAmB,oBAAoB,2BAA2B,0BAA0B,yBAAyB,yBAAyB,+CAA+C,eAAe,gBAAgB,iBAAiB,iBAAiB,eAAe,uDAAuD,cAAc,sDAAsD,iBAAiB,4CAA4C,kBAAkB,mBAAmB,cAAc,iBAAiB,kBAAkB,YAAY,eAAe,iBAAiB,eAAe,gBAAgB,+FAA+F,4CAA4C,mBAAmB,oBAAoB,2BAA2B,0BAA0B,yBAAyB,yBAAyB,0CAA0C,mBAAmB,cAAc,kBAAkB,aAAa,gBAAgB,mBAAmB,eAAe,+FAA+F,0CAA0C,kBAAkB,mBAAmB,uBAAuB,sBAAsB,wBAAwB,wBAAwB,kDAAkD,oBAAoB,2BAA2B,8CAA8C,iBAAiB;;AAE9gM;AACA;AACA,IAAI,4DAAgB;AACpB,sBAAsB,4DAAW;AACjC,uBAAuB,4DAAW;AAClC,uBAAuB,4DAAW;AAClC,sBAAsB,4DAAW;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,uDAAQ;AACtC;AACA;AACA;AACA,UAAU,+DAAQ;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,+DAAO;AAClB;AACA;AACA,IAAI,+DAAc;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,+DAAO;AAClB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,+DAAW;AACtB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,+DAAW;AACtB;AACA;AACA;AACA,QAAQ,+DAAQ;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,+DAAQ;AAChC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW;AACX;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW,qBAAqB;AAChC,wBAAwB,mEAAU;AAClC;AACA;AACA,IAAI,4DAAQ;AACZ;AACA;AACA,uBAAuB,oEAAyB;AAChD;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA,iBAAiB,mEAAU;AAC3B;AACA;AACA;AACA,YAAY,4DAAC,CAAC,oDAAI,GAAG;AACrB,mBAAmB,0BAA0B;AAC7C,OAAO,sCAAsC,eAAe,EAAE,4DAAW,mBAAmB,+CAA+C,kGAAkG,EAAE,4DAAC,kBAAkB,iCAAiC,GAAG,4DAAC,SAAS,gBAAgB,GAAG,4DAAC,SAAS,oGAAoG,EAAE,4DAAC,SAAS,kCAAkC,EAAE,4DAAC,SAAS,4DAA4D;AACviB,MAAM,4DAAC,SAAS,8BAA8B,iCAAiC,4DAAC,SAAS,kCAAkC,qCAAqC,4DAAC,YAAY,4EAA4E,EAAE,4DAAC,UAAU,qCAAqC,YAAY,4DAAC,cAAc,wDAAwD,6BAA6B,4DAAC;AAC5Z,MAAM,4DAAC,SAAS,wDAAwD,EAAE,4DAAC,YAAY,kGAAkG,EAAE,4DAAC,UAAU,qCAAqC;AAC3O,QAAQ,4DAAC,cAAc,mEAAmE,wCAAwC,4DAAC,iCAAiC,4DAAC,SAAS,gBAAgB;AAC9L;AACA,YAAY,QAAQ,4DAAU,OAAO;AACrC;AACA;AACA,wBAAwB,+FAA+F,YAAY,+BAA+B,EAAE,4DAAW;AAC/K;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAE2C","file":"0-es2015.js","sourcesContent":["import { r as registerInstance, e as createEvent, f as readTask, h, H as Host, i as getElement } from './index-7a8b7a1c.js';\nimport { b as getIonMode } from './ionic-global-63a97a32.js';\nimport { c as createButtonActiveGesture } from './button-active-4927a4c1.js';\nimport { B as BACKDROP, i as isCancel, d as present, e as prepareOverlay, f as dismiss, g as eventMethod, s as safeCall } from './overlays-28c23c35.js';\nimport { g as getClassMap } from './theme-ff3fc52f.js';\nimport { c as createAnimation } from './animation-096c6391.js';\nimport './haptic-27b3f981.js';\nimport './index-f49d994d.js';\nimport './gesture-controller-31cb6bb9.js';\nimport './hardware-back-button-4a6b37fb.js';\nimport './helpers-dd7e4b7b.js';\n\n/**\n * iOS Action Sheet Enter Animation\n */\nconst iosEnterAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 0.01, 'var(--backdrop-opacity)')\n  .beforeStyles({\n  'pointer-events': 'none'\n })\n  .afterClearStyles(['pointer-events']);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.action-sheet-wrapper'))\n  .fromTo('transform', 'translateY(100%)', 'translateY(0%)');\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('cubic-bezier(.36,.66,.04,1)')\n  .duration(400)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\n/**\n * iOS Action Sheet Leave Animation\n */\nconst iosLeaveAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 'var(--backdrop-opacity)', 0);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.action-sheet-wrapper'))\n  .fromTo('transform', 'translateY(0%)', 'translateY(100%)');\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('cubic-bezier(.36,.66,.04,1)')\n  .duration(450)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\n/**\n * MD Action Sheet Enter Animation\n */\nconst mdEnterAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 0.01, 'var(--backdrop-opacity)')\n  .beforeStyles({\n  'pointer-events': 'none'\n })\n  .afterClearStyles(['pointer-events']);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.action-sheet-wrapper'))\n  .fromTo('transform', 'translateY(100%)', 'translateY(0%)');\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('cubic-bezier(.36,.66,.04,1)')\n  .duration(400)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\n/**\n * MD Action Sheet Leave Animation\n */\nconst mdLeaveAnimation = (baseEl) => {\n const baseAnimation = createAnimation();\n const backdropAnimation = createAnimation();\n const wrapperAnimation = createAnimation();\n backdropAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('ion-backdrop'))\n  .fromTo('opacity', 'var(--backdrop-opacity)', 0);\n wrapperAnimation\n  .addElement(baseEl.querySelector('.action-sheet-wrapper'))\n  .fromTo('transform', 'translateY(0%)', 'translateY(100%)');\n return baseAnimation\n  .addElement(baseEl)\n  .easing('cubic-bezier(.36,.66,.04,1)')\n  .duration(450)\n  .addAnimation([backdropAnimation, wrapperAnimation]);\n};\n\nconst actionSheetIosCss = \".sc-ion-action-sheet-ios-h{--color:initial;--button-color-activated:var(--button-color);--button-color-focused:var(--button-color);--button-color-hover:var(--button-color);--button-color-selected:var(--button-color);--min-width:auto;--width:100%;--max-width:500px;--min-height:auto;--height:100%;--max-height:calc(100% - (var(--ion-safe-area-top) + var(--ion-safe-area-bottom)));-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-font-smoothing:antialiased;left:0;right:0;top:0;bottom:0;display:block;position:fixed;outline:none;font-family:var(--ion-font-family, inherit);-ms-touch-action:none;touch-action:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;z-index:1001}.overlay-hidden.sc-ion-action-sheet-ios-h{display:none}.action-sheet-wrapper.sc-ion-action-sheet-ios{left:0;right:0;bottom:0;margin-left:auto;margin-right:auto;margin-top:auto;margin-bottom:auto;-webkit-transform:translate3d(0, 100%, 0);transform:translate3d(0, 100%, 0);display:block;position:absolute;width:var(--width);min-width:var(--min-width);max-width:var(--max-width);height:var(--height);min-height:var(--min-height);max-height:var(--max-height);z-index:10;pointer-events:none}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-wrapper.sc-ion-action-sheet-ios{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:auto;margin-inline-start:auto;-webkit-margin-end:auto;margin-inline-end:auto}}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios{display:block;position:relative;width:100%;border:0;outline:none;background:var(--button-background);color:var(--button-color);font-family:inherit;overflow:hidden}.action-sheet-button-inner.sc-ion-action-sheet-ios{display:-ms-flexbox;display:flex;position:relative;-ms-flex-flow:row nowrap;flex-flow:row nowrap;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;-ms-flex-align:center;align-items:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;pointer-events:none;width:100%;height:100%;z-index:1}.action-sheet-container.sc-ion-action-sheet-ios{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-flow:column;flex-flow:column;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;height:100%;max-height:100%}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-ios{-ms-flex-negative:2;flex-shrink:2;overscroll-behavior-y:contain;overflow-y:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;pointer-events:all;background:var(--background)}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-ios::-webkit-scrollbar{display:none}.action-sheet-group-cancel.sc-ion-action-sheet-ios{-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;overflow:hidden}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios::after{left:0;right:0;top:0;bottom:0;position:absolute;content:\\\"\\\";opacity:0}.action-sheet-selected.sc-ion-action-sheet-ios{color:var(--button-color-selected)}.action-sheet-selected.sc-ion-action-sheet-ios::after{background:var(--button-background-selected);opacity:var(--button-background-selected-opacity)}.action-sheet-button.ion-activated.sc-ion-action-sheet-ios{color:var(--button-color-activated)}.action-sheet-button.ion-activated.sc-ion-action-sheet-ios::after{background:var(--button-background-activated);opacity:var(--button-background-activated-opacity)}.action-sheet-button.ion-focused.sc-ion-action-sheet-ios{color:var(--button-color-focused)}.action-sheet-button.ion-focused.sc-ion-action-sheet-ios::after{background:var(--button-background-focused);opacity:var(--button-background-focused-opacity)}@media (any-hover: hover){.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios:hover{color:var(--button-color-hover)}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios:hover::after{background:var(--button-background-hover);opacity:var(--button-background-hover-opacity)}}.sc-ion-action-sheet-ios-h{--background:var(--ion-overlay-background-color, var(--ion-color-step-100, #f9f9f9));--backdrop-opacity:var(--ion-backdrop-opacity, 0.4);--button-background:linear-gradient(0deg, rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.08), rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.08) 50%, transparent 50%) bottom/100% 1px no-repeat transparent;--button-background-activated:var(--ion-text-color, #000);--button-background-activated-opacity:.08;--button-background-hover:currentColor;--button-background-hover-opacity:.04;--button-background-focused:currentColor;--button-background-focused-opacity:.12;--button-background-selected:var(--ion-color-step-150, var(--ion-background-color, #fff));--button-background-selected-opacity:1;--button-color:var(--ion-color-primary, #3880ff);--color:var(--ion-color-step-400, #999999);text-align:center}.action-sheet-wrapper.sc-ion-action-sheet-ios{margin-left:auto;margin-right:auto;margin-top:var(--ion-safe-area-top, 0);margin-bottom:var(--ion-safe-area-bottom, 0)}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-wrapper.sc-ion-action-sheet-ios{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:auto;margin-inline-start:auto;-webkit-margin-end:auto;margin-inline-end:auto}}.action-sheet-container.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:8px;padding-right:8px;padding-top:0;padding-bottom:0}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-container.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:8px;padding-inline-start:8px;-webkit-padding-end:8px;padding-inline-end:8px}}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-ios{border-radius:13px;margin-bottom:8px}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-ios:first-child{margin-top:10px}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-ios:last-child{margin-bottom:10px}@supports ((-webkit-backdrop-filter: blur(0)) or (backdrop-filter: blur(0))){.action-sheet-translucent.sc-ion-action-sheet-ios-h .action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-ios{background-color:transparent;-webkit-backdrop-filter:saturate(280%) blur(20px);backdrop-filter:saturate(280%) blur(20px)}.action-sheet-translucent.sc-ion-action-sheet-ios-h .action-sheet-title.sc-ion-action-sheet-ios,.action-sheet-translucent.sc-ion-action-sheet-ios-h .action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios{background-color:transparent;background-image:-webkit-gradient(linear, left bottom, left top, from(rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8)), to(rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8))), -webkit-gradient(linear, left bottom, left top, from(rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.4)), color-stop(50%, rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.4)), color-stop(50%, rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8)));background-image:linear-gradient(0deg, rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8), rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8) 100%), linear-gradient(0deg, rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.4), rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.4) 50%, rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.8) 50%);background-repeat:no-repeat;background-position:top, bottom;background-size:100% calc(100% - 1px), 100% 1px;-webkit-backdrop-filter:saturate(120%);backdrop-filter:saturate(120%)}.action-sheet-translucent.sc-ion-action-sheet-ios-h .action-sheet-button.ion-activated.sc-ion-action-sheet-ios{background-color:rgba(var(--ion-background-color-rgb, 255, 255, 255), 0.7);background-image:none}.action-sheet-translucent.sc-ion-action-sheet-ios-h .action-sheet-cancel.sc-ion-action-sheet-ios{background:var(--button-background-selected)}}.action-sheet-title.sc-ion-action-sheet-ios{background:-webkit-gradient(linear, left bottom, left top, from(rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.08)), color-stop(50%, rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.08)), color-stop(50%, transparent)) bottom/100% 1px no-repeat transparent;background:linear-gradient(0deg, rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.08), rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.08) 50%, transparent 50%) bottom/100% 1px no-repeat transparent}.action-sheet-title.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:10px;padding-right:10px;padding-top:14px;padding-bottom:13px;color:var(--color, var(--ion-color-step-400, #999999));font-size:13px;font-weight:400;text-align:center}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-title.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:10px;padding-inline-start:10px;-webkit-padding-end:10px;padding-inline-end:10px}}.action-sheet-sub-title.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:0;padding-right:0;padding-top:15px;padding-bottom:0;font-size:12px}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:18px;padding-right:18px;padding-top:18px;padding-bottom:18px;height:56px;font-size:20px;contain:strict}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:18px;padding-inline-start:18px;-webkit-padding-end:18px;padding-inline-end:18px}}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios .action-sheet-icon.sc-ion-action-sheet-ios{margin-right:0.1em;font-size:28px;pointer-events:none}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios .action-sheet-icon.sc-ion-action-sheet-ios{margin-right:unset;-webkit-margin-end:0.1em;margin-inline-end:0.1em}}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-ios:last-child{background-image:none}.action-sheet-selected.sc-ion-action-sheet-ios{font-weight:bold}.action-sheet-cancel.sc-ion-action-sheet-ios{font-weight:600}.action-sheet-cancel.sc-ion-action-sheet-ios::after{background:var(--button-background-selected);opacity:var(--button-background-selected-opacity)}.action-sheet-destructive.sc-ion-action-sheet-ios,.action-sheet-destructive.ion-activated.sc-ion-action-sheet-ios,.action-sheet-destructive.ion-focused.sc-ion-action-sheet-ios{color:var(--ion-color-danger, #eb445a)}@media (any-hover: hover){.action-sheet-destructive.sc-ion-action-sheet-ios:hover{color:var(--ion-color-danger, #eb445a)}}\";\n\nconst actionSheetMdCss = \".sc-ion-action-sheet-md-h{--color:initial;--button-color-activated:var(--button-color);--button-color-focused:var(--button-color);--button-color-hover:var(--button-color);--button-color-selected:var(--button-color);--min-width:auto;--width:100%;--max-width:500px;--min-height:auto;--height:100%;--max-height:calc(100% - (var(--ion-safe-area-top) + var(--ion-safe-area-bottom)));-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-font-smoothing:antialiased;left:0;right:0;top:0;bottom:0;display:block;position:fixed;outline:none;font-family:var(--ion-font-family, inherit);-ms-touch-action:none;touch-action:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;z-index:1001}.overlay-hidden.sc-ion-action-sheet-md-h{display:none}.action-sheet-wrapper.sc-ion-action-sheet-md{left:0;right:0;bottom:0;margin-left:auto;margin-right:auto;margin-top:auto;margin-bottom:auto;-webkit-transform:translate3d(0, 100%, 0);transform:translate3d(0, 100%, 0);display:block;position:absolute;width:var(--width);min-width:var(--min-width);max-width:var(--max-width);height:var(--height);min-height:var(--min-height);max-height:var(--max-height);z-index:10;pointer-events:none}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-wrapper.sc-ion-action-sheet-md{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:auto;margin-inline-start:auto;-webkit-margin-end:auto;margin-inline-end:auto}}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-md{display:block;position:relative;width:100%;border:0;outline:none;background:var(--button-background);color:var(--button-color);font-family:inherit;overflow:hidden}.action-sheet-button-inner.sc-ion-action-sheet-md{display:-ms-flexbox;display:flex;position:relative;-ms-flex-flow:row nowrap;flex-flow:row nowrap;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;-ms-flex-align:center;align-items:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;pointer-events:none;width:100%;height:100%;z-index:1}.action-sheet-container.sc-ion-action-sheet-md{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-flow:column;flex-flow:column;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;height:100%;max-height:100%}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-md{-ms-flex-negative:2;flex-shrink:2;overscroll-behavior-y:contain;overflow-y:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;pointer-events:all;background:var(--background)}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-md::-webkit-scrollbar{display:none}.action-sheet-group-cancel.sc-ion-action-sheet-md{-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;overflow:hidden}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-md::after{left:0;right:0;top:0;bottom:0;position:absolute;content:\\\"\\\";opacity:0}.action-sheet-selected.sc-ion-action-sheet-md{color:var(--button-color-selected)}.action-sheet-selected.sc-ion-action-sheet-md::after{background:var(--button-background-selected);opacity:var(--button-background-selected-opacity)}.action-sheet-button.ion-activated.sc-ion-action-sheet-md{color:var(--button-color-activated)}.action-sheet-button.ion-activated.sc-ion-action-sheet-md::after{background:var(--button-background-activated);opacity:var(--button-background-activated-opacity)}.action-sheet-button.ion-focused.sc-ion-action-sheet-md{color:var(--button-color-focused)}.action-sheet-button.ion-focused.sc-ion-action-sheet-md::after{background:var(--button-background-focused);opacity:var(--button-background-focused-opacity)}@media (any-hover: hover){.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-md:hover{color:var(--button-color-hover)}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-md:hover::after{background:var(--button-background-hover);opacity:var(--button-background-hover-opacity)}}.sc-ion-action-sheet-md-h{--background:var(--ion-overlay-background-color, var(--ion-background-color, #fff));--backdrop-opacity:var(--ion-backdrop-opacity, 0.32);--button-background:transparent;--button-background-selected:currentColor;--button-background-selected-opacity:0;--button-background-activated:transparent;--button-background-activated-opacity:0;--button-background-hover:currentColor;--button-background-hover-opacity:.04;--button-background-focused:currentColor;--button-background-focused-opacity:.12;--button-color:var(--ion-color-step-850, #262626);--color:rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.54)}.action-sheet-title.sc-ion-action-sheet-md{padding-left:16px;padding-right:16px;padding-top:20px;padding-bottom:17px;height:60px;color:var(--color, rgba(var(--ion-text-color-rgb, 0, 0, 0), 0.54));font-size:16px;text-align:start}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-title.sc-ion-action-sheet-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:16px;padding-inline-start:16px;-webkit-padding-end:16px;padding-inline-end:16px}}.action-sheet-sub-title.sc-ion-action-sheet-md{padding-left:0;padding-right:0;padding-top:16px;padding-bottom:0;font-size:14px}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-md:first-child{padding-top:0}.action-sheet-group.sc-ion-action-sheet-md:last-child{padding-bottom:0}.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-md{padding-left:16px;padding-right:16px;padding-top:0;padding-bottom:0;position:relative;height:52px;font-size:16px;text-align:start;contain:strict;overflow:hidden}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-button.sc-ion-action-sheet-md{padding-left:unset;padding-right:unset;-webkit-padding-start:16px;padding-inline-start:16px;-webkit-padding-end:16px;padding-inline-end:16px}}.action-sheet-icon.sc-ion-action-sheet-md{padding-bottom:4px;margin-left:0;margin-right:32px;margin-top:0;margin-bottom:0;color:var(--color);font-size:24px}@supports ((-webkit-margin-start: 0) or (margin-inline-start: 0)) or (-webkit-margin-start: 0){.action-sheet-icon.sc-ion-action-sheet-md{margin-left:unset;margin-right:unset;-webkit-margin-start:0;margin-inline-start:0;-webkit-margin-end:32px;margin-inline-end:32px}}.action-sheet-button-inner.sc-ion-action-sheet-md{-ms-flex-pack:start;justify-content:flex-start}.action-sheet-selected.sc-ion-action-sheet-md{font-weight:bold}\";\n\nconst ActionSheet = class {\n constructor(hostRef) {\n  registerInstance(this, hostRef);\n  this.didPresent = createEvent(this, \"ionActionSheetDidPresent\", 7);\n  this.willPresent = createEvent(this, \"ionActionSheetWillPresent\", 7);\n  this.willDismiss = createEvent(this, \"ionActionSheetWillDismiss\", 7);\n  this.didDismiss = createEvent(this, \"ionActionSheetDidDismiss\", 7);\n  this.presented = false;\n  /**\n   * If `true`, the keyboard will be automatically dismissed when the overlay is presented.\n   */\n  this.keyboardClose = true;\n  /**\n   * An array of buttons for the action sheet.\n   */\n  this.buttons = [];\n  /**\n   * If `true`, the action sheet will be dismissed when the backdrop is clicked.\n   */\n  this.backdropDismiss = true;\n  /**\n   * If `true`, the action sheet will be translucent.\n   * Only applies when the mode is `\"ios\"` and the device supports\n   * [`backdrop-filter`](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/backdrop-filter#Browser_compatibility).\n   */\n  this.translucent = false;\n  /**\n   * If `true`, the action sheet will animate.\n   */\n  this.animated = true;\n  this.onBackdropTap = () => {\n   this.dismiss(undefined, BACKDROP);\n  };\n  this.dispatchCancelHandler = (ev) => {\n   const role = ev.detail.role;\n   if (isCancel(role)) {\n    const cancelButton = this.getButtons().find(b => b.role === 'cancel');\n    this.callButtonHandler(cancelButton);\n   }\n  };\n }\n /**\n  * Present the action sheet overlay after it has been created.\n  */\n present() {\n  return present(this, 'actionSheetEnter', iosEnterAnimation, mdEnterAnimation);\n }\n connectedCallback() {\n  prepareOverlay(this.el);\n }\n /**\n  * Dismiss the action sheet overlay after it has been presented.\n  *\n  * @param data Any data to emit in the dismiss events.\n  * @param role The role of the element that is dismissing the action sheet.\n  * This can be useful in a button handler for determining which button was\n  * clicked to dismiss the action sheet.\n  * Some examples include: ``\"cancel\"`, `\"destructive\"`, \"selected\"`, and `\"backdrop\"`.\n  */\n dismiss(data, role) {\n  return dismiss(this, data, role, 'actionSheetLeave', iosLeaveAnimation, mdLeaveAnimation);\n }\n /**\n  * Returns a promise that resolves when the action sheet did dismiss.\n  */\n onDidDismiss() {\n  return eventMethod(this.el, 'ionActionSheetDidDismiss');\n }\n /**\n  * Returns a promise that resolves when the action sheet will dismiss.\n  *\n  */\n onWillDismiss() {\n  return eventMethod(this.el, 'ionActionSheetWillDismiss');\n }\n async buttonClick(button) {\n  const role = button.role;\n  if (isCancel(role)) {\n   return this.dismiss(undefined, role);\n  }\n  const shouldDismiss = await this.callButtonHandler(button);\n  if (shouldDismiss) {\n   return this.dismiss(undefined, button.role);\n  }\n  return Promise.resolve();\n }\n async callButtonHandler(button) {\n  if (button) {\n   // a handler has been provided, execute it\n   // pass the handler the values from the inputs\n   const rtn = await safeCall(button.handler);\n   if (rtn === false) {\n    // if the return value of the handler is false then do not dismiss\n    return false;\n   }\n  }\n  return true;\n }\n getButtons() {\n  return this.buttons.map(b => {\n   return (typeof b === 'string')\n    ? { text: b }\n    : b;\n  });\n }\n disconnectedCallback() {\n  if (this.gesture) {\n   this.gesture.destroy();\n   this.gesture = undefined;\n  }\n }\n componentDidLoad() {\n  /**\n   * Do not create gesture if:\n   * 1. A gesture already exists\n   * 2. App is running in MD mode\n   * 3. A wrapper ref does not exist\n   */\n  const { groupEl, wrapperEl } = this;\n  if (this.gesture || getIonMode(this) === 'md' || !wrapperEl || !groupEl) {\n   return;\n  }\n  readTask(() => {\n   const isScrollable = groupEl.scrollHeight > groupEl.clientHeight;\n   if (!isScrollable) {\n    this.gesture = createButtonActiveGesture(wrapperEl, (refEl) => refEl.classList.contains('action-sheet-button'));\n    this.gesture.enable(true);\n   }\n  });\n }\n render() {\n  const mode = getIonMode(this);\n  const allButtons = this.getButtons();\n  const cancelButton = allButtons.find(b => b.role === 'cancel');\n  const buttons = allButtons.filter(b => b.role !== 'cancel');\n  return (h(Host, { role: \"dialog\", \"aria-modal\": \"true\", tabindex: \"-1\", style: {\n    zIndex: `${20000 + this.overlayIndex}`,\n   }, class: Object.assign(Object.assign({ [mode]: true }, getClassMap(this.cssClass)), { 'action-sheet-translucent': this.translucent }), onIonActionSheetWillDismiss: this.dispatchCancelHandler, onIonBackdropTap: this.onBackdropTap }, h(\"ion-backdrop\", { tappable: this.backdropDismiss }), h(\"div\", { tabindex: \"0\" }), h(\"div\", { class: \"action-sheet-wrapper ion-overlay-wrapper\", role: \"dialog\", ref: el => this.wrapperEl = el }, h(\"div\", { class: \"action-sheet-container\" }, h(\"div\", { class: \"action-sheet-group\", ref: el => this.groupEl = el }, this.header !== undefined &&\n   h(\"div\", { class: \"action-sheet-title\" }, this.header, this.subHeader && h(\"div\", { class: \"action-sheet-sub-title\" }, this.subHeader)), buttons.map(b => h(\"button\", { type: \"button\", class: buttonClass(b), onClick: () => this.buttonClick(b) }, h(\"span\", { class: \"action-sheet-button-inner\" }, b.icon && h(\"ion-icon\", { icon: b.icon, lazy: false, class: \"action-sheet-icon\" }), b.text), mode === 'md' && h(\"ion-ripple-effect\", null)))), cancelButton &&\n   h(\"div\", { class: \"action-sheet-group action-sheet-group-cancel\" }, h(\"button\", { type: \"button\", class: buttonClass(cancelButton), onClick: () => this.buttonClick(cancelButton) }, h(\"span\", { class: \"action-sheet-button-inner\" }, cancelButton.icon &&\n    h(\"ion-icon\", { icon: cancelButton.icon, lazy: false, class: \"action-sheet-icon\" }), cancelButton.text), mode === 'md' && h(\"ion-ripple-effect\", null))))), h(\"div\", { tabindex: \"0\" })));\n }\n get el() { return getElement(this); }\n};\nconst buttonClass = (button) => {\n return Object.assign({ 'action-sheet-button': true, 'ion-activatable': true, 'ion-focusable': true, [`action-sheet-${button.role}`]: button.role !== undefined }, getClassMap(button.cssClass));\n};\nActionSheet.style = {\n ios: actionSheetIosCss,\n md: actionSheetMdCss\n};\n\nexport { ActionSheet as ion_action_sheet };\n"],"sourceRoot":"webpack:///"}